Bez nadzwyczajnego trybu. Sesja z 16 projektami uchwał

Bez nadzwyczajnego trybu. Sesja z 16 projektami uchwał

Ostatniego dnia czerwca odbędzie się XXIII, tym razem zwyczajna sesja Rady Miasta. Chyba jedna z najdłuższych i najtrudniejszych w ciągu roku – sesja absolutoryjna. Radni ocenią czy burmistrz prawidłowo wykonał budżet za rok poprzedni, a na podstawie Raportu o stanie Gminy Miasta Pionki przyznają (lub nie) wotum zaufania.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta za 2019 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pionki złożyła wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium, który został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Same opinie to za mało by udzielić absolutorium, więc zanim radni podejmą decyzję odbędzie się debata, która w latach poprzednich potrafiła trwać nawet kilka godzin. W ubiegłym roku żaden radny nie głosował przeciwko udzieleniu burmistrzowi absolutorium, ale było kilku którzy wstrzymali się od głosu: Wioletta Grzywacz, Wojciech Maślanek, Piotr Nowak i Grzegorz Wąsik.

Sesja rozpocznie się jednak od debaty o udzielenie burmistrzowi wotum zaufania. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W tym roku raport trafił do radnych 25 maja, został również opublikowany na stronie BIP urzędu aby mogli się z nim zapoznać wszyscy zainteresowani. Zgodnie z ustawą debata nad raportem może odbywać się z udziałem mieszkańców, którzy wcześniej złożą wniosek do przewodniczącego w sprawie udziału w dyskusji. W roku ubiegłym żaden mieszkaniec nie skorzystał z przysługującego mu prawa, a w tym roku takie plany pokrzyżowała sytuacja epidemiologiczna.

Ja krytycznie oceniam przedstawiony raport o stanie gminy miasto Pionki – mówił Wojciech Maślanek 26 czerwca 2019 r. – Dlaczego? Panie burmistrzu zabrakło mi precyzyjnych danych.

O precyzyjnych danych jakie radni chcieliby zobaczyć w raporcie, a także wszelkich informacjach jakie miałyby być w nim zawarte decyduje… rada miasta poprzez podjęcie stosownej uchwały w tym temacie. W ubiegłym roku takiej uchwały jednak nie było, po raz pierwszy pojawił się też ustawowy wymóg sporządzenia takiego dokumentu i nikt właściwie nie wiedział co taki raport powinien zawierać gdyż ustawodawca nie doprecyzował wytycznych. Po zapoznaniu się z raportem za 2018 r. radni miejscy mogli podjąć uchwałę, która narzucałaby schemat dokumentu, ale przez 12 miesięcy nie zrobili niczego w tej sprawie. Poprzedni dokument został bardzo szczegółowo omówiony podczas debaty i cała dyskusja radnych nad nim została spuentowana przez Zbigniewa Belowskiego słowami: „koncert pobożnych życzeń aby ludzie byli zdrowi, szczęśliwi i żeby wszystkim działo się lepiej”.

Oprócz udzielenia absolutorium i wotum zaufania radni podejmą jeszcze decyzje w sprawach m.in. finansowych (zmiany w uchwale budżetowej), gromadzenia dochodów przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów (konieczność zaktualizowania dokumentu), zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, utworzenia placówki wsparcia dziennego w Pionkach, nadania nowego statutu MOPS czy nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji. Oczywiście nie zabraknie także informacji z prac pomiędzy sesjami burmistrza oraz przewodniczącego rady. Będą interpelacje i zapytania radnych, ale tylko składane na piśmie oraz sprawy różne. Rada miasta od dawna nie miała okazji na zwyczajne posiedzenie, więc zapewne tematów do omówienia w punkcie obrad sprawy różne będzie sporo.

W projekcie uchwały zmieniającym zapisy w budżecie zmienia się plan wydatków i dochodów na łączną kwotę 1 082 000 zł. Miasto planuje zwiększyć plan dochodów majątkowych poprzez planowaną sprzedaż sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, Piłsudskiego i Dalekiej, wybudowanej w roku 2011 i użytkowanej przez PWKC. W projekcie tej uchwały są m.in. zmiany dotyczące przebudowy ul. Spacerowej i Polnej, która w tym roku nie będzie zrealizowana (tak wynika z pisma Starostwa Powiatowego w Radomiu), a miasto współfinansowało zadanie na kwotę ponad 64 tys. zł. O 25 tys. zł zmieniają się wydatki dla OSP na remont strażnicy. Miasto planuje też wykupić od PWKC nakłady poniesione przez spółkę na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w pawilonie sportowym. To pozwoli na efektywniejsze zarządzanie obiektem.

Miasto Pionki otrzymało dofinansowanie na realizację przebudowy ulicy Słowackiego w wysokości 1 mln 310 tys. zł, które zostanie wypłacone w trzech transzach. Do inwestycji w ul. Fabrycznej trzeba dołożyć 70 tys. zł na wykonanie regulacji ścieżki rowerowej i chodnika oraz wykonanie końcówek wylotów ul. Fabrycznej na skrzyżowaniach z ul. Polną oraz Wspólną poprzez obniżenie chodników na wysokości przejść dla pieszych i przestawienia dwóch słupów ogłoszeniowych. 20 tys. zł planuje się przeznaczyć na termomodernizację budynku PSP nr 2 – po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania poprzez docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i części nadziemnej budynku oraz docieplenia stropodachu sali gimnastycznej zaplanowanych pieniędzy nie wystarczy na całość remontu i stąd konieczność dołożenia środków do zakończenia termomodernizacji całego budynku szkoły.

Planuje się również przeznaczyć 30 tys. zł na remont oświetlenia ulicznego, a kwotę 61 tys. zł na budowę rowerowego placu zabaw typu pumptrack. Na wykonanie tego zadania miasto pozyskało środki w wysokości 150 tys. zł, ale potrzebny jest także wkład własny. Plac ten będzie zlokalizowany przy ul. Niepodległości w pobliżu PSP nr 1. Tor rowerowy ma służyć wszystkim, gdyż przeznaczony będzie zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak również do treningów dla bardziej zaawansowanych. Będą z niego mogły korzystać również osoby jeżdżące na deskorolkach, hulajnogach i rolkach.

Dawna świetlica TPD zamieni się w placówkę wsparcia dziennego, która będzie prowadzona w formie świetlicy środowiskowej i pracy podwórkowej, czyli zajęcia będą prowadzone zarówno w budynku przy ul. Leśnej 7, jak i na bazie ogólnodostępnej przestrzeni.  Placówka ta połączona będzie z MOPS i przeznaczona dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Do rady miasta wpłynęła petycja złożona w imieniu członków Koalicji Polska Wolna od 5G. Radni podczas sesji podejmą decyzję czy petycja trafi do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji.

Sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego dot. dystansu społecznego (2 m odległości). Będzie transmitowana na żywo przez Kurier Pionkowski na kanale YouTube.

Przeczytaj również

Komentarze