Cmentarz komunalny pod nadzorem

Cmentarz komunalny pod nadzorem

Na najbliższej sesji Rady Miasta omówiony zostanie regulamin oraz przede wszystkim cennik cmentarza komunalnego. Cmentarz nadal jest w fazie budowy i choć obiecane zostały pochówki już od 1 września, to nadal nie wiadomo, kiedy będzie można na nim grzebać zmarłych. Miasto nie wykupiło jeszcze terenu od Lasów Państwowych.

W 2017 r. wykonano projekt cmentarza komunalnego opiewający na 15 mln zł. Wiadomym jest, że miasta nie stać na taką inwestycję w krótkim czasie, więc jak zapewniają władze, cmentarz będzie budowy przez kilka lat i można zrezygnować z niektórych części projektu. Zrezygnować zawsze można, ale skoro wiadomym jest, że miasto nie ma pieniędzy, to po co w ogóle zlecać wykonanie takiego projektu? Projektantowi też trzeba zapłacić.

Aby jednak cmentarz mógł zacząć działać musi powstać regulamin, no i oczywiście cennik. W regulaminie zapis, że osoba upoważniona przez zarządzającego cmentarzem będzie miała prawo do kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdów i osób oraz przewożonych i przynoszonych materiałów i sprzętu. Żaden pracownik ekoPionki nie ma najmniejszego prawa do dokonywania taki czynności, a więc być może na terenie cmentarza komunalnego działać będzie ochrona, która mogłaby ewentualnie dokonać takiej kontroli. Jednak Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że stosowanie tej formy kontroli może stwarzać zagrożenie dla prywatności, godności i innych dóbr osobistych. Kontrolowanie, a więc w przypadku cmentarza, zaglądanie do wszelkiego rodzaju toreb i samochodów osób prywatnych ingeruje bezpośrednio w sferę intymności danej osoby.

Aby na cmentarzu komunalnym w pobliżu grobu ustawić ławeczkę, dokonać nasadzeń drzew i krzewów lub ustawić inne elementy małej architektury należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę z kancelarii cmentarza i dokonać stosownej opłaty. Odpowiedni druk należy pobrać w kancelarii, która mieścić będzie się w siedzibie spółki ekoPionki. Druk ten wypełnić może osoba uprawniona, czyli dysponent grobu i wpisuje w odpowiednie rubryki swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane osoby pochowanej we wskazanym grobie (chyba, że grób wykupiony został „za żywota” – wtedy osoby pochowanej nie wpisuje się, bo wciąż żyje). Należy w druku określić zakres prac, użytych materiałów oraz wykonać szkic otoczenia grobu. Podanie takie rozpatrzone zostanie w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych.

Gdyby jednak ktoś dokonał samowolnych zmian w otoczeniu grobu musi liczyć się z wezwaniem do ich usunięcia. Jeśli tego nie dokona w wyznaczonym czasie, to spółka ekoPionki zrobi to za niego, bez informowania, a kosztami obciąży dysponenta grobu.

Firmy pogrzebowe i kamieniarskie będą mogły wjechać na teren cmentarza po wcześniejszym dokonaniu stosownej, zgodnej z cennikiem opłaty oraz uzyskaniu przepustki. Dopuszczalna jest możliwość wykonywania prac przez ww. firmy po godzinach pracy kancelarii, ale po uprzednim poinformowaniu, że prace potrwają dłużej niż do godz. 15:00.

Wykonawcy, czyli firmy kamieniarskie i pogrzebowe zobowiązani są, przed rozpoczęciem wykonywania powierzonych im usług i robót na terenie cmentarza, do wniesienia kaucji – 1000 zł. Kaucja ta oczywiście podlega zwrotowi po zakończeniu wykonywanych prac i potwierdzeniu przez zarządzającego cmentarzem, że brak jest uszkodzeń zieleni, innych urządzeń i infrastruktury cmentarza oraz należytego uprzątnięcia terenu wokół grobu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kaucja zostanie zatrzymana do czasu naprawienia szkody lub uprzątnięcia terenu. Jeśli jednak wykonawcy nie dokonają uprzątnięcia terenu w wyznaczonym terminie kaucja przepada na rzecz pokrycia kosztów związanych z usunięciem wyrządzonej szkody. Dodatkowo zarządzający cmentarzem zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na pokrycie kosztów napraw, które nie zostały zaspokojone w kaucji.

