Nowe stawki opłat za śmieci

Nowe stawki opłat za śmieci

Na najbliższej sesji, która ma się odbyć już 19 maja, radni będą musieli podjąć decyzję o wprowadzeniu wyższych opłat za odbiór odpadów komunalnych o 5 zł (segregowanych) i o 10 zł (niesegregowanych). Dotychczasowe wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców od momentu ich uchwalenia są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. W ubiegłym roku z budżetu miasta przeznaczono 700 tys. zł na ten cel. W sumie do śmieci miasto dołożyło ok. 3 mln zł na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Jak stanowi uzasadnienie do projektu uchwały, do tej pory wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo działań w kierunku uszczelnienie systemu, nie pokrywały w całości wydatków na gospodarowanie odpadami. Aktualne stawki opłat nie zapewniają spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta. Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty pobieranej od mieszkańców.

Proponuje się uchwalenie nowej stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

  • 26,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych są m.in.: opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, wzrost minimalnego wynagrodzenia i skokowy wzrost cen paliw, wzrost cen za energię elektryczną, mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych – składowisk, brak możliwości zagospodarowania odpadów zielonych – brak kompostowni, a przepełnienie instalacji powoduje wzrost cen za zagospodarowanie. Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów, w szczególności składowisk odpadów prowadzi do monopolizacji na rynku gospodarki odpadami i drastycznego wzrostu cen za ich gospodarowanie.

Stąd też miasto, po dokonaniu analizy aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy miasta Pionki stwierdziło, że pozostawienie stawek opłat na poziomie obowiązującym, wpływy z tytułu zadeklarowanych opłat w 2023 r. i latach kolejnych, nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu. Konieczne jest więc podwyższenie stawki opłaty, a zaproponowane stawki wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynku.

Dochody osiągnięte z wpływów z opłat w roku 2022 r. wyniosły 3.313.006,24 zł, za to poniesione koszty, to już kwota 3.945.033,68 zł. Zadeklarowanych mieszkańców jest w systemie 13.041.

Jeżeli radni podejmą decyzje o podniesieniu stawek, to będą one obowiązywały od 1 lipca. Jednak już niejednokrotnie proponowane były podwyżki tej opłaty, a radni zawsze są przeciwni. Można stawek nie podnosić, ale należałoby zmniejszyć częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów i obniżenie dotychczas wypracowanych standardów świadczonych usług.

Przeczytaj również

Komentarze