Pionierska komisja radnych

Pionierska komisja radnych

Powoli praca wraca do normy, także w radzie miasta. Nadal odbywają się tylko nadzwyczajne sesje, ale pierwsza z komisji już zwołała posiedzenie. W miniony piątek odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej pod przewodnictwem radnego Grzegorza Wąsika.

Podczas XXI nadzwyczajnej sesji radni prowadzili bardzo długą dyskusję, którą sami określili jako „dyskusje o niczym” i doszli do wniosku, że na takie rozmowy czas jest na komisjach, a nie podczas sesji i to nadzwyczajnej, która z założenia powinna przebiegać szybko i sprawnie, szczególnie, że tryb nadzwyczajny narzucony został głównie z obawy przed koronawirusem. Przewodniczący rady zawiesił dyżury radnych, posiedzenia komisji, a także sesje w trybie zwyczajnym jeszcze w marcu i od tego czasu radni nie spotykają się, choć Wojciech Maślanek zapewniał Zbigniewa Belowskiego, że rada pracuje normalnie.

Wkrótce sesja absolutoryjna, więc komisja rewizyjna, która musi wydać opinię na temat wykonania budżetu za 2019 r. spotkała się w pełnym składzie by pokrótce omówić dokumenty finansowe. Posiedzenie odbyło się bez obecności skarbnik miasta i burmistrza z uwagi na ogólne omówienie tematu. Przewodniczący komisji zaproponował radnym analizę dokumentów i przygotowanie pytań do skarbnik miasta na kolejne posiedzenie.

Każdy chyba dostał kserówkę z wykonania budżetu za 2019 r. Myślę, że wszyscy się zapoznali. Ja specjalnie nie zapraszałem na dzień dzisiejszy pani skarbnik, ponieważ chciałem żebyśmy się spotkali, omówili sobie to wykonanie budżetu – mówił Grzegorz Wąsik. – Natomiast na następne spotkanie zaprosilibyśmy panią skarbnik, no i każdy, jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości i pytania, to po prostu dopytamy tam o te sprawy, które nie są do końca jasne. Dochody na 31 grudnia 2019 r., plan dochodów wynosi 80.108.607 zł, a wykonanie 79.487.085,30 zł. To jest 99,22%, to jest ten plan dochodów, no tutaj po stronie dochodowej wyszedł bardzo dobrze, bo praktycznie zbliżony jest do 100%. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 72.877.332,35 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 73.556.303,51 zł, co stanowi 100,93% zakładanego planu, więc również na wysokim poziomie. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.231.274,75 zł, a wykonano w wysokości 5.930.781,80 zł, to jest 82%, więc tu troszeczkę niższe to wykonanie. I tutaj mamy również ciekawą pozycję, to jest wykonanie dochodów własnych za 2019 r., kształtowało się następująco: wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 107,78%, więc również bardzo dobry wskaźnik, bo powyżej 100%. Nie wiem, tutaj też będziemy musieli panią skarbnik dopytać czy po prostu to w taki sposób wygląda, że zapłacono nam część podatków, tych które były zaległościami z lat poprzednich i one nie wpłynęły do budżetu. No bo myślę, że raczej coś takiego musiało się stać, tak domniemuję ponieważ, no bo jeżeli mamy zaplanowane podatki i w danej wysokości, no to raczej łatwo jest przemnożyć, więc ilość podatników, wpływających podatków, więc tutaj być może, że nastąpiła taka sytuacja, że część tych zaległości, które analizowaliśmy w tamtym roku na komisji rewizyjnej za 2018 r. być może wpłynęła w budżecie 2019 r. Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 109,96%, więc z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 110%, natomiast od osób prawnych na poziomie 109,82%. Wszystkie dochody wykonano na poziomie zbliżonym, przekraczającym zaplanowane kwoty. Także tutaj po stronie dochodowej kształtowało nam się to dobrze. Wykonanie dotacji celowych za 2019 r. kształtowało się na poziomie 99,46% zaplanowanego planu. Tutaj chciałem to jeszcze porównać z wydatkami bieżącymi, bo tutaj żeby no dość dobrze wyglądało. Zaplanowane wydatki bieżące wyniosły 73.679.382,93 zł, co stanowi 85,04% planu. Natomiast tutaj powstała spora nadwyżka i to również jest dobry sygnał. W budżecie całościowym miasta za 2019 r. zaplanowano deficyt w wysokości 6.166.085 zł, natomiast na koniec roku ten deficyt osiągnął 503.214 zł, więc tutaj to jest też bardzo dobry wskaźnik, bo no znaczny spadek tego deficytu, między innymi dzięki temu, że te bieżące wpływy do budżetu były zbliżone właśnie do 110%, więc tutaj różnica między przychodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 3 mln 306 tys. zł, więc to jest duży plus, bo w założeniach do budżetu miało być minus 802 tys. zł, więc… również to dobrze wygląda. Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 4.426.515 zł. No i koszty tutaj, gmina w 2019 r. wykorzystała kredyt w wysokości 3.750.813 zł, więc no to jest mniej sporo od zaplanowanego, aczkolwiek tutaj całą wysokość deficytu budżetu, to było pół miliona, więc ten kredyt, no i tutaj właśnie po podliczeniu tego wszystkiego pytanie jest takie jaki jest sposób powstania tych naszych wolnych środków, które osiągamy na koniec roku? Ja szczerze mówiąc próbowałem to tutaj analizować i one między innymi pochodzą przede wszystkim z kredytów, pożyczek, rozliczenia. Więc tutaj po stronie dochodów i wydatków, no to przynajmniej w dużej części jest wiele pozytywów.

