Budżet miasta na 2022 r. przyjęty jednogłośnie

Budżet miasta na 2022 r. przyjęty jednogłośnie

30 grudnia odbyła się sesja budżetowa podczas której radni podjęli w sumie 10 uchwał, w tym tę najważniejszą – plan finansowy na rok 2022 z autopoprawką.

Sesja odbyła się z lekkim opóźnieniem, a w jej trakcie pojawiły się przerwy, ale mimo tego głosowanie nad wszystkimi przedstawionymi projektami przeszło wyjątkowo sprawnie. Dziesięciu obecnych na posiedzeniu radnych (nieobecni radni: P. Abramowicz, K. Bińkowski, W. Grzywacz, P. Kobylas i A. Wierzycka) bez żadnych dyskusji jednogłośnie podejmowało uchwałę za uchwałą, a tylko jedną odrzuciło – również 10 głosami. Odrzucona uchwała dotyczyła przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi na burmistrza jednej z mieszkanek, która podnosiła iż gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami, choć zgodnie z przyjętym przez radę miasta regulaminem dot. opieki nad zwierzętami – obowiązki te są wykonywane.

Radni wnosili na komisjach swoje wnioski dotyczące zmian w budżecie. W dniu wczorajszym burmistrz obiecał, że propozycje radnych zostaną ujęte w planie finansowym bez konieczności zwiększania zadłużenia miasta. Tuż przed sesją radni otrzymali stosowną autopoprawkę do projektu budżetu, która zawiera wydatki majątkowe w zakresie:

 • transport i łączność 6.407.607,66 zł:
  • 130.000 zł na pomoc finansową dla województwa mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787,
  • 830.000 zł budowa ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej,
  • 3.227.607,66 zł modernizacja ul. Al. Lipowe na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuszki,
  • 1.200.000 zł przebudowa ul. Targowej,
  • 150.000 zł przebudowa ul. Jordanowskiej,
  • 690.000 zł przebudowa ul. dr M. Garszwo,
  • 180.000 zł wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węglowej, Świerkowej i Nowej,
 • gospodarka mieszkaniowa 8.231.767,28 zł:
  • 195.000 zł na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem,
  • 100.000 zł na przygotowanie terenu i budowę garaży przy ul. Radomskiej,
  • 325.990 zł na przygotowanie terenu i modernizację dachu na budynku EC1,
  • 4.314.629,17 zł na odnowę tkanki mieszkaniowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśna 17 oraz AL. Lipowe 9 i 13,
  • 3.096.148,21 zł j.w.,
  • 200.000 zł na regulację własności gruntów,
 • działalność usługowa 5.325,84 zł – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,
 • administracja publiczna 1.999.406,25 zł – e-usługi dla mieszkańców miasta,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230.000 zł:
  • 30.000 zł na zakup samochodu na potrzeby komisariatu policji w Pionkach,
  • 200.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki,
 • oświata i wychowanie 568.000 zł:
  • 150.000 zł na modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych,
  • 50.000 zł projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki,
  • 368.000 zł zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • ochrona zdrowia 1.000.000 zł – poprawa stanu infrastruktury SPZZOZ w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji - etap II; pomoc finansowa dla powiatu radomskiego,
 • kultura fizyczna 1.473.418,17 zł wydatki na remont basenu miejskiego.

Po przedstawieniu budżetu i odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji budżetu i finansów radni mieli okazję podjąć dyskusję na temat wprowadzonych zmian, bądź zasugerować jakieś poprawki wraz z podaniem źródła ich finansowania.

Na komisji budżetowej kilkakrotnie dyskutowaliśmy nad projektem, pochylaliśmy się nad nim. Były propozycje, o czym to w opinii pan przewodniczący komisji budżetowej odczytał. Po spotkaniach i dyskusjach, wymianach poglądów, propozycję, która bynajmniej ja składałem o wpisanie do budżetu 1 mln zł na wsparcie budowy szpitala, która w projekcie nie miała miejsca. Po dyskusji na wczorajszej komisji jestem bardzo zadowolony, że pan burmistrz i pani skarbnik pochylili się nad tą propozycją i ta nasza, ta propozycja moja została zrealizowana. Domniemam, wszyscy radni byli za taką propozycją. Dziękuję żeście się państwo pochylili, żeśmy wpisali to do budżetu ponieważ musieliśmy zostawić jakiś ślad, że mamy taki wydatek ponieważ wydanie miliona złotych to nie jest tak hop-siup żeby znaleźć sobie w budżecie w ciągu roku – jako pierwszy głos zabrał  radny Stanisław Pacan. – Jeszcze raz dziękuję i będę głosował za przyjęciem tego projektu budżetu.

Piotr Nowak odniósł się także do wniesionych przez burmistrza zmian w projekcie uchwały budżetowej. Komisja pod jego przewodnictwem trzykrotnie obradowała omawiając plan finansowy na rok 2022.

Poruszane były trudne tematy, szukane były pieniądze na propozycje zgłoszone przez radnych. Jestem zadowolony z tego, że pan burmistrz pochylił nad naszymi sugestiami, może nie w całości, bo nie wszystko da się zrealizować, natomiast takie bardzo istotne sprawy dla miasta, czyli budowa szpitala, choć oczywiście miasto nie jest tu inwestorem, czy wprowadzenie nowych dróg do budżetu na 2022 r. myślę, że będzie pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z jednej rzeczy, bo padały na komisji różne propozycje znalezienia tego miliona złotych poprzez zwiększenie kredytu. Porównując propozycję pierwotną i autopoprawkę pana burmistrza jestem bardzo zadowolony, że kwota kredytu, który został zaplanowany na 2022 r. jest taka sama jak w pierwotnej propozycji, czyli zostały znalezione środki nie zwiększając przy tym zadłużenia miasta, natomiast deficyt, co też mnie troszeczkę martwi, został zwiększony. Natomiast z tych informacji jakie mamy, deficyt zostanie właśnie pokryty tym kredytem, który nie został zmieniony, tylko zostały znalezione inne środki i myślę, że jest to bezpieczne dla miasta. Dlatego też będę głosował za przyjęciem tego budżetu. Jest to budżet na pewno trudny, tak też wynikało z prac komisji, ale myślę, że oczekiwanie, może nie w 100%, ale są spełnione. Wszystkie propozycje dyskutowane i proponowane na komisji, zostały przez pana burmistrza uwzględnione.

