Już w poniedziałek sesja. Radni zadecydują o wydatkach na nowe inwestycje w mieście

Już w poniedziałek sesja. Radni zadecydują o wydatkach na nowe inwestycje w mieście

Raptem trzy uchwały do podjęcia podczas LII nadzwyczajnej sesji: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenie sezonu kąpielowego, zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026.

Uchwałę w sprawie kąpieliska radni miejscy podejmują rok rocznie zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Organ stanowiący określa w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego corocznie do 20 maja sezon kąpielowy, a także wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Projekt uchwały nr 2 to przede wszystkim wydatki, w tym również inwestycyjne. Radni podejmą decyzję o zmianach w planie dochodów, wydatków, poziomie deficytu oraz przychodów.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 472.312,00 zł, w tym:

 • 30.000 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”,
 • 131.600 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 • 105.500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odpłatności sąsiedniej gminy za pobyt dzieci w pionkowskich oddziałach przedszkolnych,
 • 180.212 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” na realizację zadania pn. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach”,
 • 25.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.018.458,82 zł, w tym:

 • 60.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022” polegającej na utwardzeniu terenu w Ogrodzie nr 4 ROD „Zgoda” przy ul. Polnej – 16.000 zł; wymianę przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 3 ROD „Zgoda” przy ul. Radomskiej – 8.000 zł; budowę świetlicy ogrodowej etap II ROD „Krzewinka” – 20.000 zł,
 • wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Eko przystanki w Gminie Miasta Pionki” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 120.000 zł stanowiące wkład własny w realizację inwestycji. Na realizację zadania miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego – w ramach tego zadania zostaną wykonane cztery przystanki na terenie miasta,
 • wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach” – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości stacji benzynowej ORLEN. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania, poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany koszt inwestycji to ok. 167.000 zł,
 • o 125.000 zł zmniejsza się plan wydatków w zadaniu Inwestycje w zakresie dróg (…),
 • o 300.000 zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn. Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku,
 • o 218.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z niedoszacowaniem potrzeb na 2022 rok oraz z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników – nie były planowane na bieżący rok,
 • o 203.769,82 zł zwiększa się plan wydatków w związku z obsługą długu. W związku z rosnącymi stopami procentowymi zaplanowane środki w budżecie na rok 2022 będą niewystarczające,
 • o 56.477 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 • o 759.212 zł zwiększa się plan wydatków wprowadzając nowe zadania inwestycyjne: pn. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach zabezpieczając na ten cel środki by stworzyć przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną do czynnego wypoczynku przy ul. Zakładowej. Na zadanie miasto otrzymało dotację w wysokości 180.212 zł oraz pn. Budowa strefy relaksu przy tężni solankowej pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Bohaterów Studzianek zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 85.000 zł, w ramach których zostaną wykonane modernizacje chodników, nasadzenia zieleni oraz montaż urządzenia streetworkout.

W związku z tymi zmianami poziom deficytu wzrósłby o kwotę 546.146,82 zł i finansowany byłby z tytułu wolnych środków w wysokości 489.670,27 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 56.476,55 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej należy wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej szczególnie, gdy zwiększa się planowany deficyt. W wyniku wprowadzanych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych ulegnie zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

Przeczytaj również

Komentarze