Mamy budżet na 2018 r.

Mamy budżet na 2018 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyła się sesja Rady Miasta podczas której, po wielu dyskusjach, radni uchwalili budżet na rok 2018.

Projekt budżetu przygotowany przez Romualda Zawodnika był szeroko omawiany podczas posiedzeń wszystkich komisji problemowych. Nie uzyskał pozytywnej opinii komisji budżetowej, która opierała się na opiniach pozostałych komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała swoją opinię – pozytywną, choć z kilkoma uwagami: planowane dochody bieżące nieznacznie przewyższają dochody bieżące, należy zwiększyć nadwyżkę operacyjną, nie zgadzają się kwoty związane z likwidacją bomby ekologicznej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, czyny społeczne, łączna kwota planowanych wydatków inwestycyjnych wykazana w tabeli jest niezgodna z kwotą wykazaną w projekcie uchwały. Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 917 tys. zł, który planuje się sfinansować dochodami pochodzącymi z pożyczki oraz kredytu. Pomimo niskiej nadwyżki operacyjnej za rok 2017 i zaplanowanej równie niskiej na rok 2018, miasto spełnia wskaźnik zadłużenia.

Staraliśmy się wykonać wszystkie wnioski komisji budżetowej jakie zostały złożone do mnie jako burmistrza – mówił Romuald Zawodnik. – Ja sobie pozwolę, bo może nie wszyscy mieli okazję zapoznać się z moim stanowiskiem i dlatego pozwolę sobie odczytać: zwracam uwagę państwa radnych, że w budżecie na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę ponad 2,5 mln zł. Państwo radni kierowali wnioski o sfinansowanie z kredytów takich inwestycji jak m.in. ul. Sienkiewicza 200 tys. zł, ul. Boh. Studzianek na odcinku Augustowska/Chemiczna 100 tys. zł z kredytu, przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej z kredytu i przypomnę, że jest to wartość przynajmniej 1,7 mln zł, ul. Fabryczna remont chodnika 100 tys. zł z kredytu, ul. Sosnowa remont chodnika koszt 100 tys. z kredytu, renowacja nawierzchni ulic Spokojna, Sosnowa, Jodłowa, Brzozowa, dojazd do ul. Zakładowej 0,5 mln zł z kredytu, wymiana nawierzchni na ul. Aleje Lipowe na odcinku od Leśnej do skrzyżowania z Popiełuszki 500 tys. zł oszacowaliście z kredytu, więc zwróciłem uwagę państwu, że te dodatkowe kredyty, ponad 2,5 mln zł, które już istnieją w projekcie uchwały budżetowej, to jest kolejne 3,1 mln zł. Chciałbym żebyście państwo mieli świadomość, że 2,5 mln plus 3,1 mln, to daje kwotę blisko 6 mln zł dodatkowego zadłużenia miasta, które w ten sposób byście państwo wprowadzili na rok 2018. Stanowiłoby to ryzyko, że RIO, która analizuje możliwości miasta co do spłaty kredytów w następnych latach, mogłaby wystawić opinię negatywną, co z kolei skutkowałoby tym, że uchwała budżetowa nie weszłaby w życie. Dlatego oczywiście państwo jesteście architektami budżetu i możecie dowolne kredyty sobie wpisać i nowe zadania według uznania, natomiast ja zwracam państwu uwagę. Kolejna rzecz na jaką państwu zwracam uwagę jest następująca, a mianowicie we wnioskach komisji budżetowej otrzymałem wniosek na to aby m.in. zrobić następujące inwestycje oczywiście z kredytu - ul. Słowackiego i Krzywej, przypomnę to jest co najmniej 1,7 mln zł plus około 700 tys. zł kanalizacja, którą musi wykonać PWKC. Wprowadziliście państwo ul. Aleje Lipowe na kwotę 0,5 mln zł, mocno niedoszacowana to jest inwestycja. Proszę porównać Aleje Lipowe i ul. Słowackiego i Krzywą, to tak na oko sądząc jest to wartość inwestycji podobnego typu, a więc na pewno nie 0,5 mln zł, a przynajmniej 1,5 mln zł. Przy czym kanalizacją, którą należy tam zrobić, bo jej tam nie ma, bo każdy kto dochodzi do kościoła ul. Aleje Lipowe to wie, że bez kanalizacji to nie da się tam nic zrobić, bo ta ulica utonie. To jest kolejne 700 tys. zł na koszt PWKC do zrobienia żeby tę ulicę zrealizować. Zwrócę państwu uwagę, państwo macie wybór, które ulice mamy zrobić, ale chcę oświadczyć, że na państwa prośbę ja wymusiłem na PWKC wprowadzenie do planu inwestycyjnego na rok 2018 wykonanie dwóch kanalizacji, to jest wzdłuż ul. Zakładowej od Kasyna, ten odcinek kanalizacji burzowej pozwoli na odwodnienie całości ulic Spokojna i wszystkich przecznic. Jeżeli państwo wpisujecie tutaj ulice we wniosku, przeczytam raz jeszcze, to jest Spokojna, Sosnowa, Brzozowa, Jodłowa, dojazd do Zakładowej, to wszystkie te ulice mogą być zrobione dopiero wtedy, kiedy zostanie zrobiona