Im dalej w las, tym… radni mają coraz więcej wątpliwości

Im dalej w las, tym… radni mają coraz więcej wątpliwości

Nadal radni miejscy spotykają się na różnego rodzaju komisjach i omawiają projekt budżetu na 2020 r. przedstawiony przez burmistrza. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej swoje wątpliwości wysunął radny Piotr Nowak, zastanawiając się czy w projekcie uchwały zapis paragrafu 6 pkt 1 jest zgodny z obowiązującym prawem.

Proponowany w projekcie uchwały zapis brzmi: upoważnia się burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Ja mam uwagi co do samej formy uchwały budżetowej, do projektu – mówił Piotr Nowak. – A konkretnie dotyczy to paragrafu 6. I tu mam problem. I pozwoliłem sobie zajrzeć do ustawy o finansach publicznych i ten zapis jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych. Ja sobie pozwolę przeczytać – i odczytał zarówno art. 257, jak i 258 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z treścią art. 257 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może samodzielnie wprowadzać do budżetu zmiany planu:

  • dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
  • dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
  • wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  • dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast na podstawie upoważnienia udzielonego przez organ stanowiący gminy może dokonywać innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z jednym wyjątkiem. Upoważnienie to nie może obejmować prawa do dokonywania przenoszenia wydatków między działami budżetu. Ponadto udzielone przez radę upoważnienie może dotyczyć przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego. Jak również przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jak wynika z przytoczonych przepisów, z woli ustawodawcy organ wykonawczy może – samodzielnie – dokonywać zmian wydatków bieżących (art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Jednocześnie uprawnienie to zostało ograniczone w stosunku do wydatków przeznaczonych w planie finansowym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że dokonywanie zmian w tym planie jest możliwe, o ile przepisy odrębne tak stanowią. I tu zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej takim przepisem może być chociażby art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji burmistrz może, zgodnie z wolą wyrażoną w udzielonym mu przez radę upoważnieniu, dokonywać zmian w planie wydatków bieżących również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jedynym ograniczeniem jest dokonywanie tych zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Działania burmistrza wynikające z otrzymanego na mocy art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych upoważnienia nie mogą naruszać ograniczeń wynikających z przepisów ustaw ustrojowych. W szczególności z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Upoważnienie udzielone na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nie daje burmistrzowi kompetencji do przenoszenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia z rezerwy ogólnej (źródło Rzeczpospolita).

Skąd moja wątpliwość? A stąd, że ja sobie porównałem budżet 2018 i w tamtej ustawie oczywiście też było upoważnienie i to jest paragraf 6 pkt 3 – kontynuował Piotr Nowak. – Jest to istotna różnica, bo jest to w ramach tego samego działu, natomiast jest tutaj napisane, że pomiędzy rozdziałami, a paragrafami, czyli dotyczy całego budżetu, tak ja mogę domniemywać. Nie jest to więc zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych. I dlatego mam wątpliwości, że jest to niezgodne z prawem. Czytałem na internecie wykładnię i wszędzie jest upoważnienie burmistrza, bo oczywiście organ stanowiący może upoważnić organ wykonawczy do przeniesień, ale w ramach jednego działu. I tu mam wątpliwości, że ten projekt uchwały jest niezgodny z przepisami prawa. Każde zmiany w dziale i przesunięcia z działu do działu powinny uzyskać akceptację organu stanowiącego i tak mówi prawo. W dziale pan organ wykonawczy może dokonywać przesunięć, natomiast pomiędzy działami nie ma takiej możliwości zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Taka jest moja uwaga. Natomiast odnośnie pozostałych części, ja podszedłem do tego w ten sposób, że zająłem się tylko samym projektem uchwały, nie analizowałem jeszcze dokładnie załączników. Mam pewne uwagi, ale to myślę na komisji budżetu i finansów. Jeszcze tylko jedna kwestia formalna, że chyba tutaj powinien być podpis radcy prawnego na projekcie uchwały budżetowej, a tego podpisu ja akurat w tych dokumentach nie widzę.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Grzegorz Wąsik zgodził się z Piotrem Nowakiem. Też zainteresował go zapis paragrafu 6 i brakujące podpisy, dlatego zaproponował aby komisja w swojej opinii naniosła uwagi w tych tematach.

Nie jestem prawnikiem, tak samo jak nikt z nas w tym momencie na sali – mówił Grzegorz Wąsik. – Ale czy taki zapis nie powodowałby tego, że można by było przenieść środki finansowe między np. MOK a CAL? Na wynagrodzenia.

Można – odpowiedział Piotr Nowak. – Można z oświaty przenieść na CAL.

No właśnie ja nie wiem, ja tylko domniemuję –kontynuował Grzegorz Wąsik. – Jeżeli trzymamy się tutaj interpretacji i zdrowego rozsądku, to proszę mnie poprawić, ale ja myślę, że kierownik jednostki czy przykładowo dyrektor CAL otrzymuje jakąś pulę w budżecie pieniędzy na wynagrodzenia, no to w tym momencie musi się zmieścić.

Musi się zmieścić – przytaknął radny Nowak.

