10 uchwał w korespondencyjnym trybie

10 uchwał w korespondencyjnym trybie

13 maja w samo południe rozpoczęła się XXXVII nadzwyczajna sesja rady przeprowadzona w trybie korespondencyjnym. Na sali oprócz przewodniczącego także Tomasz Łyżwa, Włodzimierz Szałabaj i Paweł Kobylas oraz burmistrz, pracownicy urzędu i dyrektorzy jednostek podległych.

Sesja przebiegła dość sprawnie, choć pracownik urzędu musiał w trakcie dojechać do 10 radnych by odebrać koperty z kartami do głosowania. Nie było również debaty nad podejmowanymi uchwałami, bo radni nie złożyli zapytań do biura rady przed rozpoczęciem obrad, a obecni na sali właściwie nie mieli pytań, gdyż każdy z projektów był omawiany na posiedzeniach komisji w dniu poprzednim. Komisje wszystkie projekty uchwał zaopiniowały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 1 to wyrażenie zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska nad Stawem Górnym. Organizatorem kąpieliska jest Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a sezon obejmuje okres od 19 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Otwieram dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały nr 1 w związku, że mamy obecnych na sali radnych. Czy ktoś z państwa, czy ktoś z państwa chciałby zabrać glos w przedmiocie projektu uchwały nr 1? – pytał zebranych Wojciech Maślanek. – Nie widzę, dziękuję. Mam informację od przewodniczącego komisji kultury, oświaty, sportu i turystyki. W dniu wczorajszym komisja procedowała, zajmowała się opiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały i przekazuję informację, że komisja kultury, oświaty sportu i turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 1. Wobec powyższego jeżeli, jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu w debacie i nikt z rady nie wniósł żadnych pytań, żadnego stanowiska w przedmiocie projektu uchwały nr 1, zamykam dyskusję.

Projekt uchwały nr 2 dotyczył średniej ceny jednostek paliwa w roku szkolnym 2021/2022.

Co roku taką uchwałę podejmujemy w związku z tym, że zwracamy rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do określonych placówek – omówił projekt Robert Kowalczyk. – Po zasięgnięciu opinii i dokonaniu analizy jak wyglądają ceny paliw w tym roku, niestety te ceny poszły w górę, wobec tego i my musimy taką uchwałę podjąć po to, abyśmy zwrócili rodzicom realne koszty dowozu.

Otwieram dyskusję w przedmiocie nr 2. Czy ktoś z państwa radnych, którzy są obecni na sali chciałby zabrać głos? – pytał przewodniczący. – Nie widzę, dziękuję. Czy ktoś z radnych zgłosił jakieś wnioski, jakieś uwagi do tego projektu? – wniosków ani zapytań jednak nie było.

Projekt uchwały nr 3 dotyczył określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Nowe wnioski obowiązywać będą od 1 lipca 2021 r.

Otwieram dyskusję. Jest obecna na sali pani dyrektor MOPSu naszego. Czy ktoś z państwa radnych, którzy są obecni chciałby zabrać, zapytać, zabrać głos? – zapytał przewodniczący, ale nie zwrócił się z zapytaniem czy korespondencyjnie nie wpłynęły zapytania lub uwagi od pozostałych radnych. – Dziękuję, zamykam dyskusję.

Kolejny projekt dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 1461/35 o pow. 0,3751 ha położonej w Pionkach przy ul. Spacerowej. Temat sprzedaży tej działki był omawiany na komisjach w dniu poprzednim. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działce tej może być prowadzona produkcja przemysłowa i rzemieślnicza oraz usługi komercyjne. Zgodnie z dołączona do projektu uchwały mapą działka przy ul. Spacerowej znajduje się przed wjazdem na teren garaży oraz ogrodów działkowych.

Będziemy na tym terenie prowadzić inwestycję z powiatem. Mamy nadzieję, że ta działka stanie się na tyle atrakcyjna, że znajdzie swojego nabywcę i będzie to z pożytkiem dla naszego miasta – mówił burmistrz.

Przewodniczący ponownie zapytał czy radni obecni na sali chcieliby zabrać glos w sprawie. Dodał, że dwie komisje zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały i zaopiniowały go pozytywnie, po czym zamknął dyskusję nie pytając czy do biura rady wpłynęły jakieś zapytania czy uwagi w sprawie projektu.

Projekt uchwały nr 5 dotyczył wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Pionki w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ekoPionki zabudowanej nieruchomości w zamian za objęcie udziałów. Chodzi o podwyższenie kapitału spółki, który obecnie jest corocznie obniżany o stratę bilansową, jaką ponosi spółka w związku z koniecznością amortyzowania dodatniej wartości firmy, a zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny. Aportem spółka otrzyma na własność budynek wraz z terenem przyległym przy ul. Leśnej, czyli miejsce swojej siedziby.

