Komisje obradowały w urzędzie. Wotum zaufania dla przewodniczącego

Komisje obradowały w urzędzie. Wotum zaufania dla przewodniczącego

Przed sesją, zaplanowaną na czwartek, odbyły się komisje, które swoje posiedzenia przeprowadziły w sali konferencyjnej urzędu. Na komisjach spora część radnych, burmistrz z zastępcą, urzędnicy. Wśród nich również Wojciech Maślanek, który uznał, że sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym, czyli bez osobistego udziału radnych oraz bez publiczności. Na komisji radny Maślanek najpierw pozytywnie opiniował uchwałę, by za kilkanaście minut wnieść o reasumpcję głosowania i zagłosować przeciw temu samemu projektowi. Wiceprzewodniczący komisji infrastruktury odczytał obszerne pismo radnej Grzywacz, która napisała do burmistrza jako przewodnicząca komisji, ale nie poinformowała pozostałych członków komisji o swoim pomyśle.

We wtorek odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, która opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję (pozytywnie), kontynuowała prace kontrolne nad wydatkami związanymi z wydobyciem nitrocelulozy w latach poprzednich oraz zapoznała się z pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu za 2020 r. Tym samym komisja rozpoczęła już prace nad wypracowaniem opinii na temat wykonania budżetu na sesję absolutoryjną.

W środę, jedno po drugim, odbyły się w sumie trzy posiedzenia komisji: budżetu i finansów, infrastruktury gminy oraz po raz pierwszy od kilku miesięcy wreszcie mogła spotkać się komisja kultury.

Podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów obecni byli: Piotr Nowak (przewodniczący), Wojciech Maślanek, Paweł Abramowicz, Grzegorz Wąsik, Stanisław Pacan, Paweł Kobylas, Włodzimierz Szałabaj i Tomasz Łyżwa. W pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ekoPionki zabudowanej nieruchomości w zamian za objęcie udziałów. Jak tłumaczył Robert Kowalczyk głównym powodem do wniesienia kapitału zakładowego jest podwyższenie kapitału, który obecnie jest corocznie obniżany o stratę bilansową jaką ponosi spółka w związku z koniecznością amortyzowania dodatniej wartości firmy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny. W przypadku jego obniżenia, przepisy prawa nakładają na udziałowców obowiązek wyrównania jego brakującej części. Podjęto decyzję, że budynek w którym ekoPionki ma swoją siedzibę wraz z terenem przyległym do niego, zostanie wniesiony aportem do majątku spółki.

My mamy obowiązek dokapitalizowania spółki ekoPionki z tego względu, że ten kapitał założycielski ustalony przy powoływaniu spółki ulega ciągłemu zmniejszeniu – mówił Piotr Nowak. – Wolność finansowa z tym związana dla spółki jest wskazana.

Reasumpcja głosowania. Maślanek jest za i przeciw projektowi uchwały

Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji, nie było żadnych pytań. Radni przystąpili do zaopiniowania projektu: Wojciech Maślanek, Paweł Abramowicz, Stanisław Pacan, Piotr Nowak i Włodzimierz Szałabaj głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem. Od głosu wstrzymał się Tomasz Łyżwa. W trakcie trwania komisji radny Maślanek złożył wniosek o reasumpcję głosowania i radni ponownie opiniowali projekt uchwały. Wynik zbliżony do poprzedniego z tą różnicą, że Wojciech Maślanek zmienił zdanie – tym razem był przeciwny i negatywnie zaopiniował projekt.

Remont ul. Spacerowej

Wśród projektów uchwał również ten o pomocy finansowej dla starostwa w kwocie 650.776,00 zł na dofinansowanie realizacji budowy obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej ul. Spacerowa i Polna. Szacunkowy koszt tego zadania to kwota 9.296.800,00 zł. Starostwo może uzyskać dofinansowanie zewnętrzne w 80% tej kwoty, ale musi mieć zabezpieczone pieniądze na wkład własny. W budżecie starostwa zaplanowano na tę inwestycję 1,2 mln zł, a w budżecie miasta Pionki – ok. 651 tys. zł. Podjęcie uchwały w tym temacie pozwoli na przekazanie pieniędzy starostwu powiatowemu.

