Informacja przewodniczącego rady

Informacja przewodniczącego rady

Od niedawna w stały porządek obrad powrócił punkt informacja przewodniczącego Rady Miasta. W dniu 29 października Wojciech Maślanek miał do przekazania radnym, a także mieszkańcom tylko dwie informacje.

Do biura RM wpłynęła informacja od naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomiu o oświadczeniach majątkowych radnych. Wszystkie oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte.

Druga informacja, którą chciałbym przekazać wysokiej radzie, bo nie wszyscy, bo nie wszyscy uczestniczyli na połączonych komisjach komisji przedostatniej gospodarki gminy i infrastruktury oraz komisji zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska – mówił Wojciecha Maślanek. – Szanowni państwo musieliśmy pracować, pracować sami i obradować, nikt z organu wykonawczego ani też żaden z pracowników merytorycznych nie był oddelegowany. Mam nadzieję panie burmistrzu, że zatrzymały pana jakieś bardzo ważne sprawy i nie mógł pan uczestniczyć, ani pani wiceburmistrz. Natomiast chciałbym żeby na przyszłość chociaż jeden pracownik merytoryczny pojawił się. Ja może od razu ustosunkuję się do pism, które, bo to akurat te pisma dotyczą tej sytuacji. Gdzieś, gdzieś oczywiście zawinił system może powiadamiania, ale myślę, że wyprostujemy wszystko i przyjmiemy taki żeby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. Mówię to dlaczego podkreślam, dlatego że niektórzy z przewodniczących, niektórzy z radnych, uczestników tej komisji poczuli się, poczuli się zlekceważeni czy też źle w takiej sytuacji, że komisja musiała sama obradować, przepraszam dwie połączone komisje musiały same obradować, ale myślę, że to wynik jest po prostu albo spraw, pana burmistrza zatrzymały, myślę albo no, nie dotarcia pracownika merytorycznego. I szanowny panie burmistrzu, chciałbym się jako przedstawiciel prezydium rady, jako przewodniczący rady odnieść się do pisma, które od państwa, od pana burmistrza otrzymałem do biura rady miasta Pionki. Pismo wpłynęło, informowaliśmy członków komisji wtedy połączonych. To pismo dotyczyło procedury powiadamiania organu wykonawczego i procedury oddelegowania pracownika merytorycznego. Razem z prezydium rady ustaliliśmy nasze stanowisko i przeczytam, bo to jest krótkie stanowisko: Szanowny Pan Robert Kowalczyk, burmistrz miasta Pionki. W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2019 r. informuję co następuje: z ubolewaniem przyjąłem pismo pana burmistrza dotyczące informowania o komisjach i oddelegowaniu na nie pracowników merytorycznych. Rada miasta Pionki jako organ uchwałodawczy, kontrolny i opiniodawczy w celu realizacji swoich ustawowych zadań musi posiadać niezbędną wiedzę i materiały oraz zasięgać po informacje, które to w większości są w posiadaniu i dyspozycji pana burmistrza. Składając do rady miasta projekty uchwał winien pan udostępnić radzie niezbędne materiały by rada mogła podjąć jak najwłaściwszą i w jak najszybszym czasie decyzje zgodne z prawem w oparciu o niezbędne dane kierując się dobrem miasta. Z przykrością przyjmuję do wiadomości informację o potrzebie 3 dni na przygotowanie się i oddelegowanie niezbędnego pracownika w sytuacji, kiedy pan jest wnioskodawcą projektów uchwał. Mając powyższe na uwadze oraz okoliczność by współpraca pomiędzy radą miasta a organem wykonawczym przebiegała sprawnie i bez zbędnych opóźnień czy zakłóceń, proponujemy panu burmistrzowi by w momencie składania projektów uchwał do biura rady miasta wskazywał pan merytorycznego pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację uchwał. Powyższe uważamy za konieczne i zasadne tak, aby pan burmistrz w momencie składania projektów uchwał nie był zaskoczony wnioskiem o potrzebie skorzystania z wiedzy pracowników merytorycznych oraz dokumentów będących w ich posiadaniu. Pozostając w nadziei na dobrą współpracę liczymy na to, że pan burmistrz zastosuje się do naszego wniosku. Panie burmistrzu, ja to pismo w dniu dzisiejszym złożę do sekretariatu i na tym chciałbym zakończyć moją informację.

Może pan nie przekazywać, bo już mi je pan odczytał. Słyszałem. Dziękuję bardzo – odpowiedział Robert Kowalczyk.

Radny Włodzimierz Szałabaj w punkcie obrad dot. spraw różnych odniósł się do wystąpienia przewodniczącego i uzupełnił jego wypowiedź o daty i godziny.

My jako radni otrzymaliśmy informację o komisji w dniu 17 października o godzinie 10:10 i informacja ta była przekazana w formie esemesowej, więc zadam po raz kolejny pytanie panu przewodniczącemu dlaczego w tym samym czasie nie powiadomił pan organu wykonawczego, tylko zwlekał pan do 21 października, czyli do poniedziałku do godziny 15-tej, że na 22 października pan chciałby zwołać komisję? A drugie pytanie nasuwa mi się w trakcie wypowiedzi, które pan tutaj stosuje – prezydium rady miasta Pionki. Czy mnie, jako radnemu uciekła jakaś uchwała o powołaniu takiego ciała, czy jest to tylko zwykłe przejęzyczenie i jakiś zwrot taki, który gdzieś u pana występuje?

Dziękuję panie radny – odpowiedział Wojciech Maślanek. – Panie rady dziwi fakt poruszania takich spraw na sesji rady miasta Pionki. Ja odpowiem panu, że w momencie kiedy otrzymałem, jako przewodniczący rady od pań przewodniczących zakres komisji, zakres komisji niezwłocznie powiadomiłem organ wykonawczy. Pozwoli pan, panie radny, że nie będę się ustosunkowywał, odpowiadał do pytania nr 2, bo… bo sesja rady miasta nie jest, nie jest od, nie jest właściwym miejscem i czasem do udzielenia. Odpowiem panu, panie radny na piśmie.

Nam wszystkim radnym należy się wyjaśnienie dlaczego pan używa pojęcia prezydium rady – stwierdził Włodzimierz Szałabaj. – I firmuje pan w punkcie 4 zwroty „prezydium rady”. O to chodzi panie przewodniczący.

Jeszcze raz panu odpowiadam, udzielę panu stosownej odpowiedzi na piśmie.

Jak pan udzieli, to ja mieszkańcom przeczytam.

Przeczytaj również

Komentarze