410 osób podpisało petycję przeciwko sprzedaży działki przy ul. Wspólnej

410 osób podpisało petycję przeciwko sprzedaży działki przy ul. Wspólnej

Tylko 5 dni i jeszcze więcej podpisów niż w 2018 r. Mieszkańcy wyraźnie pokazują, że nie zmienili zdania w sprawie sprzedaży działki i być może wycince lasu olchowego, który chroni zabudowania mieszkalne od zakładów przemysłowych.

Temat sprzedaży działki przy ul. Wspólnej opisywaliśmy dość wnikliwie, ale warto przypomnieć, że w 2018 r. firma Soudal zwróciła się do byłego już burmistrza z zamiarem zakupu działki graniczącej z zakładem przemysłowym. Kiedy informacja ta dotarła do mieszkańców sąsiadujących z firmą Soudal, skrzyknęli się i napisali petycję, którą podpisało 250 osób. Doszło też do spotkania z przedstawicielami firmy i mieszkańców (więcej na ten temat można przeczytać w artykule Mieszkańcy nie chcą rozbudowy Soudal).

Burmistrz Zawodnik tworząc budżet miasta na 2019 r. zapisał w nim dochody ze sprzedaży działki m.in. przy ul. Wspólnej. Nowy burmistrz twierdząc, że wsłuchuje się w głosy mieszkańców, odmówił w styczniu 2019 r. firmie Soudal sprzedaży trzech działek: nr 1461/208, 1461/207 i 1461/217 powołując się na opór społeczny. Działka z numerem 217 znajduje się tuż za budynkami firmy, a działki 207 i 208 to teren wzdłuż ogrodzenia ogrodów działkowych.

W marcu 2019 r. Robert Kowalczyk zmienił zdanie co do sprzedaży działki nr 217 i w BIP pojawił się wykaz nieruchomości wystawionych na sprzedaż, a wśród nich sporna działka nr 217. Mieszkańcy tamtych terenów pojawili się w urzędzie miasta by na posiedzeniu komisji infrastruktury wyjaśnić burmistrzowi dlaczego nie godzą się na sprzedaż przedmiotowej działki (więcej na ten temat można przeczytać w artykule Protesty mieszkańców nie zatrzymały sprzedaży działki przy ul. Wspólnej i Mieszkańcy w sprawie sprzedaży działki przy Wspólnej). Na działce nr 1461/213 docelowa ma zostać wybudowana droga wewnętrzna i ustanowiona służebność przejazdu z drogi publicznej do działki nr 217.

Po spotkaniu z burmistrzem w dniu 29 kwietnia pojawiła się koncepcja napisania kolejnej petycji do władz miasta w której mieszkańcy nie zgadzają się:

 • na sprzedaż czy inną formę odstąpienia gruntów związanych z działalnością o charakterze produkcyjnym, magazynowym lub innym w sąsiedztwie zakładu Soudal,
 • na wycinkę drzew oraz budowę nowej drogi na działce nr 1461/213, gdzie obecnie żyją zwierzęta pod ochroną,
 • na rozbudowę zakładu Soudal, który jest zakładem wysokiego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenach bezpośrednio sąsiadujących z osiedlem domów jednorodzinnych i okolicznych ogródków działkowych.

Mieszkańcy proszą burmistrza:

 • o zachowanie działek nr 1461/217, 1461/216 i 1461/213 o łącznej powierzchni ok. 10 000 m² w strefie ochronnej przed zanieczyszczeniami z sąsiadujących zakładów przemysłowych prowadzących działalność produkcyjną na łącznym obszarze ok. 80 000 m²,
 • o wyłączenie działki nr 1461/217 przy ul. Wspólnej do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z obecnych terenów oznaczonych symbolem P (tereny produkcji przemysłowej i rzemieślniczej) i U (tereny usług komercyjnych) na tereny ZN (tereny zieleni nieurządzonej).

Jednocześnie, podpisujący petycję, zwracają uwagę, że w lipcu 2018 r. 250 mieszkańców podpisało się pod petycją dot. braku akceptacji na rozbudowę zakładu Soudal oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Ówczesne władze miasta podchodziły biernie do tego tematu, wręcz ignorując stanowisko mieszkańców. Ten zdecydowany sprzeciw społeczny miał niewątpliwie pewne swoje odbicie podczas jesiennych wyborów, gdzie doszło do radykalnych zmian na każdym szczeblu władz samorządowych.

Mieszkańcy nie rozumieją dlaczego burmistrz w ciągu zaledwie 2 miesięcy zmienił zdanie, choć sam twierdzi, że „wzrost znaczenia dialogu społecznego jest jedną z form i metod budowania relacji pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta. Kreowanie dobrej relacji z otoczeniem, tworzenie pozytywnego obrazu, zaufania i dobrego wizerunku to świadomy samorządowy pozytywny dialog społeczny”. Mieszkańcy w swojej petycji powołują się również na jedno z haseł wyborczych wygłaszanych przez Roberta Kowalczyka, czyli zapowiedzi szeroko rozumianych konsultacji społecznych i liczeniu się z głosem mieszkańców.

