20 uchwał na najbliższą sesję

20 uchwał na najbliższą sesję

Radni otrzymali projekty uchwał na sesję (27 lutego), które będą szczegółowo omawiać w najbliższy poniedziałek na połączonych posiedzeniach wszystkich komisji.

Niektóre projekty będą wymagały szerszego omówienia, te dotyczące przedszkoli i szkół zostały już omówione na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty, są projekty, które właściwie zupełnie nie wymagają omówienia, jak np. ten dotyczący przejęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury, czyli corocznego dofinansowania różnych cyklicznych imprez odbywających się w naszym mieście. Są też projekty dotyczące finansów, czyli np. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych czy spłaty już wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały nr 1 dotyczy zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Projekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Projekt uchwały nr 3 – przyjęcie od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2019 r.

Projekt uchwały nr 4, to zmiany w uchwale budżetowej na 2019 r., czyli zwiększenie dochodów o 287 115,88 zł oraz wydatków o 737 115,18 zł, które zostaną pokryte dochodami i wprowadzonymi do budżetu środkami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 450 tys. zł, a które nie zostały wykorzystane w 2018 r. Ponadto w uchwale tej rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości ok. 1,4 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu, ale planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4 342 063 zł, bo takie rozwiązanie pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały nr 5, to zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli ujęcie zmian w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały nr 6 dotyczy zaciągnięcia wcześniej wymienionego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ten planuje się zaciągnąć na okres 11 lat z rocznym okresem karencji. Zakłada się, że łączna kwota obsługi kredytu wyniesie 1 161 634 zł.

Projekt uchwały nr 7 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Pionki pod nazwą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach i nadania jej Statutu. WTZ będą funkcjonować nie jako jednostka miasta, ale odrębna jednostka budżetowa.

Projekt uchwały nr 8 – utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz nadania jej Statutu, czyli przekształcenie Wydziału Sportu i Rekreacji w wyspecjalizowana jednostkę budżetową. Nowy Ośrodek będzie, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jeszcze skuteczniej mógł realizować pracę na rzecz społeczności lokalnej. Uznano, że wykonywanie zadań dotychczasowego wydziału sportu w Urzędzie Miasta jest niezasadne, bo wymagałoby dalszego rozbudowania właściwych komórek organizacyjnych w UM, a ponadto prowadziłoby do realizacji przez urząd szeregu działań o charakterze technicznym. Ośrodkiem będzie kierował dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia burmistrz, jako organ nadzorujący działalność „POSiR”.

Projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W uzasadnieniu czytamy, że po dokonaniu analizy projektu regulaminu przedłożonego przez PWKC, Rada Miasta w dniu 10 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę o przyjęciu ww. regulaminu, który przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W dniu 1 lutego do RM wpłynęło od Dyrektora Wód Polskich postanowienie o wydaniu negatywnej opinii do projektu regulaminu. W swoim uzasadnieniu Wody Polskie wykazały braki i błędy w podjętym w styczniu projekcie.

Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej, ul. dr. Marii Garszwo i ul. Wspólnej.

Projekt uchwały nr 12 to zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym (6 latki) w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Projekt uchwały nr 13 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach z siedzibą przy ul. Leśnej 1. W uzasadnieniu czytamy, że projekt stworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej zainteresowanej stworzeniem warunków wszechstronnego rozwoju uczniów w zakresie edukacji muzycznej. Ma to uatrakcyjnić ofertę edukacyjną dla dzieci utalentowanych muzycznie, a dzięki bogatej ofercie koncertowej szkoły przyczyni się do większego rozwoju artystycznego mieszkańców oraz będzie stanowić doskonałą promocję miasta.

Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany oznaczenia adresu PSP nr 2, czyli zamiany z ul. Kochanowskiego 14 na ul. Kochanowskiego 12, bo okazało się, że dotychczasowy numer został zdublowany.

Projekt uchwały nr 15 w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, który został już omówiony podczas posiedzenia komisji oświaty.

Projekt nr 16 w sprawie ustalenia projektu sieci szkół podstawowych – również został omówiony przez radnych, choć wciąż trwają dyskusje na ten temat.

Projekt uchwały nr 17 zmienia zapisy uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” – po podjęciu tej uchwały rodzice ponosiliby niższą opłatę niż dotychczas, niecałe 300 zł, tj. 13% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt uchwały nr 18 dot. bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej – zapisy tej uchwały zostaną przeanalizowane w najbliższy poniedziałek, gdyż budzą wątpliwości radnych.

Projekty uchwał nr 19 i 20 dot. skarg wniesionych do komisji skarg, wniosków i petycji.

Przeczytaj również

Komentarze