Komisja budżetu pozytywnie o zmianach. Maślanek najchętniej pozbyłby się z posiedzeń komisji każdego, kto nie jest radnym

Komisja budżetu pozytywnie o zmianach. Maślanek najchętniej pozbyłby się z posiedzeń komisji każdego, kto nie jest radnym

Coraz bardziej widoczny konflikt na linii niektórzy radni opozycyjni – burmistrz przybiera na sile. Radny Maślanek chciał dziś z komisji wyprosić mieszkankę Pionek słowami „to niech wyjdzie”, bo zapomniał chyba, że posiedzenia radnych, komisje i sesje, to spotkania ogólnodostępne dla każdego w rejestracją dźwięku i obrazu włącznie. Najwyraźniej radnemu Maślankowi bardzo przeszkadza, że wystąpienia przed kamerą nie są tak sceniczne jakby sobie tego życzył. Radni mówią, media piszą, ale cytowanie dosłownych wypowiedzi, zadaniem Wojciecha Maślanka, to pisanie pod dyktando burmistrza. Idąc tym tokiem rozumowania, wychodzi na to, że radny Maślanek oraz całe grono mówią tak, jak Robert Kowalczyk im nakazuje. Ciekawa teoria, ale w tej kadencji już nikogo nic nie dziwi. Skoro dziennikarze cytują dosłowne wypowiedzi radnych, to raczej wina radnego, że mówi mało płynnie i nie na temat.

Radny Pacan życzy sobie, by wszystko co mówi było dosłownie i w całości cytowane. Dziennikarze powinni pisać wszystko co radny powiedział, ale nie doprecyzował czy również to, co wypowiada przy stole do przewodniczącego. Stanisław Pacan tłumaczył, że nie zabierał z pensji nauczycieli na zieleń miejska, tylko na pensje dla pracowników spółki ekoPionki. W budżecie miasta nie ma paragrafu wynagrodzenia pracowników spółek miejskich. Spółka ekoPionki świadczy usługi na rzecz miasta i na podstawie zapłaconych faktur rozlicza wszystkie swoje koszty. Jednak zdecydowanie lepiej brzmi „przesunięcie” środków z płac w przedszkolach na płace w spółce, niż „przesunięcie” z płac nauczycieli na zamiatanie ulic i chodników oraz pielęgnację zieleni miejskiej. Fakt pozostaje faktem, a nauczyciele mieli ogromny żal do radnego Pacana za tak „zgrabne przesunięcie” środków w grudniu 2019 r. Pracownicy ekoPionki cieszyli się, że zapisano w budżecie więcej środków na ich działalność, niemniej dziwili się, że pieniądze te pochodzą z płac w przedszkolach. Środki zapisane w budżecie na zieleń miejską nie wpływają w formie dotacji z budżetu na konto spółki, tylko czekają na zlecenie prac i wystawienie faktury za usługi. Pomimo wszystko cieszymy się, że radny Pacan dba o płace mieszkańców Pionek, także tych pracujących w spółkach.

Komisja budżetu spotkała się w poniedziałek by zaopiniować projekty uchwał na najbliższą, XL sesję, która odbędzie się już w dniu jutrzejszym i przewiduje w swoim porządku obrad debatę i przyjęcie 9 uchwał. Wśród nich 3 uchwały bezpośrednio związane z budżetem, m.in. pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego, czyli budowa ronda i remont ul. Mickiewicza, tzw. dwupasmówki. Radni przy tej okazji pytali, że istnieje możliwość by prace ruszyły jeszcze w tym roku kalendarzowym, ale jak wyjaśnił Robert Kowalczyk, samorząd województwa dopiero w 2022 r. zapisze w swoim budżecie środki na remont drogi 737 od ul. Kozienickiej do wiaduktu wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Leśna-Dębowa-Mickiewicza.

