Konkurs na nazwę jachtu

Konkurs na nazwę jachtu

Urząd Miasta ogłasza konkurs na nazwę pionkowskiego jachtu. Najbardziej kreatywna i ciekawa propozycja zostanie nagrodzona – na zwycięzcę konkursu czeka nagroda rzeczowa o wartości 200 zł.

Propozycje nazwy dla jachtu PHOBOS 24.5, kupionego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienia społeczno-gospodarczego” należy złożyć do 15.02.2019 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: promocja@pionki.pl lub osobiście w pokoju 207 Urzędu Miasta Pionki.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec lutego.

Opracowując nazwę należy pamiętać, aby była ona związana z naszym miastem lub ze sposobem spędzania wolnego czasu jakim jest żeglarstwo.

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ JACHTU KABINOWEGO PHOBOS 24,5

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na nazwę jachtu jest Gmina Miasto Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy własnej dla jachtu zakupionego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienia społeczno-gospodarczego”.
2. Nazwa powinna spełniać jedno z kryteriów:
a) nawiązywać do cech charakterystycznych dla Miasta Pionki
b) nawiązywać do sposobu spędzania wolnego czasu (żeglarstwo).

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
2. Propozycje konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 propozycje.
4. Zgłoszenie musi zawierać dane zgłaszającego: Imię, Nazwisko,numer telefony/adres e-mail.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Urzędu Miasta Pionki.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15.02.2019 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: promocja@pionki.pl lub osobiście w pokoju 207 Urzędu Miasta Pionki. W przypadku złożenia propozycji osobiście, powinna ona być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – jacht”.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

V. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Propozycje oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność propozycji z punktem II. 2. niniejszego regulaminu,
• oryginalność nazwy, łatwość zapamiętywania,
• funkcjonalność nazwy,

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 200 zł.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 28.02.2019 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej miasta Pionki (www.pionki.pl).
5. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu.

źródło UM Pionki, z-ca burmistrza Kamila Kaczorowska

Przeczytaj również

Komentarze