Ja chciałem dopytać, bo my żeśmy podejmowali przy konstrukcji budżetu uchwałę o pomocy i rozumiem, że ta uchwała jest niezbędna do podpisania umowy z powiatem? – pytał Tomasz Łyżwa. – Czy pan burmistrz lub pani burmistrz mają informację kiedy ta inwestycja się rozpocznie?

Na pytania radnego Łyżwy odpowiedziała Kamila Kaczorowska, która wyjaśniła iż podjęcie uchwały pozwoli starostwu podpisać umowę na wykonawstwo, ale kiedy rozpoczną się prace budowlane, wie strona inwestorska, którą nie jest miasto Pionki.

Tam przetarg jest rozstrzygnięty, ale roboty jeszcze tam nie trwają, bo … – dopowiedział Tomasz Łyżwa. Burmistrz poinformował radnych, że miasto złożyło dwa wnioski w sprawie budowy tej drogi, a konkretniej wykonania zjazdów z ul. Spacerowej na działkę miejską i zjazdu do garaży oraz zjazdu na ul. Polnej. Grzegorz Wąsik zwrócił uwagę na termin realizacji tego zadania, by nie kolidował on z sezonem letniego wypoczynku w Ośrodku Staw Górny. Ul. Spacerowa, a przede wszystkim ul. Polna to drogi dojazdowe do ośrodka.

Jeśli o to chodzi, to chcę państwu powiedzieć, że jesteśmy po rozmowach ze starosta, który tutaj był – mówił Robert Kowalczyk. – Starosta zaproponował dwa rozwiązania. Pierwsze to zamknięcie całkowite na odcinku od cmentarza starego do ul. Wspólnej, na co nie wyraziliśmy zgody i oprotestowaliśmy ten pomysł. Drugi wniosek dotyczył zamknięcia i wykorzystywania tylko przez inwestora ul. Fabrycznej. Wstępnie wyraziłem na to zgodę po wcześniejszym wykonaniu pełnej dokumentacji fotograficznej ul. Fabrycznej przed rozpoczęciem prac przez starostwo i zapowiedzi dokonania dokumentacji fotograficznej po ich zakończeniu. Wykonawca odstąpił od pomysłu i nie wiem na jakim etapie jest rozwiązanie. Ja zaproponowałem i ze starostą doszliśmy do wspólnego wniosku, że droga ta powinna być robiona w trzech etapach: pierwszy – ul. Spacerowa, drugi – most i trzeci – ul. Polna do cmentarza.

To rozwiązanie jest najbardziej logiczne z punktu widzenia właścicieli garaży przy ul. Spacerowej, działkowców z ogrodu „Krzewinka” oraz osób chcących skorzystać z atrakcji nad stawem w czasie wakacji. Jakie będzie ostateczne rozwiązanie, tego na razie nikt nie wie. Inwestycja musi być zakończona do końca listopada, więc jest bardzo krótki termin na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Komisja budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt dot. pomocy dla starostwa.

Projekt uchwały budżetowej

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta. Zarówno plan dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 202.827,00 zł. Z najważniejszych dochodów majątkowych, to kwota 190 tys. zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Al. Lipowe 9 i 13. W planie wydatków pojawia się nowe zadanie inwestycyjne związane z odnową tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych, które realizowane będzie w latach 2021-2022, a wartość tego zadania wynosi szacunkowo 6,6 mln zł. Na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 270 tys. zł w tegorocznym budżecie (50 tys. zł pochodzi z wolnych środków pozostałych po przetargu na likwidację bomby ekologicznej). Na rok 2022 planuje się wydatki na kwotę 6,33 mln zł, a zadanie będzie dofinansowane w 70% kosztów kwalifikowanych.

Wśród większych wydatków w proponowanym projekcie jest również kwota 40 tys. zł na wypłatę wynagrodzenia związanego z odejściem na emeryturę pracownika urzędu. Pieniądze na ten cel nie były wcześniej zaplanowane i pochodzić będą z środków zaplanowanych na obsługę długu. Z analiz wykonanych za 4 miesiące wydatków wynika, że środki te można przeznaczyć na inny cel.