W dalszej części wypowiedzi radny Wąsik analizował wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i porównał je z wykonaniem budżetu za 2018 r. Okazuje się, że przyznane z budżetu miasta pieniądze na realizację zadań tych jednostek są wykonywane na poziomie 100%. Niestety komisja nie wyciągnęła wniosku z tej analizy i nie porównała wykonania ze swoimi decyzjami o przyznaniu zmniejszonych środków podczas uchwalania budżetu na 2020 r. Jako pozytyw radny podał iż budżetu obu jednostek w żadnym zadaniu nie są przekroczone.

No ten rok 2019, no to można powiedzieć był szczytem koniunktury jeśli chodzi o gospodarkę w kraju, no bo w tej chwili nie mamy co się spodziewać w 2020, że będziemy mieli dalszy wzrost gospodarczy na takim poziomie jaki on był – kontynuował Grzegorz Wąsik. – Bo to wszystko ma ze sobą wiele wspólnego. Jeżeli nie ma bezrobocia, no to są większe wpływy z PITu, jeżeli firmy funkcjonują są większe wpływy z podatków itd. Natomiast w tej chwili mamy to, co mamy, czyli kryzys spowodowany epidemią i tutaj, ja po prostu oceniam to realnie, że na pewno jeżeli chodzi o wykonanie tego budżetu ono jest dobre. Myślę, że ten deficyt w sumie jest niewielki, ale biorąc pod uwagę to, że był to najlepszy rok, no w historii ostatnich 30 lat, to czy nie moglibyśmy zamknąć tego budżetu w okolicach zera? Trudno powiedzieć dlatego, że w stosunku do planu i taj jest lepiej niż zakładaliśmy na początku.

A dlaczego jest lepiej? – zapytał Piotr Nowak. – Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Jakie były założenia budżetu, kiedy był uchwalany na początku 2019 r., a potem była korekta. I o ile zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne? Bo miarą wykonania prawidłowości budżetu i prawidłowości funkcjonowania są wydatki na zadania inwestycyjne, to świadczy o potencjale gospodarczym gminy, a w zeszłym roku na sam koniec roku myśmy zdjęli przecież realizację zadań inwestycyjnych. Uchwała czyszcząca. Na sam koniec w grudniu przyjmowaliśmy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. I trzeba sobie było porównać jakie było pierwsze założenie budżetu, stąd są i mniejsze kredyty, no bo nie zostały zrealizowane te zadania inwestycyjne, m.in. nie została zrobiona droga Fabryczna. Też były większe wydatki zaplanowane.

