Komisja rewizyjna za absolutorium

Komisja rewizyjna za absolutorium

Podczas trzech posiedzeń komisja rewizyjna analizowała wykonanie budżetu za 2019 r. Wkrótce sesja absolutoryjna podczas której radni będą również decydowali o wotum zaufania dla burmistrza. Opinia komisji o wykonaniu budżetu jest czytelna – burmistrz realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Argumenty pozwalają pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2019 r i wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium za 2019 r.

W okresie od 15 maja do 2 czerwca komisja rewizyjna analizowała:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 r.,
  • informacje o stanie mienia komunalnego,
  • sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych jednostek kultury, czyli MOK i MBP,
  • wykaz jednostek budżetowych,
  • sprawozdanie z realizacji programów finansowych,
  • stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
  • opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 24 kwietnia podjął uchwałę nr Ra.155.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. Opinia RIO jest pozytywna, choć zawiera uwagę: „Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Spełniając wymóg określony w art.267, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wykonanie dochodów i wydatków w tabelach ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniach zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. W części opisowej sprawozdania omówiono realizację dochodów, które na rok 2019 zaplanowano w wysokości 80.108.607,10 zł, a wykonano w wysokości 79.487.085,33 zł, co stanowi ok. 99,22% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2018 roku o ok. 7,9%. W sprawozdaniu odniesiono się do odchyleń w realizacji planu dochodów. Omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych, które na koniec 2019 roku wraz z odsetkami wyniosły 21.460.438,98 zł i stanowiły ok. 27% wykonanych dochodów. Największe zaległości odnotowano z tytułu podatków i opłat, a następnie dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dalszej części sprawozdania omówiono wydatki, które wykonano w kwocie 79.990.299,67 zł stanowiącej 92,72% planu. W części opisowej odniesiono się do odchyleń w realizacji planu wydatków. W sprawozdaniu omówiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane w wysokości 9.740.488,22 zł, tj. w 77,33% uchwalonego planu i stanowiły ok. 12,2% wydatków ogółem. Zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne i zadania zlecone (…). W sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. Z przedstawionej informacji wynika, że wyżej wymienione dochody wraz z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności, kosztów upomnień i darowizny wyniosły 2.551.759,70 zł i nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 2.984.532,76 zł. Na koniec 2019 r. Miasto odnotowało deficyt budżetowy w kwocie 503.214,34 zł, który wraz z rozchodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.755.121,80 zł został pokryty z kredytu. Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniosła 20.781.053,22 zł”.

Uwaga RIO dotyczyła rozbieżności pomiędzy kwotami wykazanymi w załączniku do sprawozdania, a sprawozdaniem budżetowym RB28s. Skarbnik miasta na posiedzeniu komisji wyjaśniła, że błędy jakie pojawiły się w dokumentach nie wpływają na wykonanie budżetu i tak np. w zadaniu Modernizacja budynku PSP nr 2 przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia wpisano kwotę 1.260.000 zł, a powinno być 1.136.454 zł. Wskazane uwago zostały już wyjaśnione z RIO.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Grzegorz Wąsik chciał wiedzieć jaka jest przyczyna wyższego wykonania bieżących dochodów miasta, które na koniec 2019 roku kształtowały się na poziomie 107% wykonania.

Czy tutaj po prostu mamy zwiększone te wpływy z powodu tego, że wpłacili nam dłużnicy, czyli została ściągnięta część zaległości, czy z innej przyczyny? – pytał skarbnik miasta radny Wąsik. – I zaległości z tytułu podatków, opłat, a następnie dochodów z najmu, dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów od lokali komunalnych żeby pani skarbnik tą kwotę omówiła z czego ona się składa i czy ona w stosunku do poprzedniego roku zwiększa się czy mamy jakąś poprawę?

Skarbnik miasta wyjaśniała iż planując dochody z tytułu podatków czy też dzierżawy, najmu i czynszów od lokali komunalnych pod uwagę bierze się wykonanie z poprzedniego roku, a także jedną z dobrych praktyk jest obniżenie w planie o 25-30% przypisu z tego tytułu ponieważ wiadomym jest iż nie wszyscy mieszkańcy regulują swoje zobowiązania. Dochody z tytułu najmu, dzierżawy lokali, gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych to kwota ponad 8 mln zł, z czego znaczna część to właśnie czynsze. W roku 2019 wystawiono ponad 270 wezwań do zapłaty z tytułów czynszów z lokali komunalnych na łączną kwotę 3 mln 912 tys. zł. Wystawiono również 75 nakazów zapłaty (łączna kwota to blisko 6,4 mln) oraz 66 wniosków egzekucyjnych. Natomiast kwoty bieżących zaległości z tytułu czynszów w lokalach komunalnych jeszcze bez nakazów zapłaty na koniec roku 2019 kształtowały się na poziomie 1 mln 202 tys. zł.