O 30 tys. zł mniej kosztować będzie realizacja zadania pn. Budowa lokalnej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej (osiedle Boh. Studzianek). Wolne środki przeznacza się jako wkład własny w realizowanie zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają poziomu zadłużenia oraz planu przychodów i rozchodów budżetu.

Radny Stanisław Pacan zapytał o remont tzw. hoteli socjalnych. W chwili obecnej nie ma jeszcze projektu, który nie był potrzebny by pozyskać środki zewnętrzne. Do września przyszłego roku miasto ma dokonać remontów części wspólnych w trzech budynkach. Więcej pytań radni nie mieli i projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie głosami: Piotra Nowaka, Wojciecha Maślanka, Tomasza Łyżwy, Stanisława Pacan i Włodzimierza Szałabaja, od głosu w sprawie zmian w uchwale budżetowej wstrzymał się Paweł Abramowicz.

Również w Wieloletniej prognozie Finansowej trzeba dokonać zmian w związku z przystąpieniem do zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej. W tym roku miasto otrzymało dotację w wysokości 190 tys. zł, a w 2022 r. otrzyma kwotę 4.242.088,00 zł. Na wkład własny w realizację tego przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć w 2022 r. kredyt w wysokości 1,63 mln zł na okres 11 lat z 2-letnim okresem karencji. Spłata kredytu mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zadłużenia. Niemniej po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tego zadania będzie znana ostateczna kwota remontów i przy planowaniu budżetu na 2022 r. planuje się takie jego ukształtowanie, by nie było konieczności zaciągania kredytu na ten cel.

Radni nie mieli pytań do WPF i zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Od głosu wstrzymał się jedynie Paweł Abramowicz.

Dyskusja o sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym

W projektach na najbliższą sesję znajdują się trzy dotyczące sprzedaży działek na terenie miasta. Jedna z nich dotyczy działki przy ul. Spacerowej na której sprzedaż zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Działka ta przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako przemysłowa. Burmistrz liczy na uzyskanie dobrej ceny ze sprzedaży. Na razie nie wiadomo na jaką kwotę działka może zostać oszacowana, gdyż operat szacunkowy miasto może wykonać dopiero po podjęciu przez radnych uchwały o przeznaczeniu jej na sprzedaż.

Dwie kolejne działki mają zostać sprzedane w trybie bezprzetargowym przedsiębiorcom, którzy w bezpośrednim sąsiedztwie od lat prowadza swoje działalności gospodarcze. Jedna z działek mieści się przy ul. Ks. J. Popiełuszki i ma zostać zagospodarowana na ogródek gastronomiczny, co w dobie pandemii jak najbardziej powinno być uwzględnione, a druga działka przy ul. Radomskiej przeznaczona ma zostać na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu w centrum miasta.

Działka przy ul. Radomskiej na podstawie operatu szacunkowego została wyceniona na kwotę 137 tys. zł netto, co daje 168 tys. zł brutto – wyjaśniał radnym burmistrz. – To jest działka o powierzchni 994 m2. Proponuję tę działkę przekazać w trybie bezprzetargowym na powiększenie działalności konkretnemu przedsiębiorcy za kwotę 195 tys. zł brutto.

Rozumiem panie burmistrzu, że to jest taka działka może yyy nie każdemu by się przydała powiem tak, ale tysiąc metrów. A może byłoby zasadne spróbować sprzedać ją w przetargu nieograniczonym i jeśli by nie było chętnych, no to wtedy może byśmy uzyskali większą cenę jako miasto? – zasugerował radny Łyżwa. – Czy pan rozważał taki pomysł?

