Pierwsza sesja rady w trybie korespondencyjnym

Pierwsza sesja rady w trybie korespondencyjnym

Przewodniczący rady zwołał na 23 października posiedzenie XXVI sesji Rady Miasta Pionki w trybie korespondencyjnym. Do podjęcia tylko jedna uchwała dotycząca zmian w uchwale budżetowej.

Piątkowe posiedzenie zwołane zostało na godz. 12:00. Przewodniczący zadecydował, że odbędzie się w trybie korespondencyjnym po raz pierwszy od momentu wprowadzenia takiej możliwości zgodnie ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 tej ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Radni miejscy będą musieli podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na budowę ulicy Wiśniowej i Dziewiątego. Do przetargu na budowę dróg przystąpiło w sumie 7 firm, a najtańsza z wybranych ofert opiewa na kwotę ok. 363 tys. zł. To o 100 tys. zł mniej niż przyjęli wcześniej nasi radni. Dodatkowo o 50 tys. zł należy zwiększyć wydatki na wykonanie oświetlenia awaryjnego na hali sportowej. Burmistrz proponuje aby brakujące 150 tys. zł wziąć z wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, które już wiadomo, że nie zostaną wykorzystane.

Gminy z sesjami w czasie pandemii radzą sobie w różny sposób. W Pionkach do tej pory posiedzenia odbywały się tradycyjnie, choć obrady zostały przeniesione do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, by móc zachować jak największe odległości pomiędzy osobami na sali. Inne rady gminne pracują na podobnych zasadach, bądź prowadzą zdalne posiedzenia przy wykorzystaniu dobrodziejstw internetu. Były też takie gminy, które na początku pandemii wybierały tylko tzw. tryb korespondencyjny polegający na tym, że radni głosowali na specjalnych kartach do głosowania w domach.

W Pionkach radni zdalnie jeszcze nigdy nie pracowali. Nie odbyło się żadne posiedzenie całej rady, jej części czy nawet posiedzenie komisji, choć sporo gmin korzysta z takiej możliwości. Komisje odbywały się do tej pory w sali konferencyjnej urzędu, a same sesje na sali widowiskowej MOK. Przewodniczący rady podjął jednak decyzję by ograniczyć posiedzenia do minimum i sesja korespondencyjna oznacza, że mieszkańcy tym razem nie wysłuchają dyskusji nad projektem uchwały, bo zwyczajnie jej nie będzie.

Przeczytaj również

Komentarze