15 radnych zaakceptowało budżet na 2021 r.

15 radnych zaakceptowało budżet na 2021 r.

Podczas XXXI sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2021 wraz z autopoprawką. Radni wyjątkowo nie wnosili swoich poprawek, choć w porządku obrad przewodniczący zaplanował taki punkt.

Projekt budżetu na rok 2021 został przedłożonym radnym 16 listopada 2020 r. Od tego czasu projekt był rozpatrywany na wszystkich komisjach radnych wielokrotnie. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na jego temat, swoje pozytywne opinie wyraziły też poszczególne komisje za wyjątkiem komisji budżetowej, która wypracowała swoje wnioski do budżetu. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie deficytu oraz o wysokość ewentualnego kredytu. Zmiany te zostały wprowadzone właśnie poprzez wniesienie przez burmistrza autopoprawki, która uniemożliwiła radnym swobodne przesuwanie kwot pomiędzy rozdziałami. W ubiegłym roku radni przesuwali środki np. z pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli - na zieleń miejską, co wywołało ogromny sprzeciw środowisk związanych z przedszkolami, ponieważ budżety placówek przedszkolnych zaplanowane zostały z najwyższą skrupulatnością.

Zbigniew Belowski, zwrócił uwagę, że po raz pierwszy spotyka się z porządkiem obrad w którym zaplanowany jest punkt – Dyskusja i głosowanie zgłoszonych poprawek do projektu uchwały budżetowej. Oczywiście dyskusja się odbyła, czasem odbiegająca od tematu, ale poprawek jakoś już nikt nie zgłaszał. Autopoprawka do budżetu dotyczyła między innymi wykreślenia środków na budowę bloku komunalnego z mieszkaniami na wynajem, który jest solą w oku niektórych radnych. Pieniądze, które zostały zaplanowane w listopadzie na ten cel, zostały rozpisane na inne zadania, m.in. na modernizację dróg i chodników, budowę ulic czy miejsc parkingowych.

Budżet, jak doskonale wiecie, to projekt złożony 16 listopada. Nad tym budżetem pracowały komisje, pracowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Wynikiem tych prac jest opinia RIO, ale też wynikiem tych prac jest opinia komisji budżetowej – mówił Robert Kowalczyk. – Wspólnie z panią skarbnik wsłuchujemy się w państwa głosy i staramy się reagować na bieżąco na to, co państwo do nas mówicie i co uważacie żeby w mieście ważnego i dobrego się zadziało. I tak zarówno RIO, jak i komisja budżetowa mówiła o deficycie, o poprawie wydatków. Również komisja budżetowa mówiła o tym, że warto byłoby się zastanowić nad innym jeszcze inwestycjami i wprowadzić je do budżetu. W związku z tym chciałbym prosić o wprowadzenie autopoprawki do budżetu miasta Pionki na 2021 rok. Ponieważ przesunęliśmy wykonanie projektu bloku z mieszkaniami pod wynajem do 15 marca, proponujemy z panią skarbnik zmniejszenie środków na tę inwestycję o kwotę 1 mln 15 tys. zł. Z tych pieniędzy proponujemy przeznaczyć 100 tys. na inwestycję pn. przebudowa ul. Al.Lipowe na którą złożyliśmy wniosek w ramach inwestycji lokalnych (rządowy program inwestycji lokalnych). Również proponujemy dołożenie kwoty 100 tys. zł do zadań przebudowa dróg i chodników miejskich, a chodzi nam przede wszystkim o to, aby to co nie zostało wybudowane w 2020 r., czyli Al. Lipowe 7, a także nowa rzecz - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Jordanowskiej, co będzie miało duży wpływ na korzystanie z tego miejsca przez osoby odwiedzające ŚDS, żłobek, ale także przez mieszkańców bloku przy ul. Jordanowskiej, ponieważ tam jest duże niebezpieczeństwo w poruszaniu się. I główna rzecz o którą chcielibyśmy zadbać i o której mówiono, to jest zmniejszenie deficytu poprzez przeznaczenie kwoty 800 tys. zł na zmniejszenie przychodów z planowanego kredytu. Zmiana ta pozwoliłaby zmniejszyć planowane zadłużenie na rok 2021 i poprawiła znacznie wskaźniki spłaty zadłużenia w kolejnych latach i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu zapoznania się radnych z przedłożoną autopoprawką. Przewodniczący komisji budżetu, Piotr Nowak wyraził swoje zadowolenie na temat wniesionej autopoprawki, bo jak mówił został zmniejszony deficyt i zadłużenie miasta. Dodał, że nie wszyscy radni będą zapewne zadowoleni gdyż nie wszystkie ich wnioski do budżetu zostały w nim uwzględnione.