W 2019 roku z tytułu podatków wpłynęła do nas dodatkowo kwota 414 tys. zł z tytułu zaległości – mówiła Beata Pietrus. – Także w trakcie roku pojawili się nowi podatnicy. Jeżeli chodzi o zaległości to one wyniosły 21 mln 460 tys. zł w tym z tytułu podatków i opłat 6 mln 378 tys. z tego znaczną część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 6 mln 249 tys. zł, a tym od przedsiębiorców, którzy znajdują się w stanie upadłości 2 mln 734 tys. zł. Jest to spora kwota, którą jeżeli uda nam się odzyskać, to będziemy mieli pieniądze na finansowanie różnych zadań, ale często ta ściągalność w dużej mierze nie zależy od nas, bo kierujemy sprawę do urzędów skarbowych i zależy jak zostanie ustalona spłata. Wśród tych zaległości są też takie bardzo duże jak 4,4 mln z funduszu alimentacyjnego. To jest kwota trudna do ściągnięcia i zaległości z tego tytułu utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Radni dopytywali czy zalegający z czynszami lokatorzy są w jakiś sposób informowani o długu. Wiceburmistrz wyjaśniła iż miasto regularnie raz na kwartał wysyła wezwania do zapłaty. Grzegorz Wąsik podpowiedział iż w spółdzielni mieszkaniowej którą zarządza wprowadzono system informowania dłużnika o saldzie zadłużenia, który podpisują lokatorzy co roku i tym samym blokują możliwość przedawnienia długu.

W dalszej części posiedzenia skarbnik miasta przedstawiła komisji rewizyjnej wydatki na oświatę oraz kulturę. I tak w roku 2019 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 21 mln 837 tys. zł, natomiast w roku 2018 była to kwota 22 mln 455 tys. zł. Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego obejmujące wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Centrum Aktywności Lokalnej wyniosły 2 mln 175 tys. zł, co stanowiło 3,01% wszystkich wydatków bieżących w 2019 r. Rok wcześniej wydatki te były wyższe i wyniosły w sumie 2 mln 306 tys. zł.

Na wydatki na oświatę i kulturę, a przede wszystkim te wydatki związane są z funkcjonowaniem naszych szkół, przedszkoli, niewątpliwie ma tutaj też wpływ poziom przekazywanej dotacji dla niepublicznego przedszkola z racji ilości dzieci, które w tym przedszkolu są – kontynuowała Beata Pietrus. – Ponadto wiąże się to też z dotacjami, które otrzymujemy na finansowanie oświaty w tym dotacje np. na zakup podręczników.

W 2018 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydano 1 mln 808 tys. zł, a w roku 2019 – 2 mln 040 tys. zł.

W zeszłym roku wykonano wiele remontów na obiektach sportowych – tłumaczyła wzrost wydatków skarbnik miasta. – Remonty na naszych obiektach sportowych to prawie 125 tys. zł. Ta baza nasza jest już wiekowa stąd wymaga remontów, odtworzenia, poprawienia nawet ich stanu takiego użytkowego.

Kolejnym punktem było omówienie wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Temat poruszył radny Włodzimierz Szałabaj, który zaproponował uściślenie współpracy pomiędzy miastem a spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami. Skarbnik porównała iż w roku 2018 do systemu gospodarki odpadami miasto dopłaciło 553 tys. zł, a w 2019 – 414 tys. zł.

Na koszty utrzymania, funkcjonowanie tego systemu w znacznej mierze ma wpływ pobierana opłata za składowanie i odbiór odpadów – mówiła skarbnik. – W 2019 roku wydaliśmy na ten cel 2 mln 819 tys. zł, a w poprzednim roku 2 mln 441 tys., to jest ponad 400 tys. więcej.

