Pionkowski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zakwestionowany przez Wojewodę – jest sprzeczny z obowiązującym prawem

Pionkowski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zakwestionowany przez Wojewodę – jest sprzeczny z obowiązującym prawem

Wojewoda w dniu 29 kwietnia stwierdził nieważność uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pionki. Program opieki został przygotowany przez ekoPionki.

Pismo od Wojewody wpłynęło w dniu 6 maja i zostało przekazane przez przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Maślanka do wszystkich komisji Rady oraz do spółki ekoPionki.

Prezes ekoPionki odebrała pismo w dniu 15 maja osobiście – poinformował Wojciech Maślanek.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym wyjaśnia, że uregulowania w programie opieki nad zwierzętami muszą być dokonane w sposób kompleksowy, precyzyjny i kompletny. Wskazał, że:

  • program nie zawiera informacji o zaopiniowaniu projektu programu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej – PTOnZ oraz dzierżawców lub zarządów obwodów łowieckich – czyli nie został zaopiniowany przez nikogo wymienionego w ustawie o ochronie zwierząt,
  • w kilku punktach narusza przepisy prawa,
  • w punkcie dot. obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji bardzo ogólnie wskazano zadania gminy, nie określono sposobu realizowania obowiązku, nie wskazano, kto pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji, nie wskazano konkretnych podmiotów mających realizować zadania z tym związane,
  • ogólne stwierdzenie, że miasto Pionki realizuje zadania w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt (przytulisko) przez lekarza weterynarii, nie wypełnia delegacji ustawowej i narusza prawo,
  • w przypadku usypiania ślepych miotów nie wskazano konkretnego podmiotu mającego realizować to zadanie,
  • przeniesiono koszty usypiania ślepych miotów na właścicieli zwierząt,
  • nie wskazano konkretnego gabinetu weterynaryjnego, z podaniem nazwy i adresu, mającego wykonywać całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  • wskazano ogólną kwotę, którą przeznacza się na realizację programu opieki i nie wskazano sposobu ich wydatkowania.

Program opieki nad zwierzętami ma istotne znaczenie informacyjne dla mieszkańców, którzy mogą się dowiedzieć z niego, kto na terenie miasta prowadzi schronisko, gospodarstwo rolne czy też jest podmiotem zobowiązanym do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program opieki kierowany jest do szerokiego kręgu określonych osób – do mieszkańców oraz podmiotów realizujących określone w Programie zadania. Postanowienia Programu mają charakter generalny, gdyż określenie podmiotów realizujących Program pozwala mieszkańcom zachować się w sposób w nim przewidziany i oddać zwierzę do właściwego miejsca czy zawieźć poszkodowane zwierzę w wypadku drogowym do lekarza weterynarii.

Ponieważ Program z powodu licznych błędów i naruszeń ustawy o ochronie zwierząt został odrzucony przez Wojewodę i nie został opublikowany, zostało naruszone prawo. Bez zatwierdzenia i publikacji, Program nie działa i nie można żądać od nikogo jego przestrzegania.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma od Wojewody.

Program opieki nad zwierzętami został, przed uchwaleniem przez Radę, przedłożony komisjom. Komisja zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska po zapoznaniu się z treścią programu przygotowanego przez ekoPionki nie wyraziła opinii na jego temat. Zakwestionowała sposób realizacji programu z uwagi na liczne głosy mieszkańców na temat braku właściwego wypełniania jego zapisów. Radni na sesji uchwalili Program z uwagi na kończący się termin jego zatwierdzenia – program należy uchwalić do 31 marca, a sesja odbyła się 27 marca. Obowiązkiem podmiotu realizującego zadanie własne gminy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest przygotowanie programu opieki zgodnie z obowiązująca ustawą o ochronie zwierząt. W imieniu miasta Pionki to zadanie realizuje spółka ekoPionki i na niej spoczywa właściwe przygotowanie uchwały w tej sprawie. Niestety w tym roku Wojewoda odrzucił program opieki i wskazał liczne błędy w nim zawarte.

Sesja odbędzie się w dniu 23 maja i żeby poprawiony program opieki nad zwierzętami, bardzo istotny program, mógł być na sesji procedowany, powinien trafić do radnych w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem, czyli w dniu dzisiejszym. Niestety pani prezes ekoPionki dopiero wczoraj odebrała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego – wyjaśnia przewodniczący Rady Miasta.

Ponieważ miejscowy program opieki został odrzucony przez Wojewodę i narusza istotne zapisy ustawy o ochronie zwierząt, to tym samym, zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych, nigdy nie istniał, a więc wszystko co było realizowane na jego podstawie nie było zgodne z prawem. Do momentu opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami (nowej, poprawionej uchwały) w naszym mieście nie jest realizowane zadanie własne gminy dot. opieki nad zwierzętami. Tym samym naruszane są niestety przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

źródło: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, fot. Free-Photos

Przeczytaj również

Komentarze