Jedyne „ale” do projektu budżetu wraz z autopoprawką miał jedynie radny Tomasz Łyżwa, który powiedział:

Najpierw o szpitalu. Pan Stanisław już tu mówił. Bardzo dziękuję panie burmistrzu w imieniu tutaj rady społecznej, ale i mieszkańców tego miasta, bo rozmawialiśmy wiele razy na temat dofinansowania tej inwestycji, która się dzieje na naszych oczach, idzie zgodnie z planem i jest to dla nas taka sprawa honorowa. Bardzo dziękuję, że z panią skarbnik znalazł się ten milion złoty jak w zeszłym roku i to wspomoże budowę szpitala w naszym mieście, gdzie pracuje wielu naszych mieszkańców, prawda? Przypomnę tylko, że gmina Pionki też wyasygnowała taką samą kwotę jak w zeszłym roku. Co prawda ten budżet nie jest jeszcze uchwalony, ale bardzo się cieszę, że taka kwota się znalazła. Druga sprawa, rozmawialiśmy też o ulicy Nowej w trakcie komisji. Nie jestem w pełni zadowolony z tego wpisania tej ul. Nowej, ale no myślę, że od projektu zaczniemy, a później w miarę możliwości wykonamy tą ulicę Nową o którejśmy wcześniej wiele razy mówili. Za to dziękuję, że pan burmistrz się przychylił do tej sprawy, w imieniu mieszkańców, bo bardzo tutaj o to zabiegają i nie będę się tu już rozwodził jakie tam są warunki, zwłaszcza teraz przy roztopach, ale myślę, że wrócimy do tego w roku budżetowym i ta droga z czasem zostanie wykonana.

Zapisanie w budżecie środków finansowych na wykonanie projektu ul. Nowej służyć ma nie tylko wydatkowaniu pieniędzy na sam projekt, ale w konsekwencji poszukania funduszy na jej realizację. Radny Tomasz Łyżwa wielokrotnie już w ciągu dwóch swoich kadencji mówił, że publiczne środki zanim zostaną wydane, powinny być dobrze przemyślane. Teraz powątpiewa czy wykonanie projektu ul. Nowej, o którą mocno zabiegał, będzie miało swój ciąg dalszy. Wnioskował przecież by w budżecie na 2022 rok znalazł się zapis nie tylko wykonania projektu tej ulicy, ale także znaczne środki finansowe na wykup własności gruntu oraz samo wykonanie nawierzchni. Nie wolno zapominać, że zanim miasto przystąpi do wykonania ulicy musi być uregulowany stan prawny działek przez które droga ta będzie przebiegała.

Radna Iwona Wydmuch w imieniu pracowników służby zdrowia podziękowała za wygospodarowanie 1 mln zł na pomoc finansową dla starostwa powiatowego w zakresie budowy szpitala w Pionkach.

Nikt więcej nie zgłosił chęci zabrania głosu, więc przewodniczący przeszedł do głosowania uchwały, którą określił „najważniejszą uchwałą dzięki, której funkcjonuje gmina”. Wszyscy radni jednogłośnie podjęli decyzję, że wyrażają zgodę na wprowadzenie planu budżetu na 2022 r. w zaproponowanej formie, a więc dochody miasta wynosić mają 83.517.043,06 zł, w tym bieżące prawie 69 mln zł, a majątkowe blisko 15 mln zł, za to wydatki ustala się na poziomie 90.860.208,52 zł, w tym bieżące ok. 71 mln zł oraz majątkowe blisko 20 mln zł. Tak skonstruowany budżet powoduje deficyt w wysokości 7.343.165,46 zł, który zostanie sfinansowany m.in. przychodami z kredytu ok. 4 mln zł. Taki kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy planują do zaciągnięcia w każdym roku budżetowym, ale finalnie nie wszystkie z niego korzystają. Podobnie było z planowanym deficytem w poprzednim roku, który udało się zredukować bez konieczności dalszego zadłużania miasta.

Po przyjęciu uchwały budżetowej głos zabrał Robert Kowalczyk, który podziękował radnym za podjęcie planu finansowego na rok przyszły oraz za sprawną i merytoryczną pracę nad jego stworzeniem.

Myślę, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nie będzie to dla nas łatwy rok dlatego, że widzimy co się dzieje na rynku, jaka sytuacja jest, a przecież wszyscy chcielibyśmy aby nasze miasto rozwijało się i ja też bardzo bym tego chciał, tym bardziej, że pojawiają się w przestrzeni publicznej nowe konkursy, nowe środki i chciałbym aby miasto Pionki w tym podzielę tortu z różnego rodzaju źródeł korzystało. Cieszę się, że udało nam się wspólnie wypracować konsensus i mam nadzieję, że taka współpraca będzie przebiegała między nami przy realizacji tego budżetu w przyszłym roku.

Nad projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką radni również nie dyskutowali i jednogłośnie podjęli uchwałę.

Przeczytaj również

Komentarze