Natomiast ten ruch, który został zaproponowany przez pana burmistrza, był dobrym ruchem i tutaj mamy perspektywę na następne lata, że będziemy mogli dalej inwestować i rozwijać to miasto. 

Stanisław Pacan mówił o szeregu propozycji do budżetu zgłoszonych przez komisję budżetu. Było ich sporo, bo w każdej części miasta jest wiele do zrobienia. Dodał, że projekt budżetu wraz z autopoprawką jest propozycją na dziś, ale po rozliczeniu budżetu za 2020 r. pojawią się środki, które będzie można wykorzystać na te potrzeby, które nie znalazły się w budżecie. Przypomniał również iż burmistrz obiecał radnym, że w marcu odbędą się rozmowy na temat inwestycji, które trzeba wykonać i których koszty pokryte będą właśnie środkami jakie pozostaną na koncie miasta po podsumowaniu i rozliczeniu ubiegłego roku budżetowego. Robert Kowalczyk zapewnił radnego Pacana, że swojej propozycji nie wycofuje i zaraz na początku przyszłego miasta spotka się z radnymi, by wspólnie zaplanowali co trzeba zrobić w najbliższym czasie. Chodzi o inwestycje na które miasto nie może wystarać się o pieniądze z zewnątrz.

Jak pogodzić wodę z ogniem?

Ja osobiście jestem zadowolony z tej autopoprawki – mówił Grzegorz Wąsik. – Nie jestem członkiem komisji budżetu i finansów, aczkolwiek byłem na wszystkich jej posiedzeniach i zastanawiałem się jak można pogodzić wodę z ogniem, czyli i inwestycje, i zmniejszenie deficytu. Zastanawiałem się czy jest to możliwe do realizacje, ale okazuje się, że dzięki tej autopoprawce zwiększają się inwestycje. Oczywiście nie wszystkie wnioski z komisji zostały uwzględnione, ale cóż, takie mamy realia, nie da się wszystkiego po prostu uwzględnić i zrobić w jednym roku. Ale myślę, że te zmiany poszły w dobrym kierunku, został zmniejszony deficyt, zwiększone zadania inwestycyjne i remonty. Myślę, że mieszkańcy również powinni być zadowoleni z tego budżetu. Można mieć różnego rodzaju uwagi, że nie wszystko zostało uwzględnione, ale takie są realia finansowe miasta.

Radny Zbigniew Belowski zauważył pewną spolegliwość u części radnych, co go osobiście bardzo cieszy dlatego, że być może tę najważniejszą uchwałę w roku uda się przegłosować. Dodał, że zgłoszone przez komisję finansów wnioski zostały przegłosowane w wąskim gronie (członków komisji) i przegłosowane przewagą tylko jednego głosu, i przedstawione do zmian budżetowych. Piotr Nowak wyjaśnił, że protokół z komisji znajdował się w teczce komisji i nie jest tajnym dokumentem, każdy mógł się z nim zapoznać. Wnioski zostały wypracowane wspólnie i każdy członek głosował według własnego sumienia. Radnemu Belowskiemu raczej chodziło o to, że wnioski zostały zgłoszone i przyjęte przez radnych, którzy stoją w kontrze do burmistrza, a nie wszystkich radnych.

Radna Anna Wierzycka zapytała burmistrza o modernizację ul. Targowej o której już wielokrotnie informował Robert Kowalczyk na różnych komisjach.

Na jakim etapie jest ta inwestycja? To pytanie kieruję do pana burmistrza, by wyjaśnić mieszkańcom i radzie rodziców w szkole podstawowej nr 5 w Pionkach, która składała wnioski odnośnie ulicy Targowej. I bardzo bym chciała prosić w dniu dzisiejszym o odpowiedź.