Warto dodać, że w regulaminie istnieje odrębny zapis umożliwiający wykonanie grobu ziemnego lub betonowego na terenie cmentarza przez inne podmioty niż spółka ekoPionki, ale oczywiście po wniesieniu kaucji i wypełnieniu postanowień regulaminu. Budowa grobów betonowych murowanych może odbywać się wyłącznie w oparciu o dokumentację projektową cmentarza. Na grobach będzie można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

Zarządzający cmentarzem wyznacza miejsce pod grób zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza. Kontroli podlega wykonanie piwnicy oraz wywóz odpadów i nadmiaru piasku, splantowanie terenu itp. Nadmiar piasku będzie wywożony poza teren cmentarza, bo przecież w ostatnim czasie nawieziono tyle piachu, że większa ilość jest już zbędna. Szkoda tylko, że potrzebny do usypania górki piasek przywożony był za pieniądze wszystkich mieszkańców, a w momencie pochówku ci sami mieszkańcy zapłacą tym razem za wywóz piasku.

Ponieważ mieszkańcy mogą zlecić pochówek innej firmie niż ekoPionki, to spółka zastrzega sobie prawo do skontrolowania usługi pochówku w dniu pogrzebu. Wykonawcy pochówku muszą liczyć się z pełną odpowiedzialnością za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.

Opłaty związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym, wykupieniem grobu czy miejsca w kolumbarium oraz zapłata za użytkowanie na okres 20 lat może być rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Cmentarz (bo takie nazewnictwo występuje w dokumencie) nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu, będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej.

Cennik (ceny brutto)

I. Opłata za prawo użytkowania grobu na 20 lat:
1. nisza kolumbarium – 800 zł,
2. pod grób 1-osobowy – 500 zł,
3. pod grób 2-osobowy – 1000 zł,
4. pod grób 3-osobowy – 1500 zł,
5. pod grób 4-osobowy – 2000 zł.

II. Ceny grobu ziemnego:
1. Pojedynczy jednopoziomowy +30% dodatek za usł. przy pon -5% – 500 zł.

III. Cena grobów betonowych do pogrzebu:
1. grób 1-osobowy – 1000 zł,
2. grób 2-osobowy – 2000 zł,
3. grób 3-osobowy – 3000 zł,
4. grób 4-osobowy – 4000 zł,
5. nisza kolumbaria – 870 zł.

IV. Cena grobów betonowych za żywota:
1. grób 1-osobowy – 1200 zł,
2. grób 2-osobowy – 2300 zł,
3. grób 3-osobowy – 3500 zł,
4. grób 4-osobowy – 4600 zł,
5. grób urnowy-kolumbaria – 1000 zł.

V. Prefabrykaty:
1. płyta mała - kolumbaria – 100 zł,
2. płyta duża – 150 zł.

VI. Ceny usług pogrzebowych:
1. pochowanie do grobu ziemnego 1-osobowego – 500 zł,
2. zamurowanie trumny – 500 zł,
3. zamurowanie trumny w grobie istniejącym – 500 zł,
4. umieszczenie urny w istniejącym grobie murowanym – 500 zł,
5. zamurowanie urny w kolumbarium – 300 zł,
6. opłata za przechowanie ciała w chłodni (cena za 1 dobę) – 60 zł.

VII. Opłata za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza:
1. w czasie przygotowania pochówku – stawka od jednego pogrzebu – 100 zł,
2. w czasie wykonywania robót remontowych na grobach – stawka od jednego grobu lub od jednego nagrobka – jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych – 150 zł,
3. w czasie budowy grobu lub nagrobka – stawka od jednego grobu lub od jednego nagrobka – jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych – 200 zł,
4. kaucja za czynności wykonywane przy budowie, remoncie grobów – 1000 zł,
5. kaucja za czynności wykonywane wokół grobów: układanie kostki, płytek, wysypywanie kruszywa, ustawianie ławek – 200 zł.

VIII. Opłata za wydanie zezwolenia i nadzór:
1. opłata za wydanie zezwolenia i nadzór nad: układanie kostki, postawienie ławki, układanie płytek, wysypywanie kruszywa – 35 zł,
2. opłata za wydanie zezwolenia i nadzór przy przebudowie grobu, remoncie nagrobka, wykonanie nagrobka – 50 zł,
3. opłata za przepisanie prawa do dysponowania grobem – 20 zł,
4. opłata za wydanie zgody na przekształcenie grobu – 100 zł.

Należy domniemywać, że komisja infrastruktury zwoła posiedzenie przed sesją i omówi wszystko szczegółowo. Dla porównania warto aby radni zapoznali się z cennikiem cmentarza parafialnego.

Przeczytaj również

Komentarze