Poruszony został również wątek remontu ul. Słowackiego. Jak wyjaśniał burmistrz, prace zostaną zakończone wcześniej niż przewiduje umowa podpisana z wykonawcą. Zostały wstrzymane na okres ok. miesiąca z powodu uzgodnień z PGNiG oraz wykonania przez nich projektu poprowadzenia dodatkowej sieci potrzebnej do zasilania kotłowni gazowej. Także Piotr Nowak dodał, jako prezes PSM, że plany PGNiG kolidowały z planami spółdzielni mieszkaniowej i wszystkie strony musiały wypracować konsensus. Głównie chodziło o to, by po ułożeniu nowej nawierzchni na ul. Słowackiego uniknąć niszczenia ze względu na konieczność położenia sieci gazowej. Wszystkie strony uzgodniły, że najpierw PGNiG ułoży rury, a dopiero później wykonawca będzie kontynuował prace. Przewidywany termin oddania ulicy do użytku to sierpień/wrzesień tego roku. Zgodnie z umową prace remontowe miały zakończyć się 30 listopada 2021 r.

Skarbnik miasta przedstawiła radnym projekt uchwały w której plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.039.000,60 zł:

 • 350 tys. zł z tytułu dotacji z Gminy Pionki na wspólną realizację zadania inwestycyjnego jakim jest przebudowa ul. Garszwo w Pionkach,
 • ok. 409 tys. zł z tytułu dotacji na realizację w latach 2015-2019 zadania inwestycyjnego związanego z likwidacją bomby ekologicznej – kwota ta stanowi końcowe rozliczenie z tytułu dotacji określonej w umowie,
 • 2.276,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania przez Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na realizację projektu „Bio dla mamy i dziecka” mającego na celu wprowadzenie co najmniej 1 produktu ekologicznego w jadłospisie dla dzieci,
 • 84 tys. zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na budowę tężni solankowych na terenie miasta,
 • 193.943,72 zł z tytułu:
  • dotacji z Centrum Rzeźby w Orońsku w wysokości ok. 84 tys. zł na realizację projektu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej Pionki-tożsamość”,
  • dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 110 tys. zł na realizację inwestycji pn. Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

 • 359 tys. zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach. Zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca. Złożone w przetargu oferty przekraczają zaplanowane na ten cel środki. Z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne oraz potrzebę wykonania modernizacji targowiska przy ul. Sienkiewicza konieczne jest zwiększenie zaplanowanej kwoty,
 • 430 tys. zł planuje się przeznaczyć na:
  • 80 tys. zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Słowackiego i Placu Konstytucji 3 Maja (ul. Krzywa) z przeznaczeniem na rozbudowę odwodnienia, przestawienie slupów oświetleniowych, wykonanie dodatkowych zjazdów i przejść dla pieszych – prace te nie były uwzględnione w projekcie, a są wymagane do pełnego zakończenia realizacji modernizacji w całości,
  • 350 tys. zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Garszwo”, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Pionki uchwały o wspólnej realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniu na ten cel środków, zwiększa się plan wydatków o tę kwotę. Zabezpieczenie środków pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie inwestycji,
 • 38 tys. zł MOPS (z własnego planu finansowego) chce wydatkować na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych wpłynie korzystnie na wydajność pracy pracowników, a także będzie mniej uciążliwe dla petentów,
 • 2.276,00 zł na realizację przez Żłobek Miejski projektu naukowo-edukacyjnego „Bio dla mamy i dziecka” finansowanego przez Fundację Carrefour. Celem projektu jest stymulacja konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce wschodniej poprzez edukację w tym zakresie,
 • 202 tys. zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki”. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 84 tys. zł. W ramach zadania wykonane będą dwie tężnie solankowe na działkach miejskich przeznaczonych do rekreacji,
 • kwotę 229 tys. zł przeznacza się na:
  • 135 tys. zł na wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna. Zadanie będzie współfinansowane w kwocie 110 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Kasyna w Pionkach. Wykonanie tych prac pozwoli w pełni zabezpieczyć budynek przed niszczeniem,
  • 94 tys. zł na realizację zadania pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej Pionki-tożsamość”. Zadanie to finansowane jest przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które jest Narodową Instytucją Kultury. Wartość dofinansowania zadania to kwota 83.943,72 zł, z kasy miasta wydatkowana zostanie kwota 10 tys. 56 zł w ramach tzw. wkładu własnego projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków wzrośnie deficyt roku 2021 o kwotę 183.275,40 zł – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Po wprowadzeniu przez radnych zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. poziom wolnych środków wyniesie 5.308.435,40 zł.

