Jak wykluczyć pionkowskich radnych z podejmowania decyzji?

Jak wykluczyć pionkowskich radnych z podejmowania decyzji?

5 stycznia radni miejscy podczas posiedzeń komisji problemowych zajmą się m.in. omawianiem autopoprawki do projektu uchwały nr 5, która upoważnia burmistrza do samodzielnego nabywania i zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, czyli wszystkich mieszkańców.

W zeszłym roku, niemalże o tej samej porze, Romuald Zawodnik dwukrotnie podejmował próbę przekonania radnych o podjęciu uchwały, która umożliwiałaby burmistrzowi dokonywania samodzielnego wyboru trybu zbycia udziałów bądź akcji oraz określania ich ilość. Wtedy chodziło o spółkę miejską PWKC. Zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców powstało mnóstwo wątpliwości co do zasadności zapisów tej uchwały. Mówiono wtedy o tym, że jeśli radni podejmą uchwałę w zaproponowanej przez Zawodnika wersji, to tym samym wykluczą samych siebie z możliwości kontrolowania komu i w jakiej wielkości zostaną sprzedane udziały w spółce miejskiej.

Teraz mamy podobną sytuację, ale chodzi tym razem o zasady gospodarowania nieruchomościami przez burmistrza w zakresie ich nabywania, zbywania i obciążania, a także wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Jest też zapis mówiący o wysokich bonifikatach – nie wyższych niż 95% ceny oraz bezprzetargowym zbywaniu nieruchomości. To wszystko miałoby się dziać bez udziału radnych, decyzje w sprawie nieruchomości podejmowałby wyłącznie burmistrz w formie zarządzenia.

Ciekawym zapisem w projekcie uchwały jest ten, mówiący o tym, że wszystkie nieruchomości wpisane do rejestru zabytków mogą być sprzedane za połowę ceny, a w szczególnych okolicznościach (niestety nie wiadomo jakich) cena sprzedaży może być obniżona przez burmistrza o więcej niż 50%, ale nie więcej jednak niż o 90%. Tak najprościej rzecz ujmując nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków wartą np. 100 tys. zł, po podjęciu tej uchwały, można będzie sprzedać za 50 tys. zł, a nawet za 10 tys. jeśli wystąpią „uzasadnione okoliczności”.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym to rada rozstrzyga sprawy przekraczające zwykły zarząd mieniem komunalnym (burmistrz może podejmować decyzje dotyczące bieżącego gospodarowania mieniem, czyli np. podpisanie umowy z najemcą na czas nie przekraczający 3 lat). W art. 18 ust. 2 pkt 9 i 10 Ustawy o samorządzie gminnym zastrzeżono, że do wyłącznej właściwości rady należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (uchwała rady jest wymagana także w sytuacji, gdy po umowie zawartej na okres 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość) i burmistrz może podejmować decyzje w sprawach nieruchomości gminnych, ale wyłącznie za zgodą rady.

W projekcie uchwały znajduje się również zapis mówiący o możliwości zbywania nieruchomości w formie bezprzetargowej, a decyzje w tej sprawie podejmuje oczywiście burmistrz. Na razie to rada jest uprawniona do wyrażania zgody na zakup czy sprzedaż określonej nieruchomości, a w projekcie uchwały autorstwa Romualda Zawodnika, podpisanej przez adwokata Łukasza Miśkiewicza, Rada Miasta Pionki upoważnia burmistrza do samodzielności w tym zakresie. Jednym słowem, po podjęciu tej uchwały, radni zostaną wykluczeni z podejmowania decyzji w zakresie własności całej społeczności Pionek. To burmistrz będzie mógł podejmować decyzje komu i za ile sprzeda miejskie mienie lub odda w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, przekaże nieruchomość komunalnej jednostce organizacyjnej, odda nieruchomość lub jej część w najem lub dzierżawę na czas dłuższy lub nieoznaczony, ustali minimalne stawki czynszu, bo np. najemca bądź dzierżawca utworzy nowe miejsca pracy.

Autopoprawka do projektu uchwały nr 5 stawia przed radnymi pytanie: czy chcą mieć jeszcze wpływ na to, co dzieje się z mieniem miejskim, które stanowi majątek wspólny wszystkich mieszkańców Pionek?

Przeczytaj również

Komentarze