Pierwsza sesja z użyciem tabletów

Pierwsza sesja z użyciem tabletów

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tylko jedna uchwała do podjęcia i głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu.

Dziś radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Ryszard Szwabowicz wyjaśnił, że regulamin został przeanalizowany i dokument wysłano do właściwego organu, który uznał jednak, że potrzebna jest w tej sprawie uchwała Rady Miasta. Stąd właśnie zwołanie nadzwyczajnej sesji.

Dostaliśmy projekt regulaminu i mam troszeczkę uwag – głos w dyskusji zabrał Piotr Nowak. – Kto jest autorem tego regulaminu, bo dziś prezesem jest pan Pyryt, a widnieje na nim podpis byłego prezesa Kowala. Ten regulamin jest przygotowany pod potrzeby PWKC, a nie pod potrzeby mieszkańców. Czy ten projekt regulaminu opiniował jakiś radca prawny?

Projekt regulaminu, uchwała w tej sprawie była opiniowana – odpowiedział Ryszard Szwabowicz, choć Piotr Nowak dopytywał konkretnie o treść regulaminu. – Nie wiem czy był opiniowany. Myślę, że radca prawny opiniował.

Radny Nowak wskazał, że w regulaminie są błędy prawne dot. obowiązujących przepisów prawnych. W regulaminie zawarte są przepisy prawne, które już nie obowiązują.

Chciałem tylko powiedzieć, że procedujemy nad dokumentem, którego podstawa już była uchwalona – wyjaśniał Robert Pyryt.

Piotr Nowak zwrócił uwagę, że w regulaminie nie zostały ujęte zapisy dotyczące nagłej awarii i odpowiednich rozliczeń np. dot. awarii wodomierza. Dopytywał również o powiadamianie mieszkańców o awariach trwających dłużej niż 12 godzin, bo z zapisów dokumentu wynika, że w jednym punkcie „musi” powiadamiać, a w kolejnym „może”.

W żadnej ustawie nie znalazłem informacji w jakim czasie taka informacja o przerwie w dostawie wody ma dotrzeć do mieszkańców.

Robert Kowalczyk wyjaśniał, że radni procedują w tej chwili nad dokumentem, który został wcześniej przygotowany i zaopiniowany przez poprzednią radę. Prezes Wód Polskich nie przyjął regulaminu, bo nie ma uchwały i zajmie się projektem regulaminem dopiero po uchwaleniu, po czym ponownie zapozna się z projektem regulaminu, z podjętą w tej sprawie uchwałą i ponownie przekaże Radzie Miasta ten sam regulamin do uchwalenia.

Naszym zdaniem regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami i znajdują się w nim wszystkie potrzebne zapisy. Myślę, że powinniśmy ten projekt przyjąć i dać go do zaopiniowania właściwemu organowi – mówił burmistrz.

Radny Grzegorz Wąsik zwrócił uwagę iż w regulaminie jest zapis mówiący o tym, że PWKC wszelkie informacje będzie zamieszczało na swojej stronie internetowej.

Nie każdy z mieszkańców ma dostęp do internetu – mówił radny. – Taka forma jest niedopuszczalna, a ten regulamin ma służyć mieszkańcom.

Łukasz Miśkiewicz wyjaśnił, że zapis jest zgodny z ustawą, ale zawsze można go doprecyzować i dopisać, że mieszkańcy mogą informacje otrzymywać np. pocztą.

Co to znaczy, że PWKC powiadamia o awariach w sposób zwyczajowo przyjęty? – dopytywał radny Włodzimierz Szałabaj. Odpowiedzi na to pytanie mógłby udzielić prezes Pyryt, ale opuścił po 30 minutach salę obrad. Łukasz Miśkiewicz wyjaśniał, że można ogłosić na tablicy informacyjnej, w kościele, w mediach i na własnej stronie internetowej. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.

Radny Zbigniew Belowski stwierdził, że PWKC nie informuje z wyprzedzeniem o przerwach w dostawach wody. Mieszkańcy dowiadują się o fakcie odkręcając kran.

Obrady niczym w Sejmie

Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. Wojciech Maślanek zaproponował aby radni zagłosowali przy pomocy systemu oraz poprzez podniesienie ręki. Sensu w tej formie głosowania nie widział Zbigniew Belowski i w systemie elektronicznym zagłosował za przyjęciem uchwały przy jednoczesnym głosowaniu „ręcznym” jako głos wstrzymujący. Chciał przez to pokazać, że podwójna forma głosowania mija się z celem.

Łukasz Miśkiewicz wyjaśnił, że transmisja obrad emitowana jest na żywo i może warto głosować zarówno w systemie elektronicznym, jak i tradycyjnym, aby widzowie mogli na bieżąco śledzić jak głosują radni.

Marszałek Sejmu przed przystąpieniem do głosowania mówi „proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk” – wyjaśnił radnemu Belowskiemu przewodniczący Maślanek.

Za przyjęciem uchwały projektu regulaminu głosowali radni: Paweł Abramowicz, Grzegorz Wąsik, Dawid Jaroszek, Zbigniew Belowski, Krzysztof Bińkowski, Iwona Wydmuch, Anna Wierzycka, Włodzimierz Szałabaj, Wojciech Maślanek, Tomasz Łyżwa i Stanisław Pacan. Nikt nie był przeciwny, a od głosu wstrzymali się: Wioletta Grzywacz, Piotr Nowak i Paweł Kobylas. Radny Kamil Panufnik nie był obecny na posiedzeniu.

Przeczytaj również

Komentarze