Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2020 r.

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2020 r.

Przed władzami miasta jedna z najważniejszych sesji rady miasta, podczas której radni udzielą burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania. Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Absolutorium udzielane jest w oparciu o wykonanie budżetu. Zazwyczaj RIO wyraża pozytywne opinie, ale z uwagami. Tym razem dokumenty przesłane przez urząd nie budzą żadnych uwag ani wątpliwości.

W uzasadnieniu do uchwały RIO czytamy: w części opisowej sprawozdania omówiono realizację dochodów, które na 2020 rok zaplanowano w wysokości 91.555.963,50 zł, a wykonano w wysokości 96.453.637,13 zł, co stanowi 105,35% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o 21,34%. W sprawozdaniu odniesiono się do odchyleń w realizacji planu dochodów. Omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych.

W dalszej części sprawozdania omówiono wydatki, które wykonano w kwocie 92.173.016,28 zł, tj. w 93,18%. W sprawozdaniu omówiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane w wysokości 16.432.436,53 zł i stanowiły ok. 17,83% wydatków ogółem.

Odniesiono się także do kwoty wykonanych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wskazując je w kwocie 154.930 zł, które będą miały wpływ na złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej wysokość spłaty długu na rok 2022 i lata kolejne określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania wymagalne, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego mieszczą się w granicach udzielonego przez radę upoważnienia.

Zachowana została zasada, zgodnie z którą wykonane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne i zadania zlecone.

Niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.796.487 zł. Miasto planuje z tego tytułu przychody w budżecie 2021 r.

Z przedstawionej informacji wynika, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.725.231,85 zł nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które wynoszą 3.702.489,84 zł.

Na koniec 2020 r. miasto odnotowało nadwyżkę budżetową w kwocie 4.280.620,85 zł, a na rozchody przeznaczyło 1.498.000 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła 20.283.053,22 zł. Obciążenie wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2020 r. wyniosło 3,45% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wyniósł 15,98%.

Przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz daje radzie możliwość oceny wykonania budżetu.

Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu radni muszą podjąć decyzję czy udzielają burmistrzowi absolutorium. W ubiegłym roku, mimo pozytywnej opinio RIO o naszym budżecie, część radnych uznała, że absolutorium nie udzielą, bo nie mają zaufania do Roberta Kowalczyka. Niemniej nie o zaufanie tutaj chodzi, a o pilnowanie czy ustalony przez radę budżet ze wszelkimi zmianami został wykonany prawidłowo. Decyzję o wotum zaufania, radni podejmą na podstawie raportu o stanie miasta, który zostanie im przedstawiony najpóźniej do 31 maja 2021 r. Raport jest dość obszernym dokumentem, który obejmuje wszystko, co wydarzyło się lub co miasto zaplanowało w minionym roku. Warto by oprócz urzędników i radnych, sięgnęli do niego również mieszkańcy, by zobaczyć jak w poszczególnych tematach radzono sobie w minionym roku.

Przeczytaj również

Komentarze