Analiza projektu budżetu na 2020 r.

Analiza projektu budżetu na 2020 r.

W dniu 20 listopada odbyło się posiedzenie komisji budżetu i finansów, która miała analizować projekt budżetu na rok przyszły. Tak się jednak nie stało, bo na komisji nie było wnioskodawcy, czyli burmistrza oraz skarbnik miasta. Powodem nieobecności – obowiązkowe szkolenie z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Godzinę zajęło radnym ustalenie terminu kolejnego spotkania oraz wyjaśnienie procedur prac nad projektem budżetu.

Analiza projektu budżetu, to taka ogólna nazwa – wyjaśnił na wstępie przewodniczący komisji Piotr Nowak. – Ja to sobie wyobrażam w ten sposób i takie były pierwotne założenia tego naszego dzisiejszego spotkania, że pan burmistrz z panią skarbnik przedstawią nam projekt budżetu bez głębszej analizy ze strony radnych. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest na dzień dzisiejszy i dlatego proszę przewodniczącego o wyjaśnienie sytuacji.

Zostałem upoważniony do przekazania informacji, że w dniu dzisiejszym pan burmistrz wraz z kadrą kierowniczą jest w CAL na szkoleniu z obronności – mówił Wojciech Maślanek. – Prosił żeby przekazać i dlatego zabieram głos w formie uzupełnienia.

Chcę państwu powiedzieć, że ten termin był ustalany z panią skarbnik. Poszły zawiadomienia o komisji i że odbędzie się w dniu dzisiejszym – wyjaśniał radnym Piotr Nowak. – I już po wysłaniu smsów (przyp. red. do radnych) dostałem informację, że niestety, będą inne przedsięwzięcia prowadzone w urzędzie miasta, a nie chciałem odwoływać tej komisji z tego względu, że moja propozycja pracy nad budżetem jest troszeczkę, nie wiem jak to było w poprzednich kadencjach praktykowane, ale ja bym chciał żeby na początku ten projekt budżetu był przedstawiony przez osoby, które złożyły ten projekt, udzieliły wyjaśnień dlaczego jest tak, a nie inaczej i jakie są ogólne założenia, natomiast w ogóle nie chciałem dzisiaj analizować poszczególnych zapisów w działach, rozdziałach, bo myślę, że na to mamy jeszcze troszeczkę czasu. Natomiast mam taką prośbę, bo są przewodniczący innych komisji, myślałem że będą wszyscy, chciałbym zrobić taką procedurę nad uzgodnieniem projektu budżetu, że komisje tematyczne przepracują swoje działy i swoje uwagi do tych części, którymi się powinny zajmować. Myślę, że tak to będzie chyba najbardziej logiczne, bo ci radni, którzy pracują w komisjach problemowych są najbardziej zorientowani, np. co się dzieje w oświacie, jakie są wydatki. Komisje tematyczne żeby się spotkały i opracowały opinie do przedłożonego projektu budżetu, i te opinie żeby były przedstawione na posiedzeniu komisji budżetowej. Jak będzie następna komisja, to chciałbym żeby przewodniczący, przynajmniej przewodniczący komisji problemowych brali udział w posiedzeniu komisji budżetowej. Natomiast komisja budżetowa zajęłaby się przede wszystkim dochodami miasta, bo to jest taki dział dość często pomijany w pracach komisji, a wydatkami żeby właśnie zajęły się komisje problemowe. Jaka jest państwa opinia żebyśmy w taki sposób pracowali nad projektem budżetu?

Dobrze byłoby coś takiego zrobić – głos zabrała przewodnicząca komisji infrastruktury Wioletta Grzywacz. – Natomiast bardziej zasadnym byłoby najpierw spotkać się na komisji budżetowej i omówić, żeby pani skarbnik omówiła projekt budżetu, a dopiero później spotkały się komisje, może kilka komisji żeby po prostu nie dezorganizować pracy w jakiś sposób urzędu i żeby na każdą komisję nie ciągnąć pani skarbnik z panem burmistrzem.

Wiceprzewodniczący RM Stanisław Pacan, a chwilę po nim również radny Włodzimierz Szałabaj wyjaśnili wszystkim obecnym radnym, że procedowanie nad projektem budżetu ma określone procedury, które należy przestrzegać zgodnie z tym co zapisane jest w statucie miasta.

