Miasto planuje spore wydatki

Miasto planuje spore wydatki

Budżet na 2019 r. został skrojony na miarę potrzeb poprzedniego burmistrza. Robert Kowalczyk wielokrotnie mówił, że nie ma za co realizować zgłaszanych przez radnych pomysłów tłumacząc, że nie były zaplanowane i nie ma na nie pieniędzy. Teraz znajdą się nawet fundusze na budowę bloku komunalnego i wiele innych wydatków.

Na najbliższą sesję został przygotowany nowy projekt uchwały budżetowej składający się z wielu pozycji. I choć radni prosili o rozbicie uchwały budżetowej na poszczególne zadania, otrzymali projekt składający się 22 pozycji w dziale wydatki, zamiast wcześniejszy 6.

W nieprzyjętej uchwale w dniu 27 lutego znalazły się wydatki na kwotę ok. 737 tys. zł związane z:

 • 132 337, 14 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg,
 • 293 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego Budowa cmentarza,
 • 21 828,75 zł z tytułu współfinansowania zadanie realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji,
 • 240 tys. zł z tytułu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa PSP2 – radna Wioletta Grzywacz wnosiła w dniu 8 marca o wyodrębnienie tego zapisu w formie oddzielnej uchwały,
 • 13 449,99 zł na realizację przez MOPS projektu unijnego,
 • 36 500 zł na przejęcie do realizacji zadań z zakresu kultury z Powiatu Radomskiego – rada powiatu przeznaczyła tę kwotę dla miasta Pionki.

W nowym projekcie, który ma być procedowany w dniu 27 marca, pojawił się szereg zupełnie nowych wydatków, a także spory wzrost we wcześniejszych planach (w sumie nowe wydatki na ten rok to kwota ok. 3,2 mln zł):

 • 5 tys. zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym,
 • 432 337,14 zł (wzrost o 300 tys. zł w stosunku do poprzedniego miesiąca) z przeznaczeniem na zimowe utrzymywanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników miejskich (zaplanowane 400 tys. zł na rok 2019 okazały się niewystarczające),
 • 5,5 mln zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy” – planuje się budowę 3-pietrowego bloku z około 32 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 1600 m². Zadanie planuje się realizować w latach 2019-2021. Źródłem finansowania w wysokości 35% kosztów będą środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w ramach środków z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w roku 2019 – 800 tys. zł, na 2020 r. – 2,7 mln zł, na 2021 r. – 2 mln zł przy łącznym dofinansowaniu na poziomie około 1,9 mln zł,
 • 293 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa cmentarza; w roku 2018 nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów i budową chodnika przy powstających kolumbariach oraz do nowej części cmentarza,
 • 21 828,75 zł z tytułu współfinansowania zadanie realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji,
 • 85 tys. zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT – po stronie dochodów pojawia się kwota 500 tys. zł z tytułu zwrotu VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowa cmentarza komunalnego,
 • 240 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa PSP2,
 • 50 tys. zł na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola”,
 • 13 449,99 zł na realizację przez MOPS projektu unijnego,
 • 500 zł z tytułu zwrotu środków za nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa,
 • 80 tys. zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta,
 • 80 tys. zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 • 30 tys. zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej gminy,
 • 75 tys. zł na realizację nowego zadania „Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12” z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miasta,
 • 60 tys. zł na wspólne działania ze wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Żeromskiego 4 i ul. Słowackiego 1,
 • 36 500 zł z tytułu przejęcia do realizacji zadań z zakresu kultury z Powiatu Radomskiego – dotacja z powiatu,
 • 100 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla MOK na działania kulturalno-edukacyjne oraz remont tarasu i oświetlenia (MOK otrzyma od miasta w sumie 850 tys. zł na realizację zadań na rok 2019),
 • 30 tys. zł na dotacje dla biblioteki przeznaczonej na promowanie czytelnictwa oraz urządzenie plenerowej czytelni,
 • 200 tys. zł z przeznaczeniem na działalność CAL w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji oraz Kuriera Pionkowskiego,
 • 110 tys. zł na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzebę Galerii Format”,
 • 200 tys. zł na „Modernizację basenu miejskiego – II etap”, czyli na modernizację szatani, pryszniców oraz wykonania brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem na basen,
 • 100 tys. zł na „Modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku hali sportowej”, czyli adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczaniu hali.

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2 224 126 zł do łącznej kwoty 3 872 126 zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, kredytem oraz pożyczką. Planuje się zaciągnąć kredyt o łącznej kwocie 4 342 063 zł na sfinansowanie zadań oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

fot. kdzwonek

Przeczytaj również

Komentarze