Projekt budżetu 2020

Projekt budżetu 2020

Już wkrótce radni miejscy wnikliwie przyjrzą się projektowi budżetu na 2020 r. Burmistrz przedłożył go Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dochody budżetowe ustalono w wysokości 85 451 583 zł, a wydatki w wysokości 88 912 310,19 zł. Planowany deficyt budżetowy, to kwota 3 460 727,19 zł. Nie jest to budżet marzeń, ale konieczności. Budżet dużych liczb, ale małych możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o jego elastyczność, bo to głównie wydatki, które miasto musi ponieść.

Dochody własne miasta to 36 339 580 zł, dotacje celowe 32 134 917 zł: na zadania zlecone 20,5 mln zł, na zadania własne 11,6 mln zł w tym majątkowe 9,43 mln zł. Subwencje wynoszą blisko 17 mln zł.

Na dochody własne składają się:

 • podatki i opłaty w wysokości 15 101 205,00 zł,
 • udział w podatkach – 15 748 975 zł,
 • wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych – 2,63 mln zł,
 • ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 552 500 zł,
 • sprzedaż mienia ruchomego i sprzedaży drewna – 60 tys. zł,
 • pozostałe dochody – 1 206 900 zł.

Dotacje, głównie na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny, to kwota ponad 20,5 mln zł. Dotacje na zadania własne – 1 762 357 zł: 1,13 mln na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i 622 tys. zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 5.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości ponad 8 mln zł:

 • realizację projektu „Zielone Pionki” – 3 771 059 zł,
 • realizację projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym” – 3 479 587 zł, w tym dotacje z budżetu państwa – 549 411 zł,
 • realizację projektu e-usługi dla mieszkańców – 800 tys. zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości 1 793 781 zł, w tym:

 • 410 tys. zł z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 5,
 • 1 383 781 zł na zadania inwestycyjne:
  • 408 781 zł na realizację zadania „Likwidacja bomby ekologicznej”,
  • 975 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Fabrycznej”.

Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2020 r. wynosi 16 977 086 zł, w tym:

 • część wyrównawcza – 5 204 901 zł,
 • część oświatowa – 11 772 185 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2020 r. wydatki zaplanowano na kwotę 88 912 310,19 zł. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 74 363 660,80 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 14 548 649,39 zł.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę 4 692 500 zł:

 • 1 884 000 zł dla niepublicznego przedszkola,
 • 790 tys. zł dla MOK i 590 tys. zł dla MBP,
 • 15,5 tys. zł zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami miasta,
 • 193 tys. zł na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów,
 • 220 tys. zł przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej (wojewoda mazowiecki),
 • 500 tys. zł przebudowa ul. Spacerowej i Polnej (starostwo powiatowe),
 • 500 tys. zł na udzielenie pomocy finansowej w związku z budową szpitala w Pionkach.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 620 tys. zł, na prowizję od planowanych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i przejściowego deficytu roku 2020 oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 32 240 292 zł, które stanowią 43,35% wydatków bieżących (spadek o 1,68% w stosunku do roku ubiegłego). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42 123 368,80 zł przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, m.in.:

 • 25 849 435,19 zł wydatki na opiekę społeczną oraz rodzinę (wzrost o ok. 6,5 mln zł w stosunku do 2019 r.),
 • 24 607 199 zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wzrost o ok. 2,6 mln zł),
 • 7 084 908 zł administracja publiczna (spadek o ok. 133 tys. zł),
 • 5 435 550 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wzrost o ok. 600 tys. zł).

W ramach wydatków bieżących na 2020 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 20 528 133 zł.

Z tytułu opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 330 tys. zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w wysokości 3 300 000 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 60 tys. zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 446 851 zł.

W budżecie miasta zaplanowano rezerwy w wysokości 717 731 zł, w tym:

 • rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 208 tys. zł,
 • rezerwa celowa na wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 378 731 zł,
 • rezerwa ogólna w wysokości 131 tys. zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 14 548 649,39 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki:

 • kwotę 3 198 946,39 zł na zadania inwestycyjne:
  • zakup busa na potrzeby komunikacji miejskiej 308 946,39 zł,
  • przebudowa ul. Kozienickiej i Mickiewicza jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – 140 tys. zł,
  • rozbudowa ul. Fabrycznej kwotę 1 990 000 zł – zadanie realizowane w latach 2019-2020,
  • projekt ul. Kościuszki 40 tys. zł,
 • kwotę 100 tys. zł na regulacje własności gruntów pod budowę ulic,
 • kwotę 1 mln zł na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” – zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych,
 • kwotę 500 tys. zł na zabezpieczenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”,
 • kwotę 4 536 540 zł na realizację:
  • projektu „Zielone Pionki” kwotę 4 536 540 zł – zadanie realizowane jest w latach 2018-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych,
  • modernizacje oświetlenia ulicznego w wysokości 50 tys. zł,
 • kwotę 4 713 163 zł na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym” – zadanie realizowane jest w latach 2018-2020 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 15%.

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 3 460 727,19 zł, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu. Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w wysokości 5 097 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody zaplanowano w wysokości 1 636 272,81 zł w tym kwotę 199 272,81 zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, spłatę rat kredytów w wysokości 865 tys. zł oraz kwotę 572 tys. zł na wykup obligacji komunalnych. Spłatę zobowiązań planuje się w całości finansować kredytem.

Dyskusje radnych nad przedstawionym projektem budżetu rozpoczną się już od środy na posiedzeniach komisji. W skrócie o projekcie budżetu można napisać, że jeszcze jest inwestycyjny, a nie już konsumpcyjny. Wiele gmin zmaga się z dopięciem swoich budżetów na przyszły rok. Spowodowane jest to niższym wzrostem dochodów bieżących wynikających ze zmian w przepisach dotyczących PIT, zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia, podwojenia kosztów uzyskania przychodu, obniżenia podatku z 18% na 17%. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie przez wzrost środków na świadczenie 500+ wypłacane także na pierwsze dziecko. Wydatki na oświatę nie równoważą się. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli pokrywa 64% subwencji, a resztę trzeba dołożyć z budżetu miasta. Gminy większe i mniejsze zderzają się z twardą rzeczywistością ekonomiczną. W ekonomii nie ma pojęcia „coś za darmo". Jeżeli to „coś" się obiecało i rozdało, to musi się to odbyć kosztem innych.

źródło UM, fot. Frantisek_Krejci

Przeczytaj również

Komentarze