Czy burmistrz wsłucha się w głosy mieszkańców, którzy proszą o zaniechanie dalszej sprzedaży, dzierżawy oraz innych form odstąpienia gruntów? W dniu 13 maja petycja wraz z podpisami 410 osób wpłynęła do sekretariatu burmistrza. Poinformowana została też Rada Miasta, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Soudal sp. z .o.o. z siedzibą w Czosnowie.

Poniżej prezentujemy pełną treść petycji do burmistrza:

 

Mieszkańcy i Działkowcy
Miasta Pionki

Burmistrz Miasta Pionki
Pan Robert Kowalczyk

Petycja

W nawiązaniu do treści zarządzenia nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. jak i podjęcia całej procedury w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. nr 1461/217 położonej w Pionkach przy ul. Wspólnej oraz opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Pionki przeznaczonej do sprzedaży (działka Nr 1461/217).

Nie zgadzamy się:

 • na sprzedaż czy inną formę odstąpienia gruntów związanych z działalnością o charakterze produkcyjnym, magazynowym lub innym w sąsiedztwie zakładu SOUDAL ,
 • na wycinkę drzew oraz budowę nowej drogi na działce Nr 1461/213, gdzie obecnie żyją ptaki i zwierzęta pod ochroną,
 • na rozbudowę zakładu SOUDAL, który jest zakładem wysokiego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenach bezpośrednio sąsiadujących z osiedlem domów jednorodzinnych i okolicznych ogródków działkowych.

Prosimy:

 • o zachowanie działek o Nr 1461/217, 1461/216 oraz 1461/213 o łącznej powierzchni ok. I0 000 m² w strefie ochronnej przed zanieczyszczeniami z sąsiadujących zakładów przemysłowych, prowadzących działalność produkcyjną na łącznym obszarze ok 80 000 m².
 • o włączenie działki Nr 1461/217 przy ul. Wspólnej do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z obecnych terenów oznaczonym symbolem P (tereny produkcji przemysłowej i rzemieślniczej) i U (tereny usług komercyjnych) na tereny ZN (tereny zieleni nieurządzonej).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w lipcu 2018 r. 250 mieszkańców podpisało się pod petycją dot. braku akceptacji na rozbudowę zakładu SOUDAL oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Ówczesne władze miasta podchodziły biernie do tego tematu wręcz ignorując stanowisko mieszkańców. Ten zdecydowany sprzeciw społeczny miał niewątpliwie pewne swoje odbicie w podczas jesiennych wyborów samorządowych, gdzie doszło do radykalnych zmian na każdym szczeblu władz samorządowych.

Pan jako Burmistrz obecnie nowo urzędujący w dniu 11 stycznia 2019 r. odpisał firmie Soudal zainteresowanej zakupem nieruchomości jako dz. nr 1461/208, nr 1461/207 i dz. nr 1461/217, cyt. „z uwagi na brak akceptacji społecznej oraz konieczności uregulowania kwestii istniejącej przepompowni nie wyraża zgody na sprzedaż ww. działek”. W krótkim odstępie czasu (2 m-cy) bez konsultacji z radnymi, a także bez poinformowania mieszkańców okolicznych terenów o planowanej sprzedaży, wystawia Pan działkę nr 1461/217 do ustnego przetargu nieograniczonego i wyznacza cenę 150 000 PLN + 23% VAT, a na sąsiadującej działce nr 1461/213, na której docelowo ma zostać wybudowana droga wewnętrzna, ustanawia służebność przejazdu z drogi publicznej do działki 1461/217. Są to działania zupełnie niezrozumiałe w powszechnym odbiorze społecznym. W innym piśmie pisze Pan cyt. „wzrost znaczenia dialogu społecznego jest jedną z form i metod budowania relacji pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta. Kreowanie dobrych relacji z otoczeniem, tworzenie pozytywnego obrazu, zaufania i dobrego wizerunku to świadomy samorządowy pozytywny dialog społeczny”. Również podczas kampanii wyborczej jednym z głównych Pana haseł była zapowiedź szeroko rozumianych konsultacji społecznych i liczenia się z głosem mieszkańców.

