Drogi wydział promocji. Wydatki na promocję i media

Drogi wydział promocji. Wydatki na promocję i media

Radni wystąpili z prośbą o udostępnienie informacji na temat kosztów, zlikwidowanego już Wydziału Promocji i Aktywności Lokalnej. Kwoty zaskakują. Przygotowany dokument zawiera kwoty, ale bez wyszczególnienia wydatkowanych pozycji. Radni proszą o uszczegółowienie dokumentu.

Z dokumentów wynika, że koszty osobowe w roku 2018 zlikwidowanego 7-osobowego wydziału wynosiły 291 514,28 zł, a dodatkowe wydatki na tzw. działania promocyjne szeroko rozumiane wyniosły w sumie 354 669,73 zł. Prowadzenie gazety „Nad Zagożdżonką”, to głównie koszty osobowe, które w zeszłym roku wyniosły ponad 51 tys. zł plus zakup domeny internetowej. W sumie jednoosobowa redakcja i domena kosztowały 51 260,87 zł.

Na co dokładnie wydział promocji wydał pieniądze:

 • umowy zlecenia – 21 543,50 zł,
 • materiały promocyjne – 74 175,71 zł (w tym kubki z logo, koszulki z nadrukiem, torby, worki, smycze, notesy itp.),
 • materiały do Telewizji Pionkowskiej – 24 888,12 zł,
 • upominki dla dzieci z Wysznewe, przewóz dzieci – 8 368,87 zł,
 • nagrody w konkursach – 8 317,94 zł,
 • flagi, śpiewniki patriotyczne, śpiewniki na Orszak Trzech Króli – 10 688 zł,
 • KS Proch promocja – 60 000 zł,
 • Stowarzyszenie Sportów Walki SPARTA (pięściarz R. Grabowski) – 11 000 zł,
 • Stowarzyszenie Czarni Radom – 13 500 zł,
 • koncert wigilijny (stowarzyszenie Pro-Impuls) – 7 500 zł,
 • usługi promocyjne w mediach, ulotki – 47 175,50 zł,
 • pozostałe materiały i usługi promocyjne – 67 482,09 zł.

Radni próbowali dowiedzieć się od skarbnik miasta co konkretnie kryje się pod tymi hasłami, bo wydanie ponad 74 tys. zł na gadżety, to zawrotna kwota. Do tego dochodzi pozycja tzw. usługi promocyjne w mediach, ale nie wiadomo w jakich, bo skoro Kurier Pionkowski jest oddzielną pozycją, a „Nad Zagożdżonką”, to tylko wydatki związane z płacą dla pracownika i te koszty nie zostały uwzględnione w wykazie, to komu i za co wydział tak hojnie płacił. Z wyjaśnień skarbnik wynika, że tu zapewne zostały uwzględnione wydatki na Wieści z Ratusza, ale pewna nie jest, bo to inny pracownik przygotowywał zestawienie.

Piotr Nowak, po przeanalizowaniu kosztów uznał, że ponad 600 tys. zł rozeszło się w zeszłym roku w zasadzie bez kontroli.

Słuszna decyzja burmistrza, że zlikwidował ten wydział, bo jego koszty były ogromne – stwierdził radny Nowak, a Stanisław Pacan dopytywał co dalej, skoro wydział zniknął, miasto promocję mieć musi, więc jaki jest pomysł na dalsze „promowanie” i kto wykona to zadanie. Skarbnik miasta na ten temat wiedzy nie posiada, a burmistrz opuścił komisję, bo wzywały go inne obowiązki.

Radni poprosili o bardziej szczegółowe zestawienie wydatków, bo chcieliby poznać koszty poszczególnych wydatków i zbadać ich zasadność, m.in. co znajduje się w pozycji materiały do Telewizji Pionkowskiej. Pytali także co dalej z telewizją skoro nie ma już wydziału, który zamiast skupiać się na faktycznej promocji miasta, realizował materiały do emisji. Skarbnik Beata Pietrus również na te pytania nie znała odpowiedzi. Kurier Pionkowski nadal jest emitowany, ale nikt nie wie jak długo. W tej chwili nagrywaniem materiałów, które mogą oglądać mieszkańcy, zajmuje się pracownica Biblioteki Publicznej oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, choć lokalna telewizja jest wpisana jako zadanie Centrum Aktywności Lokalnej.

Ponieważ podczas posiedzenia komisji nieobecny był burmistrz oraz pracownicy, którzy mogliby udzielić odpowiedzi na pytania, radni w zasadzie niczego się nie dowiedzieli. Wydatki zlikwidowanego wydziału zostaną w najbliższym czasie szczegółowo przeanalizowane przez komisję rewizyjną.

Zadania wydziału promocji

W przygotowanym przez z-cę kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokumencie znalazły się również zadania Wydziału Promocji i Aktywności Lokalnej, a w szczególności:

z zakresu promocji:

 1. Kreowanie pozytywnego, spójnego i wyrazistego wizerunku gminy w kraju i za granicą poprzez:
  • przygotowywanie i realizację kampanii reklamowych oraz akcji promocyjnych,
  • rozpowszechnianie materiałów promujących gminę do różnych odbiorców preferujących pożądane kierunki rozwoju i popularyzację potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego.
 2. Inicjowanie nowych form współpracy kulturalnej, turystycznej i gospodarczej w zakresie regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi Gminy Miasta Pionki, w tym pomoc we współpracy szkól i firm.
 4. Przygotowywanie materiałów informacyjno – promocyjnych dot. współpracy i kontaktów Gminy z partnerami zagranicznymi.
 5. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta.
 6. Organizacja i prowadzenie lokalnej telewizji na terenie miasta Pionki.
 7. Przygotowywanie dokumentów oraz ich kompletowanie w oparciu o uzyskane informacje z wydziałów urzędu oraz jednostek podległych w związku z udziałem gminy w konkursach, ankietach i rankingach istotnych dla jej pozycji oraz spójnego i wyrazistego wizerunku.
 8. Koordynacja i nadzór działań przy współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy przy organizacji:
  • świąt lokalnych i festynów,
  • imprez kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych,
  • uroczystości patriotycznych, obchodów świąt narodowych,
  • uroczystości rocznicowych.
 9. Opracowywanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych miasta przy współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz wydziałami Urzędu Miasta.
 10. Prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń gminnych.
 11. Inicjowanie, koordynowanie, upowszechnianie, promowanie i wspieranie działalności w zakresie upowszechniania dorobku artystycznego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 12. Bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i miejskimi jednostkami oraz Radą Miasta w ramach prowadzenia miejskiego serwisu internetowego www.pionki.pl (przyp. red. serwis ten składa się głównie z przekopiowanych artykułów z gazety miejskiej Nad Zagożdżonką); przygotowywanie treści dot. zakresu prac wydziału oraz koordynacja wszystkich działań promocyjno-informacyjnych i wizerunkowych zamieszczonych na przedmiotowej stronie.
 13. Sporządzanie wniosków w sprawach o nadanie odznaczeń i orderów państwowych dla mieszkańców.
 14. Przygotowywanie i wysyłanie życzeń świątecznych i okolicznościowych, propozycji listów, podziękowań i wystąpień burmistrza (?).
 15. Przygotowywanie zasad i warunków nadawania, zgłaszanym przedsięwzięciom honorowego patronatu Burmistrza Miasta Pionki oraz rozpatrywanie wniosków dot. objęcia patronatem burmistrza różnorodnych inicjatyw stowarzyszeń, podmiotów lub jednostek organizacyjnych.
 16. Występowanie do instytucji zewnętrznych o patronat nad imprezami organizowanymi przez miasto.
 17. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, kultury fizycznej i sportu, Centrum Aktywności Lokalnej oraz organizacjami pożytku publicznego.
 18. Organizowanie spotkań burmistrza z mieszkańcami miasta Pionki.
 19. Regularna kontrola estetyki miasta (?), kierowanie wniosków w tym zakresie do burmistrza miasta oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy.
 20. Obsługa udziału miasta w stowarzyszeniach i związkach gminnych.
 21. Przygotowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne na realizację gminnych zadań promocyjnych, kulturalnych, turystycznych.
 22. Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście.
 23. Prowadzenie i zamieszczanie informacji i obsługa strony internetowej www.pionki.pl.
 24. Monitorowanie programów umożliwiających pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na tzw. „miękkie” projekty.
 25. Organizacja konferencji, sympozjów itp.
 26. Prowadzenie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia.

z zakresu obsługi medialnej:

 1. Obsługa medialna Urzędu Miasta.
 2. Bieżąca współpraca i współdziałanie z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu (w tym również portalami internetowymi i mediami społecznościowymi) m.in. poprzez:
  • informowanie o polityce, działalności oraz zamierzeniach organów gminy,
  • organizowanie kontaktów burmistrza z przedstawicielami massmediów,
  • przygotowywanie i sporządzanie materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych do publikacji dot. miasta dla przedstawicieli massmediów,
  • analizowanie prawidłowości prezentowania w massmediach problemów funkcjonowania gminy, a także zadań przez nią realizowanych,
  • reagowanie na krytykę prasową dotyczącą działalności gminy (?).
 3. Gromadzenie informacji o gminie i jej wizerunku w różnych środkach masowego przekazu.

z zakresu kultury:

 1. Opiniowanie propozycji dotacji z budżetu miasta przygotowanej przez miejskie instytucje kultury.
 2. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu miasta przyznanych na rzecz miejskich instytucji kultury.
 3. Prowadzenie spraw związanych z udziałem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki.
 4. Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
 5. Współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na trenie miasta.
 6. Organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych.
 7. Współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji oraz organizacji wspólnych imprez, rocznic i obchodów świąt narodowych.
 8. Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacją zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.
 9. Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.
 10. Współpraca z pionkowskim środowiskiem twórczym w zakresie prezentacji dorobku artystycznego w kraju i za granicą.
 11. Prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej (pomników, tablic, mogił i cmentarzy wojennych).
 12. Organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym, niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji celowych na realizację zadań publicznych wykonywanych z środków gminy w zakresie kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Obsługa administracyjna komisji rozpatrujących oferty na realizację ww. zadań.
 3. Sporządzanie umów oraz rozliczanie pod względem merytorycznym środków finansowych, przekazywanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 4. Opracowanie informacji zbiorczych z zadań realizowanych przez jednostki, instytucje, organizacje i stowarzyszenia, które otrzymały dotację z środków gminy.
 5. Opracowanie zasad funkcjonowania, obsługa administracyjna oraz inicjowanie działań Rady Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Młodzieży oraz Rady Biznesu (?).
 6. Przygotowywanie, opracowywanie i sporządzanie zbiorczych planów pracy i zadań wydziału oraz sprawozdań z ich realizacji, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, m.in.:
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • opracowywanie projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w ust. 7,
  • prowadzenie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Radni po omówieniu zakresu uznali, że dokument owszem, dość obszerny, zdublowany, trochę „podkoloryzowany”, ale tych działań nie było faktycznie widać i uznali, że promocja w poprzedniej kadencji była w zasadzie pozorna, a szeroko rozumiane „materiały promocyjne” trafiały głównie do skrzynek mieszkańców miasta w formie folderu o nazwie Wieści z Ratusza.

Przeczytaj również

Komentarze