Dlaczego burmistrz nie wie jakie umowy podpisuje Caritas?

Dlaczego burmistrz nie wie jakie umowy podpisuje Caritas?

Temat współpracy z Caritas nie zakończył się wraz z przekazaniem jadłodajni pod władanie wyłącznie miasta. Pod koniec biegłego roku ks. St. Bujnowski zwrócił się na piśmie do burmistrza i rady miasta o podpisanie umowy z Bankiem Żywności i choć ten temat był już poruszany, to jednak radny Tomasz Łyżwa dalej zadaje pytania w tym temacie.

27 stycznia podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów Tomasz Łyżwa jeszcze raz dopytywał o umowę, którą Caritas podpisuje z Bankiem Żywności na dostarczenie żywności dla potrzebujących. W ubiegłym roku z budżetu miasta Pionki sfinansowanych zostało 5 transportów z żywnością o masie 60 ton, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców miasta. Koszt dofinansowania 3 750 zł i dodatkowa wpłata na kwotę 2 500 zł.

Chciałem zapytać tak konkretnie czy umowa, jeśli dobrze pamiętam tam 3 podmioty uczestniczą w tym, chyba Caritas, miasto i Bank Żywności. Czy umowa została z Bankiem Żywności już podpisana i czy ta żywność dotrze do mieszkańców Pionek? – chciał wiedzieć radny Łyżwa.

Nigdy nie mieliśmy podpisanej umowy z Bankiem Żywności – odpowiedział Robert Kowalczyk. – Nigdy do tej pory. Dlaczego mamy w tej chwili podpisywać? Widział pan tę umowę?

To znaczy z tego co mi wiadomo (…). Ale ja nie pytam czy miasto podpisało, tylko czy została podpisana? – trudno zrozumieć o co chodziło radnemu Łyżwie skoro nie pyta czy miasto umowę podpisało, tylko czy umowa z Bankiem Żywności została podpisana. – To może bardziej sprecyzuję. W podpisaniu umowy uczestniczą 3 podmioty: miasto jako podmiot, Caritas…

Burmistrz po raz kolejny odpowiedział, że miasto nigdy nie podpisywało takiej umowy, więc skoro radny nie chce wiedzieć czy miasto podpisało umowę z bankiem, to o co właściwie pyta.

Czy ma pan wiedzę czy Caritas podpisał taką umowę? – dopytywał dalej radny Łyżwa. Robert Kowalczyk odpowiedział, że nie wie z kim Caritas podpisuje jakiekolwiek umowy. Radny podziękował za „wyczerpującą odpowiedź”, choć niewiele osób zgromadzonych podczas posiedzenia komisji zrozumiało czemu miały służyć te pytania. Caritas podpisuje umowy z różnymi podmiotami i w żadnym wypadku nie jest zobowiązane do składania informacji na ten temat burmistrzowi jakiegokolwiek miasta. Również Bank Żywności podpisując umowę z jakąkolwiek organizacją działającą na terenie miasta Pionki, nie jest zobowiązany do informowania o tym fakcie burmistrza.

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dzięki POPŻ zapewniane jest wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności. Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia. Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej, skąd otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej lub do skorzystania z posiłku.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności do organizacji charytatywnych. Miasto może pomóc w sfinansowaniu transportu żywności i tak też było w minionym roku. Bank Żywności zwrócił się do miasta o pomoc w realizacji zadania bez wcześniejszego podpisywania jakiejkolwiek umowy. Była to pomoc doraźna, w zależności od bieżącej potrzeby, a nie zobowiązanie finansowe wynikające z umowy. Miasto udostępniło również odpowiednie pomieszczenie do zmagazynowania transportu oraz sprawną obsługę potrzebujących przy odbieraniu paczek z żywnością.

Misją Banków Żywności jest głównie przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 r. pominęła samorządy całkowicie i nałożyła obowiązki wyłącznie na sprzedawców, którzy zobowiązani są do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rola samorządów w systemie dystrybucji i przekazywania jedzenia potrzebującym została w ustawie całkowicie pominięta, choć działalność społeczna i walka z ubóstwem to zadania własne gmin. Jednak rządzący uznali, że nowe obowiązki i wymagania spoczywać będą głównie na sieciach handlowych i organizacjach pożytku publicznego, które mają same zorganizować transport i dystrybucję.

Przeczytaj również

Komentarze