Nadzwyczajnie jednogłośni radni

Nadzwyczajnie jednogłośni radni

Podczas XXXIV nadzwyczajnej sesji radni podjęli 5 uchwał. Wszyscy obecni na posiedzeniu głosowali jednomyślnie i właściwie nie mieli pytań dotyczących przedstawionych projektów.

Sesja odbyła się w dniu 30 marca w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Radomskiej 1. Zaplanowana została zanim zaczęły obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane z pandemią. I choć można była przeprowadzić ją online, bądź jak bywały się do tej pory, w trybie korespondencyjnym, to jednak przewodniczący rady zadecydował by posiedzenie miało tradycyjną formę. 13 radnych stawiło się w MOK. Nieobecni na posiedzeniu byli jedynie radna Grzywacz i radny Panufnik.

Jako pierwsza procedowana była uchwała dot. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pionki w roku 2021.  Coroczne przyjęcie Programu jest ustawowym obowiązkiem radnych. Dokument dostępny jest na stronie BIP urzędu. W roku 2021 miejskim weterynarzem jest Mariusz Rogólski. Radni bez dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu.

Drugi projekt uchwały dot. ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pionkach oraz ustalenie stawek opłat obowiązujących na cmentarzu. Zmiany w regulaminie oraz cenniku wynikają z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców zarządcy cmentarza – tzw. dochówek w grobach ziemnych i kolumbariach oraz ekshumacja, której do tej pory regulamin nie uwzględniał.  

Krzysztof Bińkowski zadał pytanie dotyczące różnicy w cenach grobów do pogrzebu z grobami kupowanymi za żywota. Burmistrz wyjaśnił, że w tej kwestii nie są wprowadzane żadne zmiany, a kwestia różnicy cen była omawiana przy okazji przyjmowania przez radę regulaminu cmentarza, niemniej groby kupowane do pogrzebu wynikają z sytuacji bieżącej, natomiast groby kupowane za żywota są miejscami pochówku, które mieszkańcy kupują z wyprzedzeniem.

Nam zależy żebyśmy mieli miejsca grzebalne dla tych ludzi, którzy potrzebują ich dziś, jutro. Natomiast ci, którzy będą ich potrzebowali za rok, za dwa, to w jakiś sposób zabezpieczają się na wypadek pochówku i dlatego ta cena jest trochę wyższa.

Piotr Nowak dopytywał o zapis dot. cennika prefabrykatów, czyli płyt do kolumbariów. Chciał wiedzieć czy cennik prefabrykatów nie powinien być dołączony do cennika cmentarza komunalnego. Dokładnie ten sam zapis był w poprzednim cenniku opłat. Skarbnik miasta wyjaśniła, że płyty do kolumbariów zamawiane są przez zarządcę na zlecenie rodziny zmarłego i w miarę istniejących potrzeb. Płyty do kolumbariów są niczym innym jak nagrobkiem, który różnić się może ceną ze względu na wybrany materiał kamieniarski czy grawer. Płyt do kolumbariów nie wykonuje zarządca cmentarza i nie on ustala jednostkowe ceny.

Zamawiamy te płyty według bieżącej potrzeby, nie na wszystkie nisze. Kupujemy je u wytwórcy i odsprzedajemy bez marży.

Więcej pytań radni nie mieli i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu oraz cennika opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Pionkach.

Kolejny projekt uchwały dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. W sprawie tego projektu radni nie mieli żadnych pytań i jednogłośnie podjęli uchwałę.

Projekt uchwały nr 4 dot. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 i związany z nim projekt uchwały nr 5 dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, to dokumenty przyjęcia dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 2,06 mln zł na modernizację targowiska Manhattan (inwestycja wyniesie 3 mln 341 tys. zł) oraz przyjęcia rekompensaty od rządu za straty wynikające z braku wpływów od opłat targowych w kwocie 232 tys. zł. Miasto planuje również dokończyć modernizację dachu na trybunach pawilonu sportowego na stadionie miejskim i na ten cel chce przeznaczyć pieniądze pochodzące z wolnych środków.

Stanisław Pacan chciał wiedzieć czy na okres trwania modernizacji targowiska stoiska handlowe zostaną przeniesione w nowe miejsce. Robert Kowalczyk odpowiedział, że w dniu 8 kwietnia odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na Manhattanie i wtedy zostanie ustalone czy chcę przenieść się na ten czas na Błonia przy ul. Niepodległości, czy może wyznaczą dogodny dla siebie termin realizacji inwestycji, który pozwoli im zawiesić działalność na okres ok. 2 miesięcy.

Mam takie pytanie, bo zaplanowaliśmy przychody z opłaty targowej w wysokości 216 tys., a dostaliśmy jako rekompensatę troszkę wyższą kwotę o 16 tys. 216 tys. i z czego to wynika? To jest jedno pytanie. I chciałem zapytać czy w roku poprzednim też dostaliśmy, bo nie pamiętam, taką rekompensatę za niepobieranie opłaty targowej i w jakiej wysokości, bo nie pamiętam? – pytał Tomasz Łyżwa, a burmistrz odpowiedział, że po raz pierwszy miasto otrzymało taką rekompensatę i związana jest ona bezpośrednio z ustawą tzw. covidową, która zniosła obowiązek pobierania opłat targowych, a rząd zobowiązał się zrekompensować samorządom straty z tego tytułu. To rząd ustala wysokość zwrotu nieuzyskanych dochodów, które w budżecie zaplanowano w wysokości 216 tys. zł. Różnicę 16 tys. zł zaplanowano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w mieście.

Obydwa finansowe projekty uchwał zostały przegłosowane jednomyślnie.

Przeczytaj również

Komentarze