Chcemy zaznaczyć, że teren działek 1461/217 i 1461/216 1461/213 przy ul. Wspólnej jest terenem objętym przepisami dotyczącymi ochrony i zarządzania obszarami NATURA 2000 zadrzewionym (przewaga olchy), gdzie występują naturalne cieki wodne. W występującym tam znacznym zagłębieniu terenu jest naturalny zbiornik bagienny i wodny, gdzie od lat odprowadzane są wody deszczowe z działek i ulic w tych okolicach. Ponadto przez działki te przepływa naturalny ciek wodny. Dzięki takiemu ukształtowaniu terenu, woda deszczowa ma naturalne odprowadzenie do tego zbiornika, a ewentualny nadmiar odprowadzany jest do pobliskiej rzeki Zagożdżonki. Jeśli ten teren zostanie zniwelowany, a zbiornik zasypany to okoliczne posesje zostaną pozbawione odpływu wód w wyniku czego przy okresowych opadach, powstaną lokalne podtopienia. Ewentualna przebudowa całego systemu odprowadzania wód opadowych z tego rejonu (aż od ul. Zwoleńskiej) z uwzględnieniem istniejącego cieku wodnego, wymagałoby dodatkowo uzyskania Pozwolenia Wodno - Prawnego przy bezpośrednim odprowadzaniu wody do rzeki Zagożdżonki. Ponadto przebudowa taka pociągnęłaby za sobą olbrzymie środki finansowe z budżetu miasta. Planowana sprzedaż tej działki skutkować będzie wycinką drzew i niwelacją terenu przez co zniszczeniem siedlisk, ostoi, gniazd i schronień całorocznych ptaków i zwierząt, także tych pod ścisłą ochroną. Występujące w naszym sąsiedztwie olchy są barierą dla pyłów i innych zanieczyszczeń z wyżej położonych okolicznych zakładów.

Firma SOUDAL jest firmą produkującą chemię budowlaną, a tym samym jest zakwalifikowana do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji pian poliuretanowych, konfekcjonuje uszczelniacze i silikony. W celu umożliwienia funkcjonowania instalacji realizowany jest również rozładunek i magazynowanie skroplonych gazów węglowodorowych, rozładunek i magazynowanie substancji chemicznych w zbiornikach bezciśnieniowych, magazynowanie środków do produkcji gotowych wyrobów.

Rodzaje potencjalnych zagrożeń to: pożar, stwarzanie atmosfery wybuchowej- magazyn wyrobów gotowych, rozładunek gazów, zagrożenie dla środowiska wodnego - wyciek chloroparafiny podczas rozładunku oraz działania rakotwórcze.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu podaje że w okresie od 01.01.2011 r do kwietnia 2019 r. na terenie zakładu Soudal zanotowano 11 interwencji. W krótkim okresie ośmiu lat miały miejsce - (cyt. z pisma PSP)„trzy małe pożary”. Do „małego” pożaru PSP w Radomiu zakwalifikowała m.in. pożar na skutek którego doszło do wybuchu, w wyniku którego uszkodzona została część ściany budynku produkcyjnego.

Z uwagi na ww. okoliczności, rozbudowa firmy Soudal stwarza dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych realne zagrożenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że droga wewnętrzna dla tirów, która ma powstać na potrzeby działki 1461/217, hałasem i spalinami skutecznie uprzykrzy życie właścicieli posesji prywatnych sąsiadujących z drogą.

Zabudowa mieszkaniowa istnieje w tej części Pionek od ok. 100 lat. Usytuowanie w tym miejscu w 2009 r. zakładu chemicznego było decyzją wysoce błędną, tym bardziej, że miasto posiada do sprzedaży tereny przemysłowe na obrzeżach miasta (obszar byłego Pronitu) W większości miast w Polsce samorządy dbając o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, takie zakłady budują się na peryferiach, a nie w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.

Niewątpliwie stan przedmiotowych działek pozostawia wiele do życzenia. Jest to jednak jedyny fragment terenu w tej dzielnicy będących we władaniu gminy, który należałoby zagospodarować dla potrzeb całego osiedla jako skwerek zieleni bez naruszania warunków wodnych. O ile w innych dzielnicach miasta inwestuje się olbrzymie środki liczone w milionach na urządzenie zieleni i polepszenie warunków życia, to zupełnie niewysokimi nakładami można i w tej dzielnicy w końcu coś pożytecznego dokonać. Nam mieszkańcom „zafundowano” zakład chemiczny na granicy dzielnicy mieszkaniowej. Dzielnicy jednej z najstarszych w historii miasta, ale ciągle się rozbudowującej.

Dlatego prosimy o zaniechanie dalszej sprzedaży, dzierżawy oraz innych form odstąpienia gruntów dla zakładów przemysłowych w okolicy ul. Wspólnej i wsłuchanie się w wolę mieszkańców i działkowców.

W imieniu Mieszkańców

Z poważaniem
Wioletta Grzywacz

Załączniki:

 1. Lista 410 osób popierających petycję w ww. sprawie /podpisy zebrano w ciągu 5 dni/.

Do wiadomości:

 1. Burmistrz Miasta Pionki
 2. Rada Miasta Pionki Al Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
 3. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
 4. Soudal Sp. z o.o. ul. Gdańska 7 Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów

źródło: petycja mieszkańców, fot. geoportal

Przeczytaj również

Komentarze