Hałas z Ogródka Jordanowskiego

Hałas z Ogródka Jordanowskiego

Mieszkańcy bloków położonych w pobliżu Ogródka Jordanowskiego zwrócili się z prośbą o wyciszenie ramp Skate Parku lub ich wymianę na betonowe. Burmistrz nie chce wydawać pieniędzy, bo uważa, że tylko kilku osobom przeszkadza hałas.

W tej sprawie interpelację do burmistrza złożył radny Paweł Kobylas i w marcu podczas sesji Robert Kowalczyk mówił:

Myślę, że to kwestia do zastanowienia czy wymieniać wszystkie, czy część. Faktycznie, może blaszane rzeczy dają znać okolicznym mieszkańcom.

Kierownik wydziału sportu poinformował radnego, że wymiana ramp na nowe kosztować może ok. 300 tys. zł. Można to zrobić również za ok. 100 tys. zł i ustawić rampy z żelbetonu, które emitują bardzo niski poziom hałasu, a dla mieszkańców sąsiadujących bloków właściwie całkowicie go wyeliminują. Rozwiązań jest kilka, ale za wszystko trzeba zapłacić. Mieszkańcy są tak zdeterminowani, że skłonni są poinformować WIOŚ o przekroczonych normach poziomu hałasu. Przepisy prawa zawierają wiele norm ochrony przed hałasem. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa parametry dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od rodzaju terenu na którym znajduje się określona zabudowa. Zasadniczo dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6:00 do 22:00), a w porze nocnej - 50 dB. Poziom hałasu mierzony jest nie tylko na ulicach, ale także w domach. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Ponadto podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz polska norma PN 87/B-02151/02. Zgodnie z § 323 ust 1 tego Rozporządzenia, budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Przekroczenie norm hałasu sankcjonowane jest nałożeniem kary. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z dnia 29 września 2001 r., ustalone zostały jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałas, które w zależności od pory dnia (pora nocna lub dzienna), wynoszą od kilku do kilkudziesięciu złotych za każdy 1 dB przekroczenia (maksymalna stawka wynosi 36 zł za każdy 1 dB przekroczenia, powyżej 15 dB w porze nocnej). Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 337a Prawa ochrony środowiska, naruszenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, stanowi wykroczenie (sprawca podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny).

Radny poinformował Roberta Kowalczyka, że mieszkańcy, którym najbardziej przeszkadza hałas mają napisać petycję do burmistrza w sprawie izolacji ramp wykonanych z blachy lub ich likwidacji.

Ktoś za to zapłacił kupę pieniędzy – wyjaśniał burmistrz pod koniec kwietnia. I teraz, przepraszam bardzo, kilkoro mieszkańcom nie podoba się, że jest hałas? Ale ktoś to zrobił i zapłacił za to kupę pieniędzy. Tam bawią się dzieci nasze, wnuki nasze, no niestety.

Przeczytaj również

Komentarze