Robert Kowalczyk dodał, że do uchwały budżetowej na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka z powodu podpisania w dniu 25 czerwca br. umów na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – w sumie 20 tys. zł oraz dotacji dla OSP Pionki w łącznej kwocie ok. 45 tys. zł. Miasto otrzymało również dotację w wysokości 200 tys. zł na zadaszenie lodowiska miejskiego.

Jest to zadanie, które realizujemy właściwie drugi rok. Można zresztą zobaczyć OSP jak wygląda i porównać z tym, jak wyglądała strażnica. Będziemy to teraz kończyć – mówił burmistrz. – W ramach dofinansowania zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP. Pieniądze na zadaszenie lodowiska również chcielibyśmy wprowadzić do budżetu, żebyśmy mogli jak najszybciej ogłosić przetarg, by udało się jeszcze być może przed sezonem tę inwestycję zrealizować.

Ile miasto pozyskało środków zewnętrznych w tym roku?

Pytanie tej treści zadał przewodniczący komisji budżetu Piotr Nowak. Burmistrz odpowiedział, że nie ma szczegółowego podsumowania przy sobie, ale jest to kwota ok. 11 mln zł od stycznia 2021 r.

Wydatki na budynek Kasyna

Jeśli chodzi o wydatki w dziale 921, 25 tys. które dokładamy do remontu yyy Kasyna, budynku Kasyna yyy. Chciałbym żeby pan do sesji, do jutrzejszego dnia sprawdził yyy, bo na pewno w ubiegłej yyy w poprzedniej kadencji był wykonywany remont tarasów na budynku Kasyna – głos zabrał radny Maślanek. – Chciałbym żeby się pan zapoznał jaka tam jest rękojmia, gwarancja i w razie czego pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę. Wykonywała to firma z Pionek i panie burmistrzu należy to sprawdzić, bo co kadencję nie będziemy tarasów remontować. Ja rozumiem zrobić to raz, a dobrze, jak to mówił poprzedni burmistrz, po niemiecku. Dlatego prosiłbym te, tą sprawę do jutrzejszej sesji przygotować.

Robert Kowalczyk odpowiedział, że nie musi sprawdzać, bo od remontu budynku minęło ponad 7 lat i obiekt nie posiada już gwarancji wykonawcy. „Remont” o którym wspomniał radny Maślanek, nie był remontem tarasów, ale zabezpieczeniem ich powierzchni przed przeciekaniem. Z powodu niewłaściwego wykonania pochyłu podczas renowacji obiektu, woda opadowa z tarasów zamiast spływać poza budynek, spływa do pomieszczeń, a odprowadzenia wody, które zostały wykonane 7 lat temu, powodują wciekanie wody opadowej pod elewację.

Nie ma na ten budynek żadnej gwarancji, ani rękojmi. Ten czas się skończył. Powinno się tę inwestycję odebrać w sposób porządny, a nie po łepkach i dzisiaj mamy taką sytuację jaką mamy – dodał Robert Kowalczyk.

Nie, nie, panie burmistrzu, ja mówię o naprawie tarasów w ubiegłej kadencji. Firma pionkowska wykonywała na pewno tą inwestycję – wyjaśniał radny Maślanek. – Nie mówię o odbiorze, o inwestycji i o modernizacji Kasyna. Tylko ja mówię o naprawie przeciekających tarasów. Proszę to, ten element sprawdzić. Bo wychodzi na to, że przedsiębiorca zrobił i tarasy i dach na pawilonie sportowym, a on dalej cieknie.

Robert Kowalczyk zapewnił radnego Maślanka, że to, co zostało wykonane w tej kadencji w pawilonie sportowym spowodowało, że nic już nie cieknie. Piotr Nowak dopytał czy remont/naprawa tarasów budynku Kasyna był robiony w poprzedniej kadencji, bo skoro tak, to ta rada nie ma już na to najmniejszego wpływu.

Skoro budynek był jeszcze na gwarancji, to dlaczego dodatkowe prace zlecono na zabezpieczenie? Bo była rękojmia i gwarancja. Nie stawiam tego pytania do burmistrza, tylko zadaję je raczej retorycznie. Obawiam się, że skoro został wprowadzony inny wykonawca, to została utracona gwarancja i tutaj myślę, że w poprzedniej kadencji należało to rozstrzygnąć. Natomiast trzeba zrobić remont tych tarasów i dokonać odpowiednich zapisów w umowie dających gwarancję i bezpieczeństwo dla miasta. I my tutaj tego tematu, kolego Wojtku, myślę, że nie przeskoczymy. Będzie to trzeba, tak jak burmistrz powiedział, zrobić i koniec.