Rozważałem taką możliwość, tak jak rozważałem i taką żeby tej działki nie sprzedawać – odpowiedział Robert Kowalczyk. – Natomiast uważam, że w tej sytuacji w której jesteśmy aktualnie, czyli dzięki temu, że jesteśmy w trakcie modernizacji ul. Krzywej, czy Placu Konstytucji i jest chętny przedsiębiorca, który prowadzi tam działalność i są mu bardzo potrzebne miejsca parkingowe, ale również miastu potrzebne są te miejsca, więc myślę, że byłoby to niekorzyścią dla miasta by nie wykorzystać tej sytuacji żeby przedsiębiorca powiększył sobie możliwości parkingowe dla tych, którzy korzystają z dwóch jego nieruchomości przylegających do tego terenu, niż my mielibyśmy sami w to inwestować, czy oddalibyśmy to komuś z zewnątrz, kto nie wiadomo czy będzie przeszkadzał temu przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności, a my dalej będziemy musieli rozwiązywać problemy parkingowe na tym terenie. Myślę, że nam się ładnie zazębiają pewne rzeczy i mogą tylko doprowadzić do tego, że w tym miejscu będzie więcej miejsca, będą sobie mogli ludzie spokojnie parkować i korzystać nie tylko z budynków przedsiębiorcy, ale również z tych przylegających do naszego placu. Dzisiaj mam zapewnienie przedsiębiorcy, że będzie to, jak do tej pory parking ogólnodostępny.

Rozumiem, że przedsiębiorca nie będzie tam stawiał żadnych budynków, grodził itd.? – dopytywał Tomasz Łyżwa. – Będzie wykorzystywał, znaczy na poszerzenie parkingu dla siebie, ale mieszkańcy i tu też inne osoby postronne będą mogły z tego korzystać?

Burmistrz dopowiedział, że na tym terenie, który jest tematem rozmowy, przechodzą wszelkie możliwe instalacje ziemne, o czym już radni wcześniej byli informowani ponieważ na temat sprzedaży tej konkretnej działki już wcześniej odbywały się rozmowy. Aby cokolwiek na tej działce wybudować najpierw trzeba przenieść wszystkie te instalacje, a nie chodzi wyłącznie o media miejskie.

Wszyscy członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały dot. sprzedaży działki przy ul. Radomskiej.

Kolejna działka mieszcząca się przy ul. ks. J. Popiełuszki, to wąski pasek o powierzchni 120 m2.

Przedsiębiorca zgłosił się do nas już dawno temu, ale nie chcieliśmy podejmować decyzji zanim nie zakończymy sprawy projektowania ul. Al. Lipowe – wyjaśniał burmistrz. – Tę sprawę mamy już zakończona i dlatego teraz możemy sprzedać ten kawałek na poszerzenie działalności.

Bo panie burmistrzu, tam są dwie działki do sprzedania i one chyba graniczą ze sobą, bo tu mi tak wychodzi z tej mapki którąś my dostali. To jest od, to jest od Al. Lipowych. Jedna jest 740 metrów, druga… i to nam w sumie daje jakby 820 metrów – mówił radny Łyżwa. – A czy, czy wiadomo nam, czy przedsiębiorca, że tak powiem podzielił się informacją co tam będzie robił?

Chce zrobić ogródek. W dobie pandemii koronawirusa chce również wyjść na zewnątrz – wyjaśniła wiceburmistrz.

Radny Łyżwa chciał wiedzieć na ile wyceniona została działka, którą zainteresowany jest przedsiębiorca, ale burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie został wykonany operat szacunkowy. Radny dopytywał jeszcze czy sprzedaż tej działki nie koliduje z projektem Al. Lipowych, choć chwile wcześniej Robert Kowalczyk mówił, że właśnie po wykonaniu projektu zdecydowano o sprzedaży działki przylegającej do nieruchomości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca złożył swój wniosek już wcześniej, ale został on rozpatrzony negatywnie ze względu na projektowaną ulicę. Teraz złożył swój wniosek ponownie – dopowiedział burmistrz.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały o sprzedaży działki przy ul. ks. J. Popiełuszki pozytywnie, od głosu wstrzymał się tylko Tomasz Łyżwa.

W sprawach różnych został poruszony temat obecności na jutrzejszej korespondencyjnej sesji niektórych radnych, którzy z uwagi na problemy techniczne mają zamiar uczestniczyć osobiście w obradach. Zgłosili ten fakt, by w czwartek przewodniczący rady nie był zaskoczony ich obecnością.