Robert Kowalczyk odpowiedział radnej, że wniosek na ul. Targową został złożony i uzyskał pozytywną opinię wojewody. Teraz znajduje się już w kancelarii premiera i czeka na decyzje czy otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych.

Tomasz Łyżwa nie był zadowolony z wniesionej autopoprawki ponieważ, jak powiedział, w jego okręgu wyborczym nie ma zaplanowanej żadnej inwestycji. Przypomniał, że zgłaszał komisji budżetowej wykonanie chodnika przy ul. Boh. Studzianek, który jest w fatalnym stanie, wykonanie projektu i budowę ulicy prostopadłej do ul. Partyzantów.

Kiedyś żeśmy rozmawiali, że tych ulic jest tam sporo i raz w roku jedną z tych uliczek powinniśmy wykonać – mówił radny Łyżwa. – Chciałbym też przypomnieć o jeszcze jednej inwestycji, która też jest bardzo potrzebna, to jest ulica Aleje Jagiellońskie. Jest już ukończony projekt na tą ulicę, jest kosztorys ile to będzie kosztowało. Oczywiście prosiłbym w tym momencie żeby pan burmistrz zlecił tutaj swoim pracownikom żeby napisali wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ na tym terenie, to akurat może nie mój okręg wyborczy, ale tu jestem radnym całego miasta. Na tym terenie mamy dużo działek rolnych w tej chwili, ale tam ludzie chcą się budować.

Dokładnie ten sam temat poruszał radny Łyżwa na licznych komisjach i podczas komisji budżetowej burmistrz odpowiedział, że przygotowany zostanie wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę Al. Jagiellońskiej. Nabór wniosków ma ruszyć w IV kwartale tego roku i miasto na pewno będzie ubiegało się o dofinansowanie, ponieważ koszt wykonania tej ulicy jest bardzo wysoki. W tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie kryteria będzie musiał wniosek i przygotowanie go teraz mija się odrobinę z celem.

Radny Paweł Abramowicz analizując projekt budżetu zauważył, że w jego okręgu wyborczym, czyli na osiedlu Starania Kolonia, nie zaplanowano żadnej inwestycji na rok 2021. Burmistrz odpowiedział, że nie wszystko udało się wpisać się do projektu z uwagi na inne wydatki. Po rozliczeniu budżetu za rok miniony pojawią się wolne środki i dlatego chce spotkać się z radnymi w najbliższym czasie, by omówić potrzeby w ich okręgach wyborczych.

Powraca “drużyna dwa”

Radna Wioletta Grzywacz, którą cytujemy dokładnie tak jak powiedziała zgodnie z życzeniem, po raz kolejny w trakcie trwania XXXI sesji zapytała:

Ja jeszcze raz zwrócę się do pana burmistrza z pytaniem, zdejmę maskę, to będę lepiej słyszalna, yyy z pytaniem odnośnie wydanego zarządzenia i powołanie yyy drużyny dwa o stanowiska. Czy te 10 stanowisk, które tutaj jest w zarządzeniu czy one są, podlegają jakiemuś wynagrodzeniu. Nie odpowiedział mi pan na to pytanie – to samo pytanie pojawiło się we wcześniejszym punkcie obrad, a ponieważ radna dopytywała o “drużynę dwa”, Robert Kowalczyk odpowiedział wtedy, że sprawdzi treść rozporządzenia, bo nie przypomina sobie takiego sformułowania. Chodzi o drużynę wsparcia i alarmowania (w skrócie DWA - drużyna, wsparcie, alarmowanie) powoływaną na mocy ustawy o obronności RP. DWA to skrót używany przez wojewodów, którzy wydali prezydentom, burmistrzom i wójtom, ale także starostom zarządzenie o powołaniu takich drużyn.

