Komisja mieszkaniowa

Komisja mieszkaniowa

22 stycznia 2019 r. zarządzeniem burmistrza powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową. Za każde posiedzenie komisji jej członkowie otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 200 zł brutto.

W skład społecznej komisji weszli:

  • Elżbieta Dąbkowska,
  • Andrzej Towarnicki,
  • Julita Kowalska - pracownik MOPS w Pionkach,
  • Anna Cygan - pracownik MOPS w Pionkach,
  • Marta Wiktorowska – pracownik UM Pionki.

Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach lokalowych, a w szczególności w sprawach dotyczących: przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, zamiany lokali i złożonych odwołań.

Do zakresu działania Komisji należy:

  • opiniowanie złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,
  • ocena warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego i socjalnego,
  • ustalanie projektów list z zachowaniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego,
  • ustalanie ostatecznych list z zachowaniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.

Do zadań Komisji należy badanie warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskującego w razie takiej potrzeby w zespołach co najmniej 2-osobowych i opiniowanie (w wyniku badania na miejscu bądź na podstawie danych z posiadanych akt sprawy oraz posiadanie wiedzy w konkretnej sprawie) napływających wniosków o wynajem mieszkania. Stwierdzenie warunków mieszkaniowych powinno odbywać się w obecności wnioskodawcy lub dorosłego członka jego rodziny.

Po pojawieniu się na BIP UM rozporządzenia w sprawie powołania komisji mieszkaniowej, napłynęło zapytanie od mieszkańca Pionek: Z jakiej pozycji w budżecie miasta będzie wypłacana dieta członkom komisji mieszkaniowej za każde posiedzenie i ile może być takich posiedzeń w miesiącu? Poprzednia komisja działała społecznie, a nowa komisja jest społeczna wyłącznie z nazwy”. Informujemy, że w rozporządzeniu burmistrza miasta nr 72/2015 nie było mowy o wynagrodzeniach członków komisji mieszkaniowej, natomiast w rozporządzeniu nr 15/2019 pojawił się zapis o wynagrodzeniu za każde posiedzenie komisji. Jest to zgodne z prawem ponieważ poprzednia Rada Miasta przyjmując uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych nie podjęła w niej zapisu świadczącego o tym, że praca członków komisji ma charakter nieodpłatny. Gdyby taki zapis pojawił się w uchwale, to burmistrz nie mógłby teraz zmienić tego zapisu wyłącznie w drodze rozporządzenia, ale musiałby przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie.

Pytanie Czytelnika pozostaje jednak otwarte i wkrótce postaramy się przedstawić odpowiedź.

Przeczytaj również

Komentarze