Budżet 2019

Budżet 2019

Już wkrótce radni miejscy wnikliwie przyjrzą się projektowi budżetu na 2019 r. stworzonego przez byłego burmistrza, Romualda Zawodnika. Dochody miasta to ponad 77,5 mln zł, wydatki 79,1 mln, a więc planowany deficyt w wysokości blisko 1,65 mln zł. Przychody miasta to pożyczki, kredyty i emisja obligacji, a rozchody: spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji z lat poprzednich.

Dochody własne miasta to 35,5 mln zł głównie z tytułu podatków i opłat (13,8 mln zł), udziału w podatkach (15,9 mln zł), najmu, dzierżawy oraz sprzedaży (4,67 mln zł) i ponad 1 mln zł z tytułu usług opiekuńczych czy odsetek i wpływów z różnych rozliczeń. Dotacje celowe stanowią kwotę ponad 27 mln zł: na zadania zlecone – 14,5 mln zł i zadania własne 12,5 mln zł. Subwencje wynosić będą 17,9 mln zł.

Wydatki bieżące w kwocie blisko 64,5 mln zł to wydatki na:

 • niepubliczne przedszkole (75% kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym) – 1,87 mln zł,
 • Miejski Ośrodek Kultury – 750 tys. zł,
 • Miejska Biblioteka Publiczna – 630 tys. zł,
 • zwrot dotacji dla Miasta Radom z tytułu opieki przedszkolnej – 18,7 tys. zł,
 • realizacja zadań własnych gminy w ramach konkursów dla podmiotów niezależnych – 213 tys. zł,
 • obsługa długu (odsetki od planowanych kredytów i zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich) – 720 tys. zł,
 • wynagrodzenia i pochodne – 28,86 mln zł,
 • bieżąca działalność gminy i jednostek organizacyjnych – 31,37 mln zł:
  • opieka społeczna – 19,3 mln zł,
  • oświata i wychowanie – 21,99 mln zł,
  • administracja publiczna – 7,22 mln zł,
  • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,8 mln zł.

W ramach wydatków bieżących na 2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 14,5 ml zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano blisko 14,8 mln zł:

 • przebudowa ul. Kozienickiej i Mickiewicza – 140 tys. zł,
 • likwidacja bomby ekologicznej oraz regulacje własności gruntów pod budowę ulic – 1,38 mln zł,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM – 30 tys. zł,
 • zakup urządzeń do monitoringu miejskiego – 15 tys. zł,
 • modernizacja budynku PSP nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia – 850 tys. zł,
 • zwrot dotacji na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców – 500 tys. zł,
 • Zielone Pionki – 5 mln zł,
 • modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym – 5,8 mln zł,
 • modernizacja dachu CAL – 180 tys. zł.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości ok. 2,5 mln zł, środki z budżetu UE 8,7 mln zł, dotacja z budżetu państwa 848 tys. zł, dotacja z NFOŚiGW ponad 1 mln zł oraz środki pochodzące z obligacji komunalnych w wysokości blisko 1,4 mln zł i pożyczki w kwocie 250 tys. zł.

Planowany deficyt w wysokości 1 648 000 zł planuje pokryć się z pożyczki w kwocie 250 tys. zł i kredytu na kwotę 1 398 000 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 4 692 063 zł w tym: kredyt w wysokości 3 044 063 zł, emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 398 000 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW – 250 tys. zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 3 044 063 zł w tym: kwotę 907 063 zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, spłatę rat kredytów w wysokości 690 tys. zł oraz 1 447 000 zł na wykup obligacji komunalnych. Spłatę zobowiązań planuje się finansować kredytem.

Miasto Pionki finansowo wspomoże stowarzyszenia na łączną kwotę 231 tys. zł, w tym:

 • w zakresie turystyki – 8 000 zł,
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 10 000 zł,
 • w zakresie pomocy społecznej – 20 000 zł,
 • w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 40 000 zł,
 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 5 000 zł,
 • w zakresie kultury – 30 000 zł,
 • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 100 000 zł.

Ciekawym załącznikiem do projektu uchwały jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Z niej dowiadujemy się, że wyjątkowo w roku 2019 wydatki na obsługę długu wynoszą 720 tys. zł, bo w latach poprzednich (2016-2018) sięgała niewiele ponad 400 tys. zł. Na przyszły rok nie zaplanowano wolnych środków na pokrycie deficytu jak w latach ubiegłych, o blisko 1 mln zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła spłata rat od kredytów i pożyczek.

Całkowita kwota zadłużenia miasta Pionki na koniec roku 2018 wynosi 21 613 007,39 zł, a zadłużenie na koniec 2019 r. zaplanowano już na poziomie ponad 23 mln zł. Od roku 2020 rozpocznie się spłata kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 465 952,20 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na rozpoczęte przedsięwzięcia:

 • internet dobrem powszechnym – 72 tys. zł (zakończenie 2020 r.),
 • internet szansą rozwoju – 388 tys. zł (zakończenie 2020 r.),
 • Zielone Pionki – 10 815 616 zł (zakończenie 2021 r.),
 • leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta – 560 tys. zł (zakończenie 2022 r.),
 • likwidacja bomby ekologicznej – 7 409 173 zł (zakończenie 2019 r.),
 • modernizacja budynku PSP nr 2 – 1 100 454 zł (zakończenie 2019 r.),
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa I etap – 3 535 000 zł (zakończenie 2019 r.).

Z WPF można wyczytać, że miasto Pionki posiada tereny inwestycyjne na które przygotowywany jest nadal nowy plan zagospodarowania. W wyniku tego planu tereny inwestycyjne będą bardziej atrakcyjne. Na rok 2019 r. zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę 2 158 270 zł, w 2020 r. na 1 mln zł, a na lata następne (do roku 2030) po 500 tys. zł ze spadkiem do 200 tys. zł.

Niestety tworząc budżet nie zaplanowano wyższych wydatków na zakup energii elektrycznej. Plan oparto na poziomie przewidywanym wykonaniem za 2018 r. – 2 401 013 zł. Doniesienia medialne wskazują, że samorządy mogą zapłacić o 70% więcej niż w roku 2018. Dla napiętego (z deficytem) budżetu miasta Pionki wzrost ceny za zakup energii elektrycznej może skutkować większą dziurą budżetową lub cięciem środków na inne cele.

źródło: BIP UM, fot. krzys16

Przeczytaj również

Komentarze