Rozmawiamy o budżecie. To jest najważniejsza uchwała w całym roku. Żeby tę uchwałę podjąć, to jest na to cała procedura i jest na to uchwała rady miasta – mówił Stanisław Pacan. – Prosiłem przewodniczącego żeby każdy radny miał tę uchwałę, bo na niej musimy się opierać. Generalnie zgadzam się, zawsze tak było, że najpierw przychodzi pani skarbnik z burmistrzem, wyjaśnia dochody, wydatki, później pracują poszczególne komisje i dobrze by było rzeczywiście żeby nie na każdej z osobna komisji była pani skarbnik, więc niech będzie wspólna komisja na temat dochodów i wydatków, a później komisje spotkają się osobno i będą procedowały nad poszczególnymi swoimi działami. I teraz musimy wziąć pod uwagę jedno – jeżeli przyjmujemy, że budżet otrzymaliśmy we wtorek, to przewodniczący rady miasta niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania stałym komisjom rady miasta. Każdy radny ma projekt. Komisje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia na których formułowane są pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej i przekazują je do komisji budżetowej – odczytał ze statutu miasta. – Opinie poszczególnych komisji są podstawą sformułowania przez komisję budżetową ostatecznej opinii o projekcie budżetu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały budżetowej.

Głos w sprawie opiniowania projektu uchwały budżetowej zabrał również Wojciech Maślanek:

Opinię przedłoży każda komisja do komisji budżetowej i komisja budżetowa przedłoży opinię, którą przedstawi na sesji rady miasta budżetowej w grudniu, do końca roku mamy, do 31 grudnia, na podjęcie, ten podstawowy termin tj. 31 grudnia. Natomiast ostateczną wersję budżetu przyjmuje rada miasta na sesji budżetowej. Także jeżeli dopracujemy w takim, w takim jakby zakresie czy w takim obszarze wszystkie zmiany na komisjach uzgodnimy, to uzgodnimy to i pan burmistrz jako organ wykonawczy weźmie pod uwagę uwagi komisji i wprowadzi je po prostu do projektu budżetu czyli już jako autopoprawkę na komisji, na sesji budżetowej no wtedy myślę, myślę, że sesja budżetowa powinna jakby w tym obszarze, czyli przyjęciu budżetu na 2020 r. powinna, jak to się mówi przejść bezboleśnie, bez żadnych poprawek. Natomiast proszę pamiętać, że radny każdy ma prawo czy klub, czy grupa radnych ma prawo wnosić o poprawki, które po prostu wydają się zasadne na sesji budżetowej, prawda. Zresztą to było tak od początku praktykowane. Różne są tutaj, różne… mówię, no ja myślę, że powinniśmy tak przepracować projekt budżetu, wskazać ewentualnie dokładnie obszary poprawek czy też zagadnień, które powinny się znaleźć, mówię to, bo szczególnie nas interesują inwestycje, prawda i ewentualnie będziemy dyskutowali z panem burmistrzem, możemy się jeszcze spotkać całą radą, nic nie stoi na przeszkodzie i wtedy będziemy procedowali na sesji budżetowej.

Stanisław Pacan dopowiedział, że to co wyjaśniał przewodniczący jest zawarte w §7 statutu i dodał, że komisje zgłaszające poprawki do budżetu spotykają się ponownie i ewentualnie dopytują skarbnik miasta czy ich propozycje zostały uwzględnione w projekcie. Mogą również zgłaszać swoje poprawki podczas sesji budżetowej, ale pod warunkiem, że zostanie wskazane źródło finansowania.

Chciałem tylko przypomnieć, że są dwa terminy procedowania – mówił Włodzimierz Szałabaj. – 7-dniowy dla komisji i 14-dniowy dla budżetowej. I dopiero później możemy sobie pracować nad całością. Czyli te terminy o których tutaj mówimy to też są istotne.

Piotr Nowak wyjaśnił, że właśnie w celu uświadomienia radnym, że są na nich nałożone pewne określone obowiązki procedowania nad projektem uchwały budżetowej, zaprosił na posiedzenie wszystkich radnych, choć obecnych było tylko 9.

Paweł Kobylas słuchając dyskusji stwierdził, że zaczyna obawiać się iż budżet na 2020 r. ustali nam RIO, bo każdy ma mocno rozpalone ambicje co do tego, co chciałby zrobić w swoim okręgu.

Szkoda, że nie ma z nami pani skarbnik i pana burmistrza – mówił Tomasz Łyżwa. – Ja powiem tak, zapoznałem się dość ogólnie z budżetem i nie chciałbym się na ten temat wypowiadać w tej chwili, ale mam takie dwa pytania. Czy wszyscy radni odebrali budżet? Jeszcze nie? Tam chyba pisze, że 7 dni od przekazania, także termin nie jest długi i myślę, że trzeba powiadomić tych radnych żeby to odebrali, zapoznali się. I mam drugie pytanie kiedy moglibyśmy spotkać się z panią skarbnik i z panem burmistrzem żeby po prostu odpowiedzieli na nasze pytania ewentualne i zapoznali nas tutaj z budżetem.

