Pierwsze powakacyjne obrady 30 września i kilka przesunięć w budżecie

Pierwsze powakacyjne obrady 30 września i kilka przesunięć w budżecie

Okres urlopu dla radnych dobiegł końca i już we wtorek 24 września pierwsze posiedzenie komisji budżetu i finansów. Trzeba omówić wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. oraz zaopiniować uchwały na najbliższą sesję. Zmiany w planie wydatków, przesunięcia i kredyt na dofinansowanie modernizacji ul. Fabrycznej.

W projektach uchwał na najbliższą sesję (30 września) czytamy, że dochód miasta zwiększa się o kwotę 485 tys. zł i o taką kwotę zwiększa się jednocześnie plan wydatków.

Na rozbudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej przeznacza się kwotę 100 tys. zł. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością wykonania rekultywacji terenu przyległego do ul. Fabrycznej tj. osuszenia bagnistego terenu oraz nawiezienia ziemi. Rekultywacja ta wzmocni skarpę biegnąca wzdłuż drogi, uporządkuje teren oraz zapewni bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze. Koszt rekultywacji szacowany jest na 75 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ewentualne prace związane z budową parkingów czy drogi manewrowej, które wg informacji uzyskanych od służb Wojewody mogą okazać się kosztami niekwalifikowanymi.

130 tys. zł trzeba przeznaczyć na zabezpieczenie terenu Pronitu w związku ze znajdującymi się tam pokładami nitrocelulozy. Obecnie miasto oczekuje na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie dodatkowych środków na likwidację kolejnych pokładów nitrocelulozy, a następnie na wyłonienie wykonawcy. Do tego czasu konieczne jest zabezpieczenie terenu.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 tys. zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na trwające procedury.

92 tys. zł to dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i ciepła. Zaplanowane w budżecie miasta środki są niewystarczające na zakupy materiałów w tym sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. Również realizacja usług pocztowych czy serwisowych związanych z utrzymaniem programów komputerowych, usług doradczych i innych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu są niewystarczające – np. zakup energii zaplanowany w budżecie na 2019 r. na poziomie 92 tys. zł jest o 40 tys. zł niższy niż faktyczne wydatki.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 za kwotę 6 tys. zł należy wykonać obudowy grzejników w nowo powstałej części budynku. Wykonanie obudowy zostało zlecone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Ponad 210 tys. zł trzeba przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych od 1 września podwyżek wynagrodzeń.

Warsztaty Terapii Zajęciowej doczekają się opracowania dokumentacji projektowej adaptacji i wykonania audytu energetycznego wraz z projektem termomodernizacji za kwotę 5 tys. zł. Projekt posłuży do ubiegania się o środki zewnętrzne. W ramach modernizacji planuje się wykonać prace wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, w tym modernizacja schodów i podjazdów wraz z zadaszeniem, termomodernizację i inne prace, które zostaną oszacowane w przygotowanej dokumentacji.

30 tys. zł trzeba dołożyć do gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowane środki są niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z odbiorem i składowaniem odpadów. Również oczyszczanie miasta, tj. zamiatanie ulic i chodników, wybieranie śmieci z koszy ulicznych, utrzymywanie czystości na przystankach, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, pielęgnacja miejsc pamięci oraz zbieranie zanieczyszczeń z terenów otwartych, to zwiększenie kosztów o kolejne 30 tys. zł. 50 tys. zł to zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni polegających na wycince drzew, podkrzesywaniu krzewów, dokonywania nasadzeń i pielęgnacja roślin, koszenie trawy (koszeniem objęte jest 243 394 m²) i inne zadania mające na celu utrzymanie zieleni miejskiej.

Plan wydatków zmniejsza się o ogólną kwotę 134 tys. zł oraz 161 990 zł z tytułu zadań majątkowych, tj. zadania Modernizacja dachu na budynku CAL, a o 40 tys. zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta.

O 20 tys. zł więcej będzie kosztowała energia elektryczna, dostawa ciepła i gazu na obiektach sportowych. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca do prawidłowego funkcjonowania obiektów.

Wszystkie te zmiany nie mają wpływu na poziom zaplanowanego deficytu, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 5 942 063 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, a także wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W czerwcu podpisano umowę o kredyt w wysokości 4 342 063 zł. Kredyt ten przeznaczono na finansowanie deficytu w wysokości 2 246 063 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 2 096 000 zł. W związku z powyższym do realizacji budżetu z jego założeniami niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,6 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Kredyt ten będzie przede wszystkim wykorzystany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej”. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 9 lat z rocznym okresem karencji.

Przy kredycie na modernizację ul. Fabrycznej radni nie powinni być zaskoczeni, gdyż sami jeszcze w czerwcu mówili o tym, że pieniędzy pozyskanych na inwestycję po prostu nie starczy i trzeba poszukać źródła finansowania na ok. 2 mln zł.

źródło BIP UM Pionki. Fot. Lalmch

Przeczytaj również

Komentarze