kanalizacja wzdłuż ul. Zakładowej. Chcę powiedzieć, że PWKC nie ma możliwości wprowadzenia do planu inwestycyjnego kolejnego 1,5 czy 1,7 mln na kolejne kanalizacje. Chcę zwrócić państwa uwagę, że na 2018 w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich planowana jest potężna inwestycja I etap na odcinku między cmentarzem a ul. Dębową, tu gdzie jest robione rondo. To wymaga również zaangażowania PWKC w kanalizację, odwodnienia i instalacje swoje na tym odcinku, a dotyczy to nie tylko kanalizacji burzowej, ale przekładek i modernizacji innych sieci PWKC, które tam posiada, to są centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej, które znajdują się pod tą drogą. Więc o ile sobie państwo wyobrażacie, że możemy sobie w dowolny sposób rozciągać gumę kredytową dotyczącą finansów miasta, to oświadczam państwu, że PWKC realizując w tej chwili inwestycję za 32 mln zł, to jest oczyszczalnia ścieków, nie jest w stanie finansowo wygenerować kredytu, bo skąd ma je wziąć na kolejne potężne inwestycje wzdłuż Aleje Lipowe lub Krzywa i Słowackiego. Dlatego też powinniście państwo zdecydować, która z tych inwestycji ma wejść rzeczywiście w życie, bo jesteśmy na etapie takim, że ja mogę zażądać od spółki zmiany planów i przerzucenia zamiast kanalizacji wzdłuż Zakładowej, to zrobimy np. wzdłuż Alei Lipowych albo wzdłuż Słowackiego i Krzywej. Z tych trzech tylko jedno jest możliwe proszę państwa. A jeszcze dopowiem, że również obiecaliśmy mieszkańcom i takie zadanie zostało przez PWKC wprowadzone jak kanalizacja i burzowa, i sanitarna, ponieważ ona tam w ogóle prawie chwilami nie istnieje na ulicy malutkiej ulicy Zacisze, a ona jest o tyle sensowna, że kolejnym krokiem modernizacji Mickiewicza będzie kanalizacja, wszystkie instalacje wymienione na odcinku między Dębową, a wiaduktem kolejowym. To jest potężny koszt sięgający ponad 2 mln zł po stronie PWKC. Więc odprowadzenie z tej ulicy Zacisze poprawnych sieci sanitarnych i burzowych jest niezbędne żeby potem włączyć się w rekonstruowany odcinek na ul. Mickiewicza. Dlatego też szanowni państwo zwracam uwagę, Rada Miasta może sobie zrobić co tylko chce z budżetem i proszę się tu nie hamować, jeżeli uważacie państwo, że są racjonalne pewne przesunięcia, to proszę je podejmować, macie tutaj pełną autonomię, znaczy decyzyjność w tym zakresie. Zwracam uwagę, że jeżeli niektóre z inwestycji wymagają inwestycji strony trzeciej, a tą stroną trzecią jest PWKC, to są ograniczenia. I możecie sobie państwo wpisywać co chcecie i będzie to niezrobione. Jest kampania wyborcza się zaczęła rozumiem, bo są obiecanki cacanki. Można wszystko obiecać. Można wziąć 10 mln kredytu i zadłużyć miasto, a ktoś niech go potem oddłuża. Wydaje mi się, że uporządkowaliśmy finanse miasto w znaczący sposób na początku kadencji. W sposób znaczący miasto zaczęło się oddłużać nie hamując procesu inwestycyjnego. Inwestycje w całym mieście są widoczne i dlatego uprzejmie proszę państwa, ale zrobicie co państwo chcecie, o pewne racjonalne spojrzenie w tym zakresie. Starałem się wykonać wszystkie państwa wnioski i w zakresie inwestycji dotyczących tych ulic, które wymieniłem zgrupowałem w jedno miejsce na kwotę łączną 0,5 mln zł po to żeby potem Rada miała możliwość, bo nie widziałem na dzień dzisiejszy, które z tych trzech inwestycji zadecydują – realizacja w Zakładowej, w Alejach Lipowych czy Krzywej i Słowackiego, to wtedy będzie po prostu możliwość podjęcia decyzji. Chcę również państwu uświadomić, ja wykonałem państwa prośbę, zdjęliśmy 200 tys. z promocji i chcę powiedzieć, że oznacza to dokładnie tyle, że dla klubu sportowego Proch na funkcjonowanie części seniorskiej tego klubu nie będzie ani grosza i musimy mieć tego pełną świadomość. Wydaje się, że ten sposób realizacji państwa wniosków, który zaproponowałem no nie zaburza w razie czego, tak myślę, i nie spowoduje negatywnej opinii RIO dlatego, że te zmiany wprowadzane w tej chwili zmiany wieloletnie w wieloletniej prognozie w której trzeba wykazać spłaty tych kredytów, którymi zwiększamy w tej chwili zadłużenie miasta. Pani skarbnik nie przygotowała tej prognozy ponieważ spodziewamy się, że państwo wniesiecie w dyskusji jeszcze jakieś zmiany, a prognoza jest odzwierciedleniem tych zmian. Dlatego w momencie jak będziemy mieć poczucie tego, jak ten budżet jest ukształtowany, wtedy poprawiona prognoza będzie państwu radnym dostarczona.

