Było 9 radnych z Porozumienia dla Pionek, a teraz jest Klub 5 radnych PiS

Było 9 radnych z Porozumienia dla Pionek, a teraz jest Klub 5 radnych PiS

9 września do sekretariatu burmistrza oraz biura rady miasta wpłynęło pismo zawiadamiające, że powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zrzeszający 5 członków na czele których stanęła radna Wioletta Grzywacz.

W tej kadencji mieliśmy już inicjatywę Porozumienie dla Pionek pomiędzy 9 radnymi (Wojciech Maślanek, Grzegorz Wąsik, Paweł Kobylas, Piotr Nowak, Anna Wierzycka, Wioletta Grzywacz, Dawid Jaroszek, Tomasz Łyżwa, Paweł Abramowicz), którzy chcieli działać przeciwko niegospodarności, złym projektom, błędnym decyzjom szkodzącym miastu i jego mieszkańcom. Celem jego działania była praca dla dobra miasta Pionki i jego mieszkańców bez względu na przynależność partyjną i sympatie polityczne. Porozumienie dla Pionek stanowiło większość sił w radzie, co było widoczne podczas różnego rodzaju głosowań.

W ostatnim tygodniu, już po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki przy ul. Wspólnej, na miejskich słupach pojawił się list do burmistrza podpisany tylko przez 7 radnych (bez nazwisk) wnoszący o odstąpienie od przetargu z uwagi na sprzeciw mieszkańców. 6 września działka została sprzedana, a w poniedziałek 9 września burmistrz Robert Kowalczyk oraz przewodniczący RM Wojciech Maślanek zostali poinformowani o utworzeniu Klubu Radnych PiS w którego skład wchodzą: przewodnicząca klubu Wioletta Grzywacz, Piotr Nowak, Grzegorz Wąsik, Tomasz Łyżwa i Dawid Jaroszek – radni startujący z listy PiS w wyborach samorządowych.

Konstytucyjnym prawem radnych jest możliwość tworzenia i uczestnictwa w klubach radnych. Kluby mogą być tworzone zarówno przez określone ugrupowania polityczne (jak w przypadku Klubu Radnych PiS), ale także z uwagi na inne, pozapartyjne kryteria (np. na podstawie zawartego Porozumienia dla Pionek). Ustawodawca określił, że klub radnych mogą tworzyć co najmniej trzej radni (w przypadku klubu PiS mamy 5 członków).

Przed zmianą przepisów przedstawiciele klubów działających przy radach gmin musieli wchodzić w skład komisji rewizyjnej, a po nowelizacji ustawy – przedstawiciel klubu musi także wejść w skład komisji skarg, wniosków i petycji (w chwili obecnej żaden z radnych klubu nie jest członkiem komisji skarg). Dodatkowo klub ma prawo inicjatywy uchwałodawczej ze skutkiem w postaci obowiązku wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały jeżeli wpłynął on do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Zgodnie z nowelą ustawy ma to zapobiec blokowaniu inicjatyw radnych przez przewodniczących, ale w naszym mieście przewodniczący rady zrzeszony był w Porozumieniu dla Pionek i nie blokował żadnych inicjatyw swoich koleżanek i kolegów.

Dzięki wprowadzeniu zapisu w ustawie o tworzeniu klubu przez 3 radnych istnieje duże prawdopodobieństwo, że takich klubów powstanie więcej, co sprzyjać oczywiście powinno silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji mieszkańców przez radnych nietworzących większości w radzie, ale istnieje też szansa, że zapisy przyczynią się do tworzenia w radach gmin klubów, które będą poletkiem do nadużyć i będą wykorzystywane do paraliżowania bieżącej pracy rady gminy. Mogą bowiem powstawać w dowolnej konfiguracji osobowej lub powstawać ad hoc dla realizowania doraźnych inicjatyw politycznych.

Zasady działania klubów radnych musi określać statut gminy, który w przypadku naszego miasta dopiero jest tworzony (obowiązuje statut z 2011 r.). Już w najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej, która nad nowym dokumentem pracuje od chwili jej powołania, tj. od 5 grudnia 2018 r.

W poprzedniej kadencji Rady Miasta radni również utworzyli klub o nazwie „Porozumienie” w którego skład wchodziło 8 radnych, a popularnie nazywano ich „hotelową koalicją”, która z założenia nie tworzyła opozycji wobec ówczesnego burmistrza, ale wspierała wszelkie działania. Klub przetrwał do końca kadencji choć i w nim dochodziło do uszczuplania ilości członków, a z czasem zarówno klub jak i radni startujący z ugrupowania byłego burmistrza połączyli siły. Jak będzie tym razem?

Przeczytaj również

Komentarze