Radny Włodzimierz Szałabaj zwrócił uwagę, że ul. Fabryczna to projekt obejmujący realizację również w tym roku kalendarzowym, więc nie można go rozliczać w całości w budżecie za 2019 r. Poza tym tzw. uchwala czyszcząca inwestycje była podejmowana w grudniu, ale 2018 r.

Może ja się pomyliłem w datach – przyznał Piotr Nowak. – W grudniu była uchwala czyszcząca o zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych.

W całym roku 2019 na inwestycje zrealizowane i wykonane miasto wydatkowało kwotę 9.740.488,22 zł, w tym także na inwestycje, które nie zostały uwzględnione w planie budżetu, ale były realizowane w miarę potrzeb i zgłaszanych problemów.

Grzegorz Wąsik dodał, że faktycznie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest na zmniejszonym poziomie, ale w naszym mieście nigdy, na przestrzeni lat, nie osiągało 100%. Raczej zawsze realizacja zamyka się na 70-80% wykonania zakładanego planu. I stąd też mniejszy deficyt niż zaplanowano.

Bo nie poszły pieniądze zewnętrzne na inwestycje i dlatego taki wynik jest – stwierdził Piotr Nowak. – Bo gdyby zrealizowano w pełni wydatki inwestycyjne, pełne plany, to musiałyby być wydane pieniądze 3 mln zł na pokrycie tych realizowanych zadań.

Część tych niezrealizowanych inwestycji, to żebyśmy nie mówili, że wszystkie zostały nieuzasadnienie przesunięte – dodał Grzegorz Wąsik i jako przykład takiej „właściwie” przesuniętej inwestycji podał budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Leśna-Dębowa, gdzie miasto miało wykonać całą infrastrukturę sieci burzowych i odpływowych, zapłacić odszkodowania za przejęte tereny oraz wykonać projekt ronda. W tej chwili, jak poinformował radny Szałabaj, miasto kończy nowy projekt, bez infrastruktury podziemnej i wypłat uwłaszczeniowych, który ma trafić w najbliższym czasie do wojewody.

Grzegorz Wąsik wspomniał jeszcze o 0,5 mln zł, które nie zostały wypłacone, a były zabukowane w budżecie jako zwrot kosztów za program 8.3, czyli internet w mieście. Miasto wciąż czeka na wyrok sądowy w tej sprawie. Jednostka wdrażania środków unijnych stwierdziła uchybienia w projekcie i nakazała zwrot wypłaconej należności (ok. 420 tys. zł) wraz z odsetkami wynikającymi z umowy. Pionki otrzymały te pieniądze w roku 2013 na wdrożenie projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”, którego koordynatorem był były wiceburmistrz miasta Stanisław Mazur, a projekt po wyborach w 2014 r. został przedłużony i aneksowany przez nowe władze miasta. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziła w 2016 r. kontrolę wykonania projektu i w dniu 12 maja 2017 r. Miasto Pionki zostało wezwane do zwrotu ponad 419 tys. zł. Poprzedni burmistrz odwołał się do sądu i wciąż czekamy na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Po wstępnym przeanalizowaniu wykonania budżetu przewodniczący komisji poprosił jeszcze raz radnych o zapoznanie się z wykonaniem i przygotowaniem ewentualnych pytań do skarbnik miasta. Stwierdził, że komisja rewizyjna będzie spotykała się w trybie normalnym ponieważ miasto funkcjonuje normalnie, a w urzędzie zapewnione są wszelkie środki ochrony.

Skoro do żłobków i przedszkoli powrócą maluchy, ruszają zajęcia w szkołach, na razie opiekuńcze dla klas najmłodszych oraz tzw. konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów, to być może i radni miejscy wreszcie wrócą do normalnego trybu pracy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną sesje absolutoryjne mogą odbyć się w późniejszych terminach niż to wynika z ustawy, nie później jednak niż do końca sierpnia.

fot. gosiak1980

Przeczytaj również

Komentarze