Komisja infrastruktury – monitorowanie ośrodka nad Stawem Górnym

Zaraz po zakończeniu posiedzenia komisji budżetowej rozpoczęło się posiedzenie komisji infrastruktury, które poprowadził jej wiceprzewodniczący Dawid Jaroszek. Członkowie tej komisji opiniowali właściwie bez dyskusji projekty uchwał na najbliższą sesję dot. utworzenia kąpieliska (jednogłośnie: Grzegorz Wąsik, Wojciech Maślanek, Tomasz Łyżwa, Dawid Jaroszek i Paweł Kobylas); projekt dot. sprzedaży działki przy ul. Spacerowej – pozytywnie zaopiniowana jednogłośnie; wniesienia aportem nieruchomości do spółki ekoPionki – za: Dawid Jaroszek, Grzegorz Wąsik i Paweł Kobylas, przeciw był Wojciech maślanek, a od głosu wstrzymał się Tomasz Łyżwa; sprzedaż działki przy ul. Radomskiej – jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie; projekt dot. sprzedaży działki przy ul. ks. J. Popiełuszki – zaopiniowany pozytywnie, jeden radny wstrzymał się od głosu – Tomasz Łyżwa.

Przy projekcie dot. kąpieliska pytania miał radny Łyżwa:

Rozumiem, że tam żadnych zmian w stosunku do lat poprzednich jakichś takich nie ma, które… w tym roku zaistniały? Czy to jest standardowa uchwała, którą się podejmuje co roku, ale czy są jakieś zmiany w stosunku do lat poprzednich?

Na tak zadane pytania wiceburmistrz dopytała o co konkretnie chodzi radnemu mówiąc o „jakichś zmianach”, ale Tomasz Łyżwa nie doprecyzował. Burmistrz dopowiedział, że jedyna zmiana jaka ewentualnie pojawia się w corocznej uchwale, to ta dotycząca określenia sezonu kąpielowego, bo w tym roku rozpoczyna się on 19 czerwca i potrwa do 31 sierpnia.

Przy rozmowie o kąpielisku pojawił się wątek niszczenia infrastruktury nad stawem. Dariusz Dygas poinformował radnych, że po nowych nasadzeniach ludzie jeżdżą rowerami, quadami, a nawet wjeżdżają samochodami niszcząc to, co nie tak dawno zostało posadzone. Pomimo ogrodzenia terenów taśmą nadal występują zniszczenia, a sama taśma jest zrywana w przeciągu kilkunastu minut. W przypadku zwrócenia uwagi osobom dewastującym, mieszkańcy spotykają się z agresją i wulgaryzmami. W związku z tym podjęto decyzję o postawieniu ogrodzenia wokół nasadzeń oraz ustawienia tabliczek z informacją o stałym monitorowaniu terenu. Jak dodała Kamila Kaczorowska, monitoring na tym terenie doskonale zarejestrował osoby dewastujące przestrzeń nad stawem, a dodatkowo miasto zdecydowało się na wynajęcie firmy ochroniarskiej, która od godz. 19:00 do 7:00 pilnuje terenu ośrodka. Dodatkowo, jak poinformował Robert Kowalczyk, policja również będzie patrolowała teren.

Radny Grzegorz Wąsik odniósł się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek sąsiadujących z nieruchomościami przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskami o możliwość zakupu dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na naszym terenie, powiększają obszar swojej działalności i takimi posunięciami polepsza się im możliwość funkcjonowania na terenie miasta. Z tego tytułu wpływają oczywiście podatki do budżetu. Niektórzy mogą zapytać dlaczego sprzedaż w trybie bezprzetargowym, można zorganizować przetarg. Oczywiście, że można, ale tutaj również taka uwaga, że miasto powinno dbać o przedsiębiorców, którzy funkcjonują na tym terenie i powinno im pomagać, tak jak np. pomagało w czasie pandemii. Rozszerza firma działalność, więc miasto również powinno wyciągnąć w jej stronę rękę. Te ceny są zbliżone do cen rynkowych, ale niemniej jest to ukłon w stronę przedsiębiorców jeżeli chodzi o ten tryb bezprzetargowy.

