Obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych

Obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych

Sprzedawcy mają obniżyć o 12 procent cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 roku. Obniżka została wprowadzona rozporządzeniem ministerstwa klimatu i może wynieść nawet 125 zł.

Skala obniżki wynika z oceny sytuacji i możliwości pokrycia kosztów z budżetu państwa oraz przez spółki energetyczne. W nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za kWh, a więc maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

Rozliczenie ma nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r., jeżeli odbiorca spełni jeden ze wskazanych warunków:

  • zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.,
  • potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną,
  • zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego,
  • bycie prosumentem,
  • złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z wymienionych warunków, to rozliczenie za 2023 r. ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe, nie później jednak niż do 31 marca 2024 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w poniedziałek i ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Przeczytaj również

Komentarze