Burmistrz wnioskuje o sesję nadzwyczajną – drożej za odpady, poręczenie kredytu dla ekoPionki i nowe zadania inwestycyjne

Burmistrz wnioskuje o sesję nadzwyczajną – drożej za odpady, poręczenie kredytu dla ekoPionki i nowe zadania inwestycyjne

W związku z wycofaniem przez Kamilę Kaczorowską uchwały w sprawie przyznania środków na remont ul. Fabrycznej i poręczenia gwarancji kredytu dla ekoPionki, Robert Kowalczyk w piątek (31.05.) złożył wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. O złożenie wniosku apelował na poprzedniej sesji Wojciech Maślanek. Miał być projekt dot. rozbudowy ul. Fabrycznej, kredyt na jej sfinansowanie i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Miały być 3 projekty uchwał, jest sześć.

Z uwagi na szczególny rodzaj, sesje nadzwyczajne powinno zwoływać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których np. niepodjęcie uchwały mogłoby narazić gminę na poważne konsekwencje. Do takich konsekwencji zalicza się niepodjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na modernizację ul. Fabrycznej od ul. Wspólnej do ul. Polnej i taki projekt uchwały pojawił się w materiał na najbliższą sesję.

W projekcie uchwały nr 1 znalazły się po stronie dochodów:

 • 2 242 126,00 zł w związku z zakwalifikowaniem zadania inwestycyjnego rozbudowa ul. Fabrycznej,
 • 90 750,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania „budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach (umowa zawarta w 2016 r.).

Po stronie wydatków z budżetu:

 • 4 484 254,00 zł rozbudowa ul. Fabrycznej (2 242 126,00 zł dotacja, 242 128,00 zł wolne środki i 2 mln zł kredytu),
 • 70 000 zł zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Miasta,
 • 500 zł zakup artykułów spożywczych,
 • 60750,00 zł modernizacja hali sportowej przy PSP nr 5,
 • 25 000,00 zł zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • 20 000, 00 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w Ogrodach Działkowych – w ramach zadania zostaną wykonane na czterech ogrodach działkowych, m.in. wymiana bram wjazdowych i furtek, wymiana ogrodzenia i modernizacja istniejącego wodociągu (wartość szacunkowa zadania to 56 500 zł, w tym dotacja 19 800 zł, wkład gminy 19 800 zł i wkład działkowców 16 900 zł),
 • 30 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na Ogródku Jordanowskim oraz na przełożenie siłowni plenerowej przy basenie.

Inne projekty nie są już „nadzwyczajne”, ponieważ dotyczą m.in. udzielenia poręczenia kredytu obrotowego dla spółki ekoPionki w wysokości 500 000 zł (400 tys. zł kwota kredytu plus 100 tys. zł zabezpieczenia dla banku na ewentualne dodatkowe koszty). Na ten cel burmistrz chce przeznaczyć tzw. wolne środki, czyli zwiększyć deficyt o kwotę 500 tys. zł do kwoty 6 858 254,00 zł.

W dniu 29 maja odbyło się spotkanie radnych z burmistrzem i przedstawicielami ekoPionki. Spotkanie tajne, bo bez udziału mediów, które najwyraźniej nie są mile widziane przez burmistrza. Zgodnie z art. 11b Ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, a wszelkiego rodzaju ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z innych ustaw. Jawność ta obejmuje przede wszystkim prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia kolegialnych organów gminy. Spotkanie z zarządem ekoPionki i omówienie działalności spółki miejskiej oraz wykazanie strat finansowych, to sprawy objęte tajemnicą.

Projekt uchwały nr 4 to zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Kredyt w wysokości 2 mln zł planuje się zaciągnąć na okres 11 lat o łącznej kwocie obsługi w wysokości 582 886 zł z przeznaczeniem na wkład własny modernizacji ul. Fabrycznej.

Projekt uchwały nr 5 to ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązujących od 1 lipca 2019 r. Ustala się stawkę za odbiór odpadów:

 • 16 zł/osoba w przypadku odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej (do tej pory 10,35 zł/os),
 • 32 zł/osoba w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie w zabudowie wielorodzinnej,
 • 18,50 zł/osoba w przypadku odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej (do tej pory 12 zł/os),
 • 37 zł/osoba w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie w zabudowie jednorodzinnej.

Projekt uchwały nr 6, to ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów z nieruchomości rekreacyjnych:

 • selektywna zbiórka:
  • 110 l – 16 zł,
  • 120 l – 16 zł,
  • 180 l – 20 zł,
  • 240 l – 29 zł,
  • 1100 l – 128 zł,
  • 7000 l – 693 zł,
 • nieselektywna zbiórka:
  • 110 l – 32 zł,
  • 120 l – 32 zł,
  • 180 l – 40 zł,
  • 240 l – 58 zł,
  • 1100 l – 256 zł,
  • 7000 l – 1386 zł.

Proponowana podwyżka to wzrost o 33% dotychczasowych opłat i miałaby wejść w życie również od 1 lipca 2019 r.

Nadzwyczajna sesja RM powinna odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przeczytaj również

Komentarze