Stanisław Pacan zapytał o możliwość zarobkowania na ośrodku Staw Górny. Mieszkańcy powinni wchodzić tam zupełnie nieodpłatnie, za to osoby przyjezdne powinny wnosić opłatę, bo miasto będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem całej infrastruktury, ale nie będzie zarabiało. Ponieważ ośrodek został zmodernizowany z środków unijnych, przez 5 lat od rozliczenia projektów nie można pobierać opłat za korzystanie. Wszystko co nie zostało zakupione w ramach projektów może być udostępniane odpłatnie, czyli: kajaki, rowerki wodne itp. Również pokoje hostelowe znajdujące się w Budynku B będą wynajmowane przez POSiR, administratora obiektu. Przez 5 lat bezpłatne będą również parkingi wybudowane w ul. Fabrycznej i od strony ul. Polnej.

Chodnik do cmentarza

Dawid Jaroszek zwrócił się do radnych oraz burmistrza o zwrócenie uwagi na informacje napływające od mieszkańców o konieczności wykonania chodnika w ul. Polnej do cmentarza. Chodzi o wykonanie przedłużenia ciągu pieszego z ul. Fabrycznej i wymalowanie pasów naprzeciw bramy cmentarza. Temat ten zostanie podjęty po zakończeniu inwestycji starostwa powiatowego.

Pismo radnej Grzywacz

Wioletta Grzywacz w dniu 5 maja zwróciła się do burmistrza pismem o przygotowanie dokumentów. Termin przekazania obszernej dokumentacji wyznaczyła na 15 maja. Całość pisma radnej wraz z odpowiedzią odczytał Dawid Jaroszek, a my publikujemy je zachowując pisownię oryginalną:

W związku z planem pracy i planowanym posiedzeniem komisji, proszę o przekazanie kompletnej dokumentacji dotyczących zadania:

Zielone Pionki – I) Plac Konstytucji 3 Maja
                         II) Teren nad Stawem Górnym

1. Protokoły z postępowań o udzielenie zamówień publicznych

- z dnia 30.01.2020r – dot. przetargu na Plac Konstytucji 3 Maja
- z dnia 17.02.2020r – dot. przetargu na Plac Konstytucji 3 Maja
- z dnia 31.08.2020r – dot. Terenu nad Stawem Górnym

2. Umowy oraz Aneksy do Umów

3. Dokumenty dot. przedłużenia terminu wykonania robót (wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu, decyzje Zamawiającego)

4. Kosztorysy ofertowe (zawierające: opis, ilość, cenę jednostkową, wartość)

5. Kosztorysy powykonawcze (zawierające: opis, ilość, cenę jednostkową, wartość)

6. Protokoły konieczności dot. robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych wraz z dokumentacją dot. wyceny tych prac.

7. Protokoły końcowe odbioru robót (w tym protokół dot. wykonania do dnia 30.10.2020r ciągów pieszych na zadaniu Teren nad Stawem Górnym)

8. Umowy z Podwykonawcami.

Proszę również o przedstawienie wykazu inwestycji realizowanych i zaplanowanych.

Wszystkie dokumenty, proszę przygotować do dnia 15.05.2021r.

Wioletta Grzywacz”

Odpowiedź Roberta Kowalczyka: „W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 05.05.2021 r. w sprawie realizacji projektu „Zielone Pionki” informuje iż w ubiegłym roku, tj. w czerwcu 2020 r. przekazane zostały Pani dokumenty dotyczące zadań realizowanych na terenie przy Alei Jana Pawła II oraz Placu Konstytucji 3 Maja.

Informuje również iż dokumentacja zamówień publicznych jest dostępna na stronie bip.pionki.pl, istnieje więc nieograniczona możliwość zapoznania się z nimi każdego zainteresowanego. Jak można zauważyć postępowanie dotyczące Placu Konstytucji 3 Maja z dnia 30.01.2020 r. zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 4 PZP. Natomiast cena w II przetargu z dnia 17.02.2020 r. była niższa niż z poprzedniego przetargu i wynosiła 612.923,46 zł i nie uległa zmianie. Nie było również zmiany zakresu rzeczowego tej inwestycji.

