Dekomunizacja ulic - nie będzie ul. 15 Stycznia

Dekomunizacja ulic - nie będzie ul. 15 Stycznia

Wedle przepisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.

W kwietniu ubiegłego roku przyjęto ustawę określającą niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji. Choć większość samorządów wprowadziła zmiany, to jednak nie wszystkie gminy na Mazowszu wywiązały się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, Wojewoda Mazowiecki był zobligowany do przeprowadzenia tego procesu i wydania zarządzeń zastępczych. Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie, gdzie już 10 listopada br. Wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic.

13 grudnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki, realizując swój ustawowy obowiązek, wydał kolejnych 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – powiedział Zdzisław Sipiera.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

źródło, fot.: Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Przeczytaj również

Komentarze