Radni podjęli dyskusję nad kształtem budżetu w pozycji Inwestycje. Przewodniczący Belowski zaproponował aby w budżecie pozostawić budowę chodnika na ul. Sosnowej (50m), odwodnienie ul. Zakładowej i bocznych uliczek, opracowanie projektu i wstępne wykonanie robót w Alejach Lipowych, przebudowa Słowackiego i Krzywej w takiej części na jaką pozwoli budżet.

Zwracam uwagę, że mamy gotowy projekt na ul. Słowackiego i Krzywą, ale nie możemy tam wbić łopaty bez kanalizacji – mówił Zawodnik. – PWKC nie jest w stanie zrobić kanalizacji tylko dla ul. Krzywej, bo my w tym roku chcieliśmy zrobić tylko ul. Krzywą chociażby. Wymaga to całej kanalizacji ponieważ odprowadzenie wód jest w ulicę Sportową. Więc albo robimy całość, co wymaga zaangażowania ponad 700 tys. ze strony PWKC, albo nie robimy dokładnie nic, bo bez kanalizacji nikt nie położy tam nawierzchni po to, żeby ją za rok zrywać.

Z wniosku Belowskiego wykreślono ul. Słowackiego i Krzywą, a w zamian za to wpisano wszystkie boczne od Zakładowej z uwagi na to, że PWKC ma już gotowe mapy projektowe i jest w stanie wejść z robotami tzw. ziemnymi już wczesną wiosną. Wykonanie odwodnienia ul. Zakładowej (w tym także odwodnienie budynku Kasyna) niesie w sobie konsekwencje zerwania nawierzchni w uliczkach bocznych, aby wykonać ich odwodnienie i podłączyć do kolektora przy Zakładowej.

Iwona Wydmuch wniosła poprawkę do budżetu na kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na remont kuchni w przedszkolu Lipowy Zakątek w związku z zaleceniami Sanepid. Przy okazji radni usłyszeli, że oświata w Pionkach kosztuje bardzo dużo i można spodziewać się jeszcze większych wydatków chociażby ze względu na zapowiadane podwyżki płac.

Nie po to pewne normy były dyskutowane i negocjowane przez 8 miesięcy żeby je teraz niwelować – wyjaśniał Zawodnik. – Wnioski dyrektorów kroczek po kroczku idą żeby to co myśmy wynegocjowali wróciło do stanu sprzed 3 lat, a to kosztuje.

Z czego składa się budżet miasta

Stanisław Pacan korzystając z okazji, że trwa dyskusja nad budżetem miasta, postanowił przybliżyć mieszkańcom z czego faktycznie składa się miejska kasa.