Przypominam również, że niespełna miesiąc temu udzieliłem Pani informacji w odpowiedzi na interpelację dotyczącą Stawu Górnego w związku z realizowanym projektem. Informowałem przy tym, iż Wykonawca nie zawierał umów z Podwykonawcami.

Ponieważ projekt „Zielone Pionki” jest obecnie w fazie realizacji, więc utrzymujemy ciągły kontakt z Instytucją Zarządzającą. To jej na bieżąco przekazujemy całość dokumentacji związanej z projektem celem kontroli i akceptacji dokumentów.

W związku z planowanym posiedzeniem Komisji Gospodarki Gminy i Infrastruktury Rady Miasta Pionki, ze względu na duży zakres projektu oraz bardzo dużą liczbę dokumentów związanych z jego realizacją, deklaruję osobiste uczestnictwo (lub wyznaczonego pracownika Urzędu) w pracach Komisji. Na posiedzenie Komisji przygotujemy wszystkie dokumenty o których Pani mówi. Zostaną udzielone również szczegółowe odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące projektu. Proszę tylko o wcześniejszą informację o terminie posiedzenia Komisji.

Ze zdziwieniem przyjmuję Pani nieustające pytania dotyczące projektu, który jest w fazie realizacji i uzgodnień. Informuję, iż miasto zrealizowało bardzo wiele innych zadań, w tym również inne duże zadania z dofinansowaniem zewnętrznym, jak Modernizacja Stawu Górnego czy Przebudowę ul. Fabrycznej, które jednak nie znalazły się w kręgu zainteresowania kierowanej przez Panią Komisji. W szczególności prosiłbym o zajęcie się sprawą ul. Fabrycznej, gdzie wykonawca odmawia przekazania części dokumentacji powykonawczej.

W kwestii wykazu inwestycji informuję iż realizowane są one zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Pionki budżetem.”

Nikt z radnych obecnych na posiedzeniu nie chciał zabrać głosu w tej sprawie, gdyż jak mówili członkowie komisji, nawet nie wiedzieli, że przewodnicząca skierowała takie pismo do burmistrza.

Wotum zaufania dla przewodniczącego

Jako ostatnia obradowała komisja kultury, oświaty, sportu i turystyki, która również opiniowała projekty na najbliższą sesję. Spotkała się także z mieszkańcem naszego miasta, który wystąpił jako koordynator „Muszkieterzy historii” przedstawiając w imieniu trzyosobowej grupy pomysł utworzenia na Błoniach Miejskich „Al. Wiecznej Pamięci dla polskich bohaterów narodowych”. Członkowie komisji i obecna na posiedzeniu wiceburmistrz szybko uświadomili pomysłodawcę, że w realizowanym właśnie parku Błonia nie może powstać aleja pamięci z „płyt chodnikowych z odzysku”, gdyż projekt ten jest finansowany z środków unijnych i nie można wprowadzać do niego żadnych elementów dodatkowych. Wszystko musi być zrealizowane zgodnie z projektem zaakceptowanym przez jednostkę zarządzającą środkami.

W dalszej części komisji radny Zbigniew Belowski złożył wniosek o wotum zaufania dla przewodniczącego komisji Kamila Panufnika, któremu na ostatniej sesji Wojciech Maślanek życzył by został odwołany z pełnionej funkcji. Członkowie komisji kultury udzielili wotum jednogłośnie i rozpoczęli dyskusję nad wypracowaniem korekty rocznego planu pracy. Niestety na skutek odejścia z komisji trzech jej członków, prace zostały przerwane i zatwierdzony plan nie mógł być zrealizowany. Na ostatniej sesji Dawid Jaroszek dołączył do składu komisji kultury, oświaty, sportu i turystyki, by mogła mieć quorum i powrócić do pracy. Tematów do przepracowania sporo, czasu niewiele, ale członkowie są tak zdeterminowani, że wszystkie założenia zapewne zrealizują.

Przeczytaj również

Komentarze