Przewodniczący znów zapytał tylko o chęć zabrania głosu radnych obecnych na sali, nie pytał o ewentualne pytania zadane korespondencyjnie, zamknął dyskusję i przedstawił pozytywne opinie komisji budżetu i infrastruktury.

Projekt uchwały nr 6 dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki nr 1579/233 o pow. 0,0363 ha położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przewodniczący ponownie zapytał radnych obecnych na sali czy chcieliby zabrać głos w dyskusji. Zgłosił się tylko radny Łyżwa, który chciał by burmistrz przybliżył informacje o przedsiębiorcy i podał mieszkańcom cenę działki. Robert Kowalczyk odpowiedział, że wycena działki nastąpi dopiero po podjęciu przez radę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż. Działka o zakup której wystąpił przedsiębiorca ma pozwolić na wybudowanie zjazdu z drogi powiatowej.

Projekt uchwały nr 7 dotyczył sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1610/36 i działkę nr 1844/2 położonej przy ul. ks. J. Popiełuszki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Burmistrz wyjaśnił radnym, że chodzi o działkę przy budynku gastronomicznym. Wniosek o możliwość zakupu wpłynął w roku poprzednim, ale został negatywnie rozpatrzony ze względu na zmiany w projektowanej ul. Al. Lipowe. Projekt ulicy jest już skonsultowany, więc przedsiębiorca wystąpił ponownie ze swoim wnioskiem.

Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos, którzy uczestniczą w dzisiejszej sesji na sali konferencyjnej? – zapytał Wojciech Maślanek. – Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję w przedmiocie uchwały nr 7.

Projekt uchwały nr 8 to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości 650.776,00 zł na budowę obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej 3522W ul. Spacerowa i Polna. Ten projekt również był omawiany na wczorajszych komisjach i został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Projekt uchwały nr 9 to zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r. Komisja budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała zmiany. To samo dotyczyło projektu nr 10, czyli zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w której pojawiły się nowe zadania: odbudowa tkanki mieszkaniowej w częściach wspólnych oraz regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Po zakończeniu omawiania wszystkich projektów uchwał Wojciech Maślanek poinformował radnych, którzy śledzili obrady za pośrednictwem portalu e-posiedzenia o zasadach oddawania głosu na kartach do głosowania. Po przerwie koniecznej na odebranie kart od radnych, nastąpiło otwarcie kopert i odczytanie wyników głosowań.

W czasie przerwy do biura rady miasta wpłynęło zapytanie od jednego z radnych dlaczego przewodniczący Maślanek wykluczył z udziału w debacie radnych nieobecnych na sali, ale biorących udział w posiedzeniu. O zapytania, wnioski czy uwagi radnych biorących udział w posiedzeniu korespondencyjnie pytał jedynie przy porządku obrad oraz projektach uchwał nr 1 i 2. Później zupełnie pomijał stanowiska radnych, którym sam narzucił udział korespondencyjny w sesji. Niestety Wojciech Maślanek treści wniosku nie chciał odczytać i stwierdził, że umożliwi odczytanie go radnemu na sesji zwyczajnej.

Wyniki głosowania

Projekty uchwał nr 1, 2 i 3  zostały podjęte jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na posiedzeniu. Sprzedaż działki przy ul. Spacerowej (projekt nr 4) przegłosowało 13 radnych, jedynie Anna Wierzycka nie oddała głosu na karcie. Dokapitalizowanie spółki ekoPionki na podstawie przepisów KSH (projekt nr 5) zaakceptowało 9 radnych, od głosu wstrzymali się Tomasz Łyżwa, Paweł Abramowicz i Anna Wierzycka, a przeciwni byli Wioletta Grzywacz i Wojciech Maślanek. Sprzedaż działki przy ul. Radomskiej pozytywnie przyjęło 13 radnych. Jak poinformował przewodniczący, radna Anna Wierzycka oddała głos nieważny ponieważ nie postawiła żadnego znaku na karcie do głosowania. Jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie sprzedaży działki przy ul. ks. J. Popiełuszki (projekt nr 7) oraz pomocy finansowej dla starostwa powiatowego (projekt nr 8).

W sprawie zmian w uchwale budżetowej za było 12 radnych, a Wioletta Grzywacz i Paweł Abramowicz wstrzymali się od głosu. Przy podejmowaniu uchwały nr 10 od głosu wstrzymał się jedynie Paweł Abramowicz, a 13 radnych było za przyjęciem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przeczytaj również

Komentarze