Co do zarządzenia dotyczącego DWA, to w ogóle nie wiem o co pni radnej chodzi, bo to jest zarządzenie wynikające z przepisów o obronie kraju – wyjaśniał Robert Kowalczyk. – Wynika z tego, że musimy powołać taką drużynę, która w razie kryzysu będzie zabezpieczała nasze dobra i ona ma sygnalizować co się ewentualnie źle dzieje. Tam do tej drużyny są powołani pracownicy urzędu, POSiR. To jest praca społeczna i nie powoduje, że ludzie będący w tej drużynie zarabiają jakiekolwiek pieniądze. Wręcz przeciwnie, mają obowiązki wynikające z trudnych zagrożeń, z trudnych sytuacji, kryzysowych, które mogą się pojawić na terenie gminy. Proponuję żebyście państwo przeczytali dokładnie całe zarządzenie o którym pani radna Grzywacz mówi. 

Nikt z pozostałych radnych nie miał więcej pytań, bo projekt budżetu analizowany był bardzo wnikliwie od 4 miesięcy i przez ten czas wielokrotnie omawiany zarówno przez burmistrza, jak i skarbnik miasta.

Wiem, że uchwała budżetowa to jest taki dokument, który tworzymy wspólnie i chcielibyśmy żeby on wyglądał jak najlepiej, i żeby w tym budżecie było jak najwięcej pieniędzy, żebyśmy sprostali zapotrzebowaniom wszystkich mieszkańców – podsumował Robert Kowalczyk. – Nie da się wszystkiego zrobić i podobnie jak u radnego Abramowicza, to podobnie jak w okręgu przewodniczącego komisji budżetowej też nie jest robiona inwestycja, ale to nie powód do zmartwień, tylko do tego, abyśmy zastanowili się co możemy wspólnie w roku bieżącym dla miasta zrobić.

Radni przystąpili do głosowania uchwały budżetowej wraz z autopoprawką, którą Wojciech Maślanek określił jako najważniejszą uchwałę w ciągu roku. Najważniejszą, ale od momentu przekazania projektu do zwołania sesji upłynęły ponad 4 miesiące. Właściwie radni powinni podjąć ją do końca grudnia, ale z uwagi na pandemię termin ten został warunkowo przedłużony, choć większość gmin z tej możliwości nie skorzystało. Trudno rozpocząć nowy rok budżetowy bez zatwierdzonego planu finansowego.

I choć nie ma konieczności odczytywania całej treści uchwały podczas sesji, a posiedzenie trwało już od pięciu godzin, to Wojciech Maślanek zadecydował żeby odczytać uchwałę budżetową wraz z autopoprawką. 

Radni zostali zapoznani z obszerną uchwałą, projekt został zgłoszony zgodnie ze wszystkimi procedurami – próbował wyjaśnić radca prawny. – Państwo mieli też czas na zapoznanie się z autopoprawką, zresztą zarządzona była półgodzinna przerwa żeby umożliwić państwu zapoznanie się z autopoprawką, spokojne ocenienie autopoprawki i czas do dyskusji. Zgadzam się, jednym z obowiązków przewodniczącego jest sprecyzowanie co będzie poddawane pod głosowanie, co nie oznacza by projekt tej uchwały był w całości teraz odczytywany od początku do końca.

Słowa mecenasa nie przekonały Wojciecha Maślanka, nawet fakt, że nad projektem wszyscy radni pracowali przez bardzo długi okres, analizując go i omawiając na przeróżnych komisjach.

Panie Stanisławie, proszę odczytać przedmiotowy projekt – zwrócił się do radnego Pacana.

Po odczytaniu długiej treści, przewodniczący rady zwrócił się do Roberta Kowalczyka by wniósł kolejną autopoprawkę gdyż w projekcie jest błąd w dacie. W projekcie wpisano: uchwała budżetowa na rok 2021, a poniżej: z dnia.... 2020 r. ponieważ projekt został przedłożony właśnie w 2020 roku. Zadecydowano jednak by zwyczajnie poprawić datę bez wprowadzania kolejnej autopoprawki. 

Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2021 gminy miasto Pionki wraz z autopoprawką? – zapytał przewodniczący. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową w treści zaproponowanej przez burmistrza. Podobnie było z przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 nad której projektem żaden z radnych nie chciał zabrać głosu w dyskusji.

Przeczytaj również

Komentarze