Dyrektor MOK odwołana

Dyrektor MOK odwołana

Z dniem 31 stycznia 2019 r. dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zostaje odwołana ze swojego stanowiska. W okresie wypowiedzenia Pani Anna Kostrzewa jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

Burmistrz Miasta Pionki, Romuald Zawodnik powołał na stanowisko dyrektora MOK Annę Kostrzewę. Powołanie dyrektora nastąpiło zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2016 r. – na okres 3 lat od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Następnie, na prośbę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach złożoną w dniu 23 października 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 23 października 2018 r. – Burmistrz Miasta Pionki, Romuald Zawodnik, zawarł tegoż samego dnia porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy oraz wydał zarządzenie Nr 127/2018, na mocy którego odwołał Panią Annę Kostrzewę. Dzień po rozwiązaniu stosunku pracy, tj. 24 października 2018 r. Burmistrz Miasta Pionki, Romuald Zawodnik, zarządzeniem Nr 128/2018, powołał na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, Panią Annę Kostrzewę. Powołanie nastąpiło na okres 5 lat od dnia 24 października 2018 r. do dnia 23 października 2023 r.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że „Zgodnie z art. 15 u.o.p.d.k dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16. Ustęp 2 tegoż artykułu stanowi, iż dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, o których mowa w art. 11a ust. 2. Dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat. Dodatkowo, ustęp 7 ww. artykułu wskazuje przesłanki (przyczyny) umożliwiające organizatorowi odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska przed upływem okresu, na jaki został powołany. Uzupełnieniem powyższych przepisów, które należy stosować do stosunku pracy dyrektora są przepisy Kodeksu pracy na mocy odesłań wynikających z art. 15 ust. 7 i art. 26a u.o.p.d.k i art. 5 k.p.

Organizator, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Pionki, Robert Kowalczyk po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy uznał, iż doszło do bezprawności działania polegającego na naruszeniu art. 15 ust. 1 i 2 u.o.p.d.k w zw. z art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p., poprzez odwołanie Pani Anny Kostrzewy w trakcie trwającego stosunku pracy i natychmiastowe powołanie (jednodniowy odstęp) Pani Anny Kostrzewy na okres 5 lat – które to czynności przy uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym ich treści i celu prowadzą do obejścia przepisów prawa pracy oraz pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W ocenie organu odwołującego nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż wyżej wymienione czynności prawa, które wywołują skutki zarówno w sferze prawa publicznego, jak i prawa pracy przypadały w okresie trwających wyborów samorządowych zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów – na dzień 21 października 2018 r. W dniu 22 października 2018 r. zostały ogłoszone przez obwodowe komisje wyborcze właściwe do działania na terenie Gminy Miasta Pionki, wyniki głosowania na kandydatów na Burmistrza Miasta Pionki. Burmistrz Miasta Pionki, Romuald Zawodnik, który brał udział jako kandydat na burmistrza nie uzyskał liczby głosów uprawniających go do udziału w drugiej turze wyborów, która de facto miała miejsce w Gminie Miasta Pionki.

Jak już wyżej wskazano wszelkie czynności związane z wcześniejszym odwołaniem dyrektora (przed upływem okresu wynikającego z powołania w marcu 2016 r.), a następnie jego powołaniem na okres 5 lat miały miejsce po pierwszej turze wyborów, a przed drugą turą wyborów.

Na przestrzeni funkcjonowania instytucji kultury w Gminie Miasta Pionki i zatrudnianych w nich dyrektorów było to zdarzenie incydentalne i odosobnione. Podkreślić trzeba, iż aktualnie w gminie funkcjonują dwie instytucje kultury, przy czym drugi dyrektor wykonuje swoje czynności w oparciu o stosunek pracy z powołania, który nie doznał modyfikacji, jak w tym konkretnym przypadku.

Zdaniem organu odwołującego czynności podjęte przez Burmistrza Miasta Pionki, Romualda Zawodnika oraz Panią Annę Kostrzewę, były celowym działaniem i zmierzały do zabezpieczenia wyłącznie interesów majątkowych pracownika”.

Zarządzenie NR 17/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania dyrektor MOK wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło BIP UM Pionki zastępca burmistrza Kamila Kaczorowska

Przeczytaj również

Komentarze