Idąc za tym tokiem myślenia przewodniczących: komisji rewizyjnej i komisji budżetu i finansów, to w ciągu roku budżetowego (kalendarzowego) żadna jednostka nie mogłaby zatrudnić nowego pracownika, bo nie można przesunąć pieniędzy do „puli na wynagrodzenia” – trzeba się zmieścić w planie. Tym samym żaden pracownik nie może zakończyć stosunku pracy, bo w planie przewidziane są środki na jego wynagrodzenie obejmujące okres 12 miesięcy. Chyba, że nastąpi zamiana odchodzącego pracownika na nowo zatrudnionego. A co w przypadku gdy odchodzący miał wysokie uposażenie, a „nowy” dopiero rozpoczyna swój staż pracy?

Bo jest to plan i powstałaby chyba taka sytuacja, że w tym momencie inny organ by uchwalał daną kwotę przykładowo 100 tys. na wynagrodzenia, a inny organ mógłby w to ingerować, czyli zmniejszać, bo np. zabrać stamtąd pieniądze lub przenieść tam pieniądze z innej działalności – mówił radny Wąsik, ale są to zmiany w zapisach uchwały budżetowej, których można dokonać tylko za przyzwoleniem radnych.

W dalszej części dyskusji przewodniczący kilkukrotnie omawiał zapisy treści uwag. Komisja ma dwie uwagi: co do zapisu w paragrafie 6 i braku podpisu skarbnik i parafki radcy prawnego. Wysunięto nawet teorię, że być może ten zapis, to tylko tzw. błąd pisarski, który da się w logiczny sposób wytłumaczyć.

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej z uwagami.

Po prostu komisja wyraziła wątpliwość co do zgodności z prawem tego zapisu i po prostu zostanie to wyjaśnione na komisji budżetu – mówił Grzegorz Wąsik. – Natomiast co do trafności tego zapisu czy on taki powinien być, czy nie, to już niech to komisja budżetowa ocenia.

Bo wątpliwość prawna dotyczy? – dopytywał radny Włodzimierz Szałabaj, a Piotr Nowak odpowiedział: – Przesuwania środków na płace między paragrafami i rozdziałami. Natomiast jeżeli byłoby to sformułowanie, że w ramach jednego działu, ja bym tutaj nawet jednego słowa nie powiedział, bo ustawa mówi wyraźnie, że rada może upoważnić burmistrza do przesuwania środków w ramach jednego działu (…). Pewnie bym na to nawet uwagi nie zwrócił. Dlaczego ja to tak dokładnie przejrzałem? Z jednego względu, bo przecież ta uchwała budżetowa potem idzie do RIO i po co ma RIO uwalić, że jeżeli zapisy są niezgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych? Po prostu nie chcę żebyśmy się ośmieszali jako rada, że my głosujemy nad czymś, czego nie sprawdziliśmy.

Uchwała budżetowa już została przekazana do RIO (ta informacja znajduje się na pierwszej stronie dokumentów budżetowych przekazanych radnym) i w tej chwili trwa oczekiwanie na opinię o proponowanym budżecie i prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne. Opinia RIO (pozytywna lub negatywna) musi zostać przekazana przez burmistrza radzie przed uchwaleniem budżetu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu – po raz kolejny powtórzył radny Wąsik. – Natomiast te dwa punkty jako nasze wątpliwości, czyli parafka, czyli podpis pani skarbnik i parafka pana radcy prawnego pod uchwałą i wątpliwości co do zapisu paragrafu 6 pkt 1. Myślę, że tutaj z naszej strony postąpiliśmy tak jak należy, czyli nie wchodziliśmy w szczegóły co do budżetu, konkretnych kwot, natomiast oceniliśmy go tak, jak powinna to zrobić komisja rewizyjna. Więc projekt został zaopiniowany pozytywnie, natomiast te dwa punkty wpiszę w tą opinię do rozstrzygnięcia na komisji budżetu i finansów.

Tylko opinia prawnika ma być na piśmie, bo ja mam duże wątpliwości – zastrzegł Piotr Nowak.

Ja napiszę prosto i jasno, że zaopiniowaliśmy budżet pozytywnie, natomiast zapis, który przegłosowaliśmy w punktach wpiszę pod projektem budżetu: wg komisji rewizyjnej powinny być podpis pani skarbnik i parafka prawnika, i w punkcie 2 wyrażamy swoją wątpliwość co do zapisu paragrafu 6 pkt 1 co do zgodności z prawem – wyjaśnił Grzegorz Wąsik. – I to złożymy do przewodniczącego budżetu i finansów i wtedy myślę, że komisja budżetu i finansów rozstrzygnie ten problem czy będzie chciała od pana prawnika opinii na piśmie czy po prostu. Dlatego nie chcę niczego pisać, że opinię pana prawnika na piśmie, bo może się okazać, że to był po prostu błąd pisarski i sprawa się na tym zakończy, więc nie będziemy tutaj niczego w tej naszej opinii obligować.

Najbliższe posiedzenie komisji finansów i budżetu pod przewodnictwem Piotra Nowaka odbędzie się w dniu 28 listopada o godz. 12:00. Tego samego dnia o godz. 16:00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja RM na której radni podejmą decyzję w sprawie 4 projektów uchwał: zmian w uchwale budżetowej, zmian w WPF, w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi i w sprawie zmiany w uchwale z 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych – nastąpiła tzw. pomyłka pisarska w dacie – w umowie zlecenia emisji jest data końcowa 2019 r., w umowie ostatecznego wykupu obligacji widnieje data 2020 r.

Przeczytaj również

Komentarze