Nowy cennik cmentarza komunalnego

Nowy cennik cmentarza komunalnego

Podczas XLVIII sesji rady miasta, ostatniej w tym roku kalendarzowym, podjęto uchwałę o zmianie cennika cmentarza komunalnego zarządzanego przez spółkę miejską ekoPionki. Cennik do tej pory obowiązujący został przyjęty w marcu 2021 roku. Ze względu na wzrost cen prefabrykatów wystąpiła konieczność ustalenia nowego cennika cmentarza, który obowiązywać będzie od przyszłego roku.

Ceny prefabrykatów potrzebnych do budowy nowych miejsc grzebalnych wymusiły na zarządcy cmentarza komunalnego konieczność podniesienia stawek. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami opłata za prawo użytkowania grobu na 20 lat wynosić będzie:

 • nisza kolumbarium 800 zł,
 • pod grób 1-osobowy 500 zł,
 • pod grób 2-osobowy 1.000 zł,
 • pod grób 4-osobowy 2.000 zł.

Ceny grobów ziemnych: pojedynczy jednopoziomowy 500 zł + 30% dodatek za usługę wykonywaną przy temp. poniżej -5°C.

Ceny grobów betonowych do pogrzebu:

 • grób 1-osobowy 1.150 zł,
 • grób 2-osobowy 2.250 zł,
 • grób 4-osobowy 4.000 zł,
 • nisza kolumbarium 870 zł,
 • dochowanie urny do niszy kolumbarium lub grobu istniejącego 300 zł.

Cena grobów betonowych za żywota:

 • grób 1-osobowy 1.350 zł,
 • grób 2-osobowy 2.550 zł,
 • grób 4-osobowy 4.600 zł,
 • grób urnowy 1.000 zł.

Ceny usług pogrzebowych:

 • pochowanie do grobu ziemnego 1-osobowego 500 zł,
 • zamurowanie trumny 500 zł,
 • zamurowanie trumny w grobie istniejącym 500 zł,
 • umieszczenie urny w istniejącym grobie murowanym 500 zł,
 • zamurowanie urny w kolumbarium 300 zł,
 • opłata za przechowywania ciała w chłodni (cena za dobę) 60 zł.

Opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza:

 • w czasie przygotowywania pochówku – stawka od jednego pogrzebu 150 zł,
 • w czasie przeprowadzenia jednej ekshumacji lub jednego uprzątnięcia szczątków 100 zł,
 • w czasie wykonywania robót remontowych na grobach – stawka od jednego grobu lub od jednego nagrobka – nie dłużej niż 7 dni roboczych 150 zł,
 • w czasie budowy grobu lub nagrobka – stawka od jednego grobu lub jednego nagrobka – nie dłużej niż 7 dni roboczych 250 zł,
 • kaucja za czynności wykonywane przy budowie, remoncie grobów 1.000 zł,
 • kaucja za czynności wykonywane wokół grobów: układanie kostki, płytek, wysypywanie kruszywa, ustawianie ławek 200 zł,
 • opłata komunalna za utrzymanie cmentarza przy każdym pochówku 800 zł.

Opłata za wydanie zezwolenia i nadzór:

 • opłata za wydanie zezwolenia i nadzór nad: układaniem kostki, postawieniem ławki, układaniem płytek, wysypywaniem kruszywa 35 zł,
 • opłata za wydanie zezwolenia i nadzór przy przebudowie grobu, remoncie nagrobka, wykonanie nagrobka 50 zł,
 • opłata za przepisanie prawa do dysponowania grobem 20 zł,
 • opłata za wydanie zgody na przekształcenie grobu 100 zł.

Dodatkowo ekoPionki może zlecić wykonanie płyty do kolumbarium lub grobu ziemnego – ceny wg cennika firm kamieniarskich.

Dwa lata temu dyskutowana czy radni nie mogliby mieć wpływu na ustalanie wysokości tych wszystkich opłat oraz zapisania w cenniku konkretnej kwoty za wykonanie płyty. Te argumenty podnosiła wówczas radna Wioletta Grzywacz, która na ostatniej sesji była nieobecna. Pomysł z ustalaniem przez radę cen nagrobków został skomentowany wtedy przez Roberta Kowalczyka krótko: radni nie mają wpływu na ceny usług prywatnych firm kamieniarskich. Dyskusja toczyła się również wokół tego, że każdy chowający bliskich na cmentarzu ma swoje preferencje związane z wyglądem płyty nagrobnej, a pomysł radnej Grzywacz wiąże się z narzuceniem woli oraz koniecznością wyłonienia w przetargu firmy, która będzie takie nagrobki wykonywała. Jednak firmy trudniące się wykonywaniem płyt nagrobnych nie podają cen na okres dłuższy niż dzień złożenia zapytania, więc najprawdopodobniej żadna nie chciałaby się wiązać stałą umową.

Wszystkie ceny są podane w kwotach brutto, więc nie trzeba do nich doliczyć podatku VAT.

Podczas sesji na której przyjmowany był nowy cennik radni nie podejmowali żadnej dyskusji w jego zakresie. Wszystko już na początku kadencji zostało omówione i wyjaśniona, a obecne wzrosty opłat od 10% do 15% podyktowane są wzrostem cen. 30 grudnia burmistrz wyjaśnił, że miasto rezygnuje z budowy grobów 3-osobowych na które nie ma zapotrzebowania. Mieszkańcy preferują głównie groby 2-osobowe lub pojedyncze. Na cmentarzu komunalnym znajdują się tylko dwa groby ziemne 4-osobowe.

Kancelaria cmentarza komunalnego znajduje się w siedzibie spółki ekoPionki ul. Leśna 5 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00.

Za przyjęciem nowego cennika głosowali wszyscy obecni na sesji radni: Łyżwa, Maślanek, Pacan, Wydmuch, Panufnik, Szałabaj, Belowski, Jaroszek, Nowak i Wąsik. Pozostali radni byli nieobecni na sesji.

Przeczytaj również

Komentarze