Piotr Nowak odpowiedział, że nie jest w stanie ustalić dokładnego terminu spotkaniu, bo dzisiejszy termin uzgadniał ze skarbnik miasta.

A później wyszło tak jak wyszło. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Nie jestem prawnikiem, ale tu kolega Włodek mówi o terminach zgodnie z uchwałą. I teraz mam takie pytanie – budżet wpłynął do biura rady w ostatni piątek. Dwa dni nam odpadły, bo mamy sobotę i niedzielę, i teraz tak, czy liczymy dni robocze czy dni po kolei?

Ja myślę, że przyjmujemy termin 18-tego w poniedziałek, kiedy rada miasta otrzymała z biura dokument – odpowiedział Wojciech Maślanek, a Piotr Nowak dopowiedział, że termin przekazania trzeba ustalić żeby później nie wypłynęły zarzuty, że radni nie dotrzymali terminów wynikających z uchwały.

To, że wpłynęły do biura rady, to mamy przesłankę, ale najważniejsza jest dekretacja pana przewodniczącego kiedy się z tym zapoznał – mówił radny Szałabaj. – Niezwłocznie, czyli po zapoznaniu się i liczymy od 18-tego, bo wtedy otrzymaliśmy sms, że są dokumenty do odebrania. I to już jest sprawa radnego czy on przestrzega terminu odebrania.

I rozpoczęła się dość długa dyskusja na temat terminów jakie mają komisje na przedstawienie swoich opinii do projektu budżetu, które mają złożyć do przewodniczącego komisji budżetowej. O pomoc w ustaleniu prawidłowych dat został w końcu poproszony prawnik urzędu, który stwierdził, że ustalone w uchwale terminy są obligatoryjne. Po wyjaśnieniu kwestii już wcześniej wyjaśnionych radni zaczęli dyskutować i ustalać kolejny termin posiedzenia komisji budżetowej, ale już z udziałem burmistrza i skarbnik miasta. Po kilkudziesięciu minutach wymiany dogodnych terminów padła propozycja żeby komisja odbyła się w czwartek, 21 listopada o godz. 10:00.

Nie chciałbym tak z dnia na dzień informować pani skarbnik o komisji – mówił Wojciech Maślanek.

Ale panią skarbnik też obligują terminy i uchwała – dodał Piotr Nowak. – I musi być do naszej dyspozycji.

Mam taką propozycję – do dyskusji na temat terminu posiedzenia komisji wtrącił się radny Paweł Kobylas. – Niech pan przewodniczący albo obsługa rady zadzwoni do pana burmistrza czy do pani skarbnik i zapyta czy jutrzejszy termin i godzina wchodzą w grę, bo rozmawiamy o czymś bez wiedzy osób na których obecności nam zależy. Rozmawiamy już 40 minut właściwie o niczym.

Przewodniczący komisji ogłosił 10 minut przerwy w celu ustalenia terminu z burmistrzem.

Niestety z ubolewaniem muszę stwierdzić, że organ wykonawczy w dniu jutrzejszym nie może odbyć z nami komisji budżetowej – poinformował Wojciech Maślanek. – Rozumiem, bo jest szereg aktów notarialnych i mamy spotkanie z PWKC 13:30. Pierwszy termin, który pan burmistrz z panią skarbnik podali, to po prostu jest piątek godz. 10:00. To jest bardzo dobry termin, bo będę apelował do wszystkich komisji po tej informacji i wolałbym żeby jak najwięcej radnych uczestniczyło o 10-tej na spotkaniu z komisją budżetową pani skarbnik i pana burmistrza, bo później płynnie można sobie odbyć komisje po prostu swoje i przez weekend złożyć wnioski do komisji budżetowej.

22 listopada o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie komisji budżetu i finansów celem omówienia budżetu przez wnioskodawcę. Komisja infrastruktury rozpocznie swoje posiedzenie bezpośrednio po zakończeniu komisji budżetu, a posiedzenie komisji zdrowia odbędzie się o godz. 15:00. Komisja kultury, oświaty, sportu i turystyki spotka się w dniu 26 listopada o godz. 14:00. Komisja budżetu i finansów do dnia 2 grudnia złoży do burmistrza opinię na temat projektu budżetu i wniesie ewentualne propozycje zmian.

Przeczytaj również

Komentarze