Budowa tężni solankowych

Radny Tomasz Łyżwa zadał pytanie dotyczące budowy tężni solankowych, ponieważ nie wiedział gdzie dokładnie zostaną zlokalizowane.

Jedna tężnia jest nad stawem, ona już funkcjonuje. Aczkolwiek byłem tam kiedyś i zwrócili mi mieszkańcy uwagę, że no jednak nie wszystkie te elementy funkcjonowały tak jak trzeba i chciałbym spytać czy już jest, cala funkcjonuje, bo tam ta woda po tych skrajnych elementach, bo to tam jest kilka tych elementów, nie ściekała i były jakieś problemy. To było gdzieś tak zaraz po uruchomieniu. Chciałem tylko spytać czy już w pełni funkcjonuje i z tego co mi wiadomo ma być jeszcze dwie na terenie miasta. Czy pan burmistrz mógłby się podzielić w którym miejscu one mają być ustawione?

Robert Kowalczyk odpowiedział, że tężnia solankowa znajdująca się nad Stawem Górnym już w pełni funkcjonuje prawidłowo. Były problemy zanim została poddana pracom konserwacyjny, przed przeniesieniem w inną część ośrodka, w oddaleniu od ulicy Polnej.

Działa w pełni. Można zobaczyć, zresztą wieczorem siedzi przy niej wiele osób i korzysta z tej tężni. Dwie następne, to jedna koło MOK w parku przy ul. Radomskiej, a druga w strefie zieleni na osiedlu Chemiczna, w oddaleniu od placu zabaw.

Chcę poinformować, że mieszkańcy żywotnie byli zainteresowani wybudowaniem takiego miejsca rekreacji i tutaj, po wspólnych uzgodnieniach z panem burmistrzem i z panem Wąsikiem znaleźliśmy miejsce na osiedlu, bo idea była taka żeby nie tylko funkcjonowała tężnia nad Stawem Górnym, ale żeby te tężnie były rozłożone mniej więcej na terenie całego miasta, żeby wszyscy mieli dostęp, nie wszyscy mogą dostać się nad staw. Taka była idea i myśmy znaleźli miejsce i jest to teren udostępniony przez spółdzielnię mieszkaniową urzędowi miasta, jest podpisane porozumienie i jest to następny budynek za placem zabaw w kierunku ul. Augustowskiej. Jest tam taki duży teren zielony, zadrzewiony i jest możliwość podłączenia i prądu, i wody. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z tej lokalizacji – uzupełnił Piotr Nowak.

Pomysł z ustawieniem tężni akurat w tych miejscach, to również wyjście naprzeciw osobom, które uprawiają nordic walking. To właśnie oni podpowiedzieli, gdzie najlepiej ustawić tężnie solankowe, by mogli korzystać mieszkańcy, ale także sportowcy, którzy robią sobie na tej właśnie trasie przystanki. W naszym mieście działają grupy uprawiające ten sport, przemierzające miasto. Oni zasugerowali lokalizację, miasto sprawdziło możliwości ustawienia tężni solankowych, a spółdzielnie mieszkaniowe udostępniły swój teren, by także na osiedlu Chemiczna powstała strefa relaksu dla mieszkańców, głównie starszych, którym odpoczynek przy placu zabaw niekoniecznie będzie służył relaksująco.

Burmistrz wyszedł naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców – dopowiedział radny Nowak. – Chodziło o to by nie koncentrować tych tężni w jednym rejonie miasta, tylko żeby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość dostępu do nich.

Tomasz Łyżwa stwierdził, że jest to cenna inicjatywa, bo sam obserwuje osoby spacerujące z kijkami, m.in. trasą ul. Leśna, Partyzantów, by wrócić Augustowską.

Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały nr 1 głosami: Piotr Nowak, Tomasz Łyżwa, Stanisław Pacan, Wojciech Maślanek i Paweł Abramowicz. Również pozytywnie (5 za) zaopiniowali projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekt uchwały nr 3 dot. pomocy finansowej dla województwa mazowieckiego, czyli budowę ronda i modernizację ul. Mickiewicza.

Przeczytaj również

Komentarze