Mówiłem o spółdzielniach i wspólnotach, że powinniśmy zacieśnić współpracę, ale zamysł był taki, bo mieszkania są wynajmowane po jednym członku spółdzielni, a tam zamieszkuje 4,5 osób – dopowiedział Włodzimierz Szałabaj, który wyjaśnił iż deklaracja zużycia wody w takim lokalu wynosi 8 m3, a z rocznego rozliczenia wynika, że tych zużytych metrów jest dużo więcej, czasem nawet o kilkanaście w miesiącu, to łatwo wyciągnąć wniosek iż osób zamieszkujących jest więcej, choć w deklaracji za odbiór odpadów komunalnych również wpisana jest tylko jedna osoba. Zwrócono przy okazji uwagę na to iż właściwie mało który mieszkaniec czy to spółdzielni, czy wspólnoty w momencie ogłoszenia stanu epidemicznego skorygował swoją deklarację za odpady komunalne. Zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy nie wpisują np. studiujących dzieci, które z powodu zamknięcia uczelni wróciły do Pionek i tym samym „dołożyły” się do wzrostu liczby odpadów. Z wyliczeń wynika iż ok. 5 tys. mieszkańców Pionek w ogóle nie figuruje w systemie odbioru odpadów i tym samym nie wnosi żadnej opłaty z tego tytułu. Różnicę pomiędzy kosztami systemu, a przychodami pokrywa się z budżetu miasta. Radny Szałabaj dodał, że gdyby udało się uszczelnić ten system, czyli zminimalizować różnicę, a nawet zbilansować koszty, to już na podstawie tych dwóch ostatnich lat widać, że „wyrzuciliśmy” do śmieci modernizację jednej z ulic na terenie miasta lub jakąś inną inwestycję.

Ponieważ odpady to od lat jest temat rzeka, tym razem skupiono się na tym iż pomimo budowy zamykanych wiat śmietnikowych nadal podrzucane są śmieci. I tak np. do wiat budynków wielorodzinnych podrzucane są odpady z posesji prywatnych, gdyż mieszkańcy bloków udostępniają klucze do wiat. Problemem nadal jest niewłaściwa segregacja odpadów, ale przede wszystkim podrzucanie do wiat czy na tereny prywatnych firm śmieci przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Proceder ten nie do końca każdemu ujdzie na sucho ponieważ firmy, a nawet spółdzielnia mieszkaniowa zainwestowały w monitoring.

Możemy to w pewnym sensie kontrolować – mówił radny Nowak, prezes PSM. – Tylko był problem w okresie pandemii. Wszyscy chodzili w maseczkach w nocy. Co z tego, że widać na monitoringu, jak nie można twarzy rozpoznać, bo jest maseczka założona i kaptur na głowę zaciągnięty.

Dokładnie ten sam problem ma miasto z utrzymaniem porządku w nowo oddanym parku wzdłuż ul. J. Pawła II. Na nagraniu z monitoringu widać wyraźnie jak osoby załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne np. za pomnikiem poświęconym poległym za Ojczyznę w latach 1939-45 albo kradną sadzonki krzewów, bylin i kwiatów.

Na swoim trzecim posiedzeniu radni z komisji rewizyjnej zajęli się konstruowaniem uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz redagowaniem obszernej opinii tejże komisji o wykonaniu budżetu miasta za rok 2019. Ocena całościowa wykonania brzmi: Komisja Rewizyjna stwierdza, że po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2019 rok oraz po dokonaniu analizy i oceny zawartych danych w poszczególnych pozycjach sprawozdawczych, nie wnosi uwag do zaprezentowanego sprawozdania. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gminy Miasta Pionki na dzień 31.12.2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości. Komisja stwierdziła, że Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wyżej wymienione argumenty pozwalają Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy za rok 2019. Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy Miasta Pionki za 2019 rok i postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta Pionki o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Miasta Pionki za 2019 rok.

Uważam, że to sprawozdanie jest obiektywne i dobre, obejmujące całokształt – podsumował pracę komisji Piotr Nowak, który głosował za przyjęciem uchwały komisji oceniając wykonanie budżetu oraz jego konstrukcję. – Budżet został zrealizowany, choć mam zastrzeżenia dotyczące tego co było zrobione.

Uchwałę nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2020 roku podjęto jednogłośnie (Grzegorz Wąsik, Paweł Abramowicz, Włodzimierz Szałabaj, Kamil Panufnik i Piotr Nowak). Opinia komisji rewizyjnej pozwoli pozostałym radnym podjąć decyzję o udzieleniu (bądź nie) absolutorium. Podczas sesji absolutoryjnej rozpatrywany będzie również Raport o stanie Gminy Miasta Pionki za rok ubiegły na podstawie którego radni podejmą decyzję o wotum zaufania dla burmistrza. Raport został złożony w biurze Rady Miasta 25 maja 2020 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

fot.gosiak 1980

Przeczytaj również

Komentarze