Finansowa pomoc dla obywateli Ukrainy przyjęta w budżecie miasta

Finansowa pomoc dla obywateli Ukrainy przyjęta w budżecie miasta

Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji radni miejscy podjęli uchwałę zwiększającą dochody miasta o kwotę ok. 500 tys. zł. Przeciwko przyjęciu uchwały głosował jedynie radny Paweł Abramowicz, a radne: Wioletta Grzywacz i Anna Wierzycka wstrzymały się od głosu.

Projekt dotyczył przyjęcia od POSiR kwoty blisko 75 tys. zł z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomością oraz podatku od nieruchomości, ale przede wszystkim przyjęcia ponad 379 tys. zł z budżetu państwa na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Radni nie podjęli żadnej dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Przyjęli nadanie upoważnienia dla burmistrza w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dotyczącego dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w WPF i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki – na mocy art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ten zapis pozwoli na bieżąco wprowadzać do budżetu i wypłacać przyznaną ustawą pomoc.

W związku z tym, że te środki przychodzą do nas różnymi decyzjami, za każdym razem zachodziłaby konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu na sesji rady miasta – wyjaśniła radnym skarbnik. – To upoważnienie jest uszczegółowione, bo wykracza poza upoważnienia jakie są nadane ustawą o finansach publicznych.

Przeczytaj również

Komentarze