Mieszkańcy nie w pełni rozumieją na czym polega konstrukcja budżetu – mówił radny. – W budżecie miasta na 2018 r. planuje się dochody w wysokości 76 mln zł, a wydatki na 77 mln zł, brakuje ok. 1 mln zł. Dochody należy podzielić na dwie części: środki finansowe, które my pozyskujemy w gminie, jak również środki zewnętrzne. Środków zewnętrznych mamy 41 mln zł, a środków własnych – 35 mln zł. Środki zewnętrzne to środki znaczone, konkretnie przeznaczone na dane zadania i otrzymujemy je ze Skarbu Państwa, z poszczególnych ministerstw, od marszałka, od wojewody, od starosty, zadania zlecone i to wszystko stanowi 41 mln zł. Ze środków zewnętrznych otrzymujemy 18 mln zł na MOPS, 5 mln na dotacje rozwojowe – 4,5 mln na staw, 430 tys. zł na PSZOK. Porozumienia - na dzieci do lat 5 otrzymujemy ponad 300 tys. zł, na stadion lekkoatletyczny 470 tys. zł i na bombę ekologiczną 3,2 mln zł. 4 mln zł, to subwencja wyrównawcza i 10 mln z subwencji oświatowej. To wszystko stanowi 41 mln zł, a 35 mln zł, to są te środki, którymi możemy się gospodarować: 13 mln zł podatki i opłaty, 14 mln udział w podatku od osób fizycznych i prawnych, 7,3 mln sprzedaż mienia komunalnego i nieruchomości i różne opłaty 600 tys. zł. Z tych 35 mln zł najwięcej wydajemy na oświatę – 10 mln zł, na administrację wydajemy 7 mln zł, na gospodarkę komunalną – 4 mln zł, na przedszkole prywatne -1,8 mln zł, 3 mln zł dodajemy do MOPS, na bombę ekologiczną mamy dołożyć 800 tys. zł, na Staw Górny 1,5 mln zł, na ul. Sikorskiego 650 tys. zł, na Sportową 750 tys. zł, na stowarzyszenia mamy dać 380 tys. zł, na obsługę długu 440 tys. zł i rezerwę celową 700 tys. zł. Jeśli to wszystko załatwimy, to w budżecie zabraknie nam środków finansowych na spłatę zadłużenia i kredyty. Wiemy, że mamy 11,5 mln zł kredytu skonsolidowanego i nie spłacamy go w tej kadencji, ale musimy przeznaczyć środki na obsługę tego długu. Żeby zamknąć budżet i spłacić pożyczki oraz wykupić obligacje musimy wziąć kredyt na kwotę ponad 3 mln zł. Złożyliśmy wniosek na modernizację ul. Fabrycznej, a w budżecie nie mamy zabezpieczonych na ten cel pieniędzy. Tak samo jak nie mamy zabezpieczonych środków na budowę cmentarza komunalnego oraz szpital.

Radni przegłosowali wniosek do budżetu dotyczący remontu chodnika przy basenie miejskim. Jest to wydatek rzędu 10 tys. zł. Radny Pacan chciał również zapisać w budżecie budowę chodnika nad Staw Górny, bo skoro już wydaliśmy na ten obiekt 1 mln zł, a mamy zamiar wydać jeszcze 6 mln, to warto byłoby jakoś nad staw dotrzeć. Radni odrzucili propozycję tłumacząc, że Starostwo Powiatowe wzdłuż swojej drogi – ul. Spacerowa, ma zamiar wykonać ciąg pieszo-rowerowy w przyszłym roku.

Radny Wojciech Maślanek złożył wniosek o przesunięcie pieniędzy przeznaczonych na zakup kolejnego sprzętu na potrzeby telewizji urzędowej do działu inwestycje na pokrycie choćby w części remontu chodników. Niestety wniosek nie został przyjęty.

Deficyt na rok 2018 wynosi 1 577 tys. zł i sfinansowany zostanie z pożyczki w wysokości 803 tys. zł oraz kredytu w wysokości 774 tys. zł. Ustala się przychody w wysokości 3 mln 693 tys. zł z pożyczki w wysokości 803 tys. zł oraz kredytu w wysokości 2 mln 890 tys. zł, które przeznaczone zostaną na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2018. Od głosu wstrzymał się radny Tomasz Łyżwa, a radny Darek Kęska był nieobecny na sesji.

Klamka zapadła i będziemy realizować budżet taki jaki przyjęliśmy – powiedział na zakończenie Zbigniew Belowski. – W trakcie roku będziemy wnosili poprawki w celu dostosowania się do bieżącej sytuacji. Dziękuję za uchwalenie budżetu.

Przeczytaj również

Komentarze