Projekt budżetu 2021

Projekt budżetu 2021

16 listopada burmistrz przekazał radnym miejskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2021 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2033. Z uwagi na pandemię gminy mogą podjąć uchwały budżetowe wyjątkowo do 31 marca 2021 r.

Dochody budżetowe ustalono w wysokości 85 518 694,51 zł, a wydatki w wysokości 92 632 313,51 zł. Planowany deficyt budżetowy, to kwota 7 113 619,00 zł. Nie jest to budżet marzeń, ale konieczności. Budżet dużych liczb, ale małych możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o jego elastyczność, bo to głównie wydatki, które miasto musi ponieść.

Dochody własne miasta to 36 461 089 zł, dotacje celowe 32 217 743 zł: na zadania zlecone 22,2 mln zł, na zadania własne 9,9 mln zł w tym majątkowe 7,46 mln zł. Subwencje wynoszą blisko 17 mln zł. Kwoty praktycznie mocno zbliżone do tych ubiegłorocznych, ale mniejsze od tych, które zaplanowano na koniec III kwartału 2020 r.

Na dochody własne składają się:

 • podatki i opłaty w wysokości 15 836 235,00 zł,
 • udział w podatkach – 16 044 929 zł,
 • wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych – 3,35 mln zł,
 • ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 170 000 zł,
 • sprzedaż mienia ruchomego i sprzedaży drewna – 193 tys. zł,
 • pozostałe dochody – 1 226 925 zł.

Dotacje, głównie na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny, to kwota ponad 22,2 mln zł. Dotacje na zadania własne – 1 872 973 zł: 1,26 mln na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i 612 tys. zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 3.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości ponad 7 mln zł:

 • realizację projektu „Zielone Pionki” – 5 165 913 zł,
 • realizację projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym” – 325 tys. zł stanowiące refundację poniesionych w 2020 r. wydatków,
 • realizację projektu e-usługi dla mieszkańców – 1 644 214,80 zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości 990 374 zł, w tym:

 • 576 tys. zł z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3,
 • 84 374 zł z tytułu dofinansowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • 330 tys. zł na zadania inwestycyjne Przebudowa ul. Słowackiego w Pionkach.

Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2021 r. wynosi 16 839 861 zł, w tym:

 • część wyrównawcza – 4 733 412 zł (ok. 500 tys. mniej niż planowano w roku poprzednim),
 • część oświatowa – 12 106 449 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2020 r. wydatki zaplanowano na kwotę 92 632 313,51 zł, tj. o około 5% mniej niż na 30 września 2020 r. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 76 733 331,28 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 15 898 982,23 zł.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę 6 613 576 zł:

 • 1 960 000 zł dla niepublicznego przedszkola,
 • 2 560 000 zł dla gminnej instytucji kultury,
 • 24,8 tys. zł zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami miasta,
 • 198 tys. zł na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów,
 • 220 tys. zł przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej (wojewoda mazowiecki),
 • 650 776 zł przebudowa ul. Spacerowej i Polnej (starostwo powiatowe),
 • 1 mln zł na udzielenie pomocy finansowej w związku z budową szpitala w Pionkach.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 410 tys. zł, na prowizję od planowanych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i przejściowego deficytu roku 2021 oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 32 209 813 zł, które stanowią 41,98% wydatków bieżących (spadek w stosunku do roku 2020, a także do 2019 r.). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44 523 518,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, m.in.:

 • 27 723 109,50 zł wydatki na opiekę społeczną oraz rodzinę,
 • 25 684 737 zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
 • 7 053 982 zł administracja publiczna (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym),
 • 5 833 500 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach wydatków bieżących na 2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 22 219 269 zł.

Z tytułu opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 350 tys. zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w wysokości 3 550 000 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 50 tys. zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3 461 601 zł.

W budżecie miasta zaplanowano rezerwy w wysokości 698 100 zł, w tym:

 • rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 227 tys. zł,
 • rezerwa celowa na wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 350 tys. zł,
 • rezerwa ogólna w wysokości 121 tys. zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 15 898 982,23 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki:

 • przebudowa ul. Kozienickiej i Mickiewicza jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – 220 tys. zł,
 • przebudowa ul. Spacerowej i Polnej jako pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego – 650 tys. zł,
 • projekt ul. Kościuszki 50 tys. zł,
 • przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej – 1 723 750 zł,
 • przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek i Konopnickiej – 500 tys. zł,
 • inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych – 150 tys. zł,
 • na regulację własności gruntów pod budowę ulic – 100 tys. zł,
 • na likwidację bomby ekologicznej etap III – 700 tys. zł,
 • na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy – 2 mln zł,
 • na opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego – 70 tys. zł,
 • ponad 2 mln zł na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” – zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych,
 • na modernizację łazienek w budynku Urzędu Miasta (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 120 tys. zł,
 • wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola nr 3 – 86 tys. zł,
 • na projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki – 100 tys. zł,
 • 1 mln zł jako pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na budowę szpitala w Pionkach,
 • projekt „Zielone Pionki” kwotę 6 077 544 zł – zadanie realizowane jest w latach 2018-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych,
 • modernizacje oświetlenia ulicznego w wysokości 50 tys. zł,
 • na wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji budynku Kasyna – 250 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji mają być środki własne w wysokości 1 645 235,41 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 796 487 zł, dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 330 tys. zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 810 127,82 zł oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 5 317 132 zł.

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 7 113 619 zł, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków.

Na 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości 8 401 619 zł. Kredyt zaplanowano w wysokości 5 373 132 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 317 132 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 56 tys. zł.

W ramach przychodów zaplanowano kwotę 1 796 487 zł wynikającą z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w budżecie na 2021 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1 232 000 zł (w kwocie odpowiadającej części niewykorzystanych wolnych środków z roku 2020). Kwota wolnych środków za 2020 r. realna jest do osiągnięcia na poziomie mniejszym niż przyjęta w projekcie z uwagi na wykorzystanie kredytu na poziomie 1 mln zł, przy planowanym w wysokości ponad 5 mln zł oraz realizacji dochodów majątkowych na poziomie ok. 350%.

Rozchody zaplanowano w wysokości ok. 1,3 mln zł: 188 tys. zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz spłatę rat kredytów w wysokości 1,1 mln zł. Poziom zaplanowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w latach 2019-2020.

Dyskusje radnych na komisjach nad przedstawionym projektem budżetu nie wiadomo kiedy się rozpoczną ponieważ wszyscy przestrzegają zaleceń związanych z pandemią i wstrzymano wszelkie posiedzenia. Czas na uchwalenie budżetu mija bezpiecznie 31 marca, a więc radni mają sporo czasu by przeprowadzić dyskusję nad planami, głównie wydatków.

W skrócie o projekcie budżetu można napisać, że wciąż jeszcze jest inwestycyjny, a nie już konsumpcyjny. Wiele gmin zmaga się z dopięciem swoich budżetów na przyszły rok. Spowodowane jest to niższym wzrostem dochodów bieżących wynikających ze wcześniejszych zmian w przepisach dotyczących PIT, zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia, podwojenia kosztów uzyskania przychodu, obniżenia podatku z 18% na 17%, a także spadkiem wpływów z CIT z powodu pandemii. Wydatki na oświatę nadal nie równoważą się, a podwyżki płac dla nauczycieli wciąż na garnuszku samorządów. Gminy już w ubiegłym roku zderzyły się z twardą rzeczywistością ekonomiczną, a rok 2021 będzie jeszcze trudniejszy.

Przeczytaj również

Komentarze