Projekt budżetu na 2022 r. miasta Pionki z pozytywną opinią RIO

Projekt budżetu na 2022 r. miasta Pionki z pozytywną opinią RIO

8 grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię w sprawie projektu budżetu na kolejny rok oraz możliwości sfinansowania deficytu. Opinia pozytywna, ale z uwagą.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 został przekazany przez burmistrza do RIO 15 listopada 2021 r., czyli zgodnie z terminem określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający RIO wydając opinię ocenił zgodność projektu uchwały z przepisami ustawy o finansach publicznych i stwierdził, że projekt zawiera niezbędne elementy, w tym prawidłowo określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan dochodów i wydatków budżetu przekazany do RIO opracowany został w pełni szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabel do uchwały, dokładnie tak, jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa uzasadnia podjętą opinię: Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości 84.135.150,61 zł, co stanowi 91,61% planu dochodów na rok 2021, wg. stanu na III kwartał. Wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 68.690.073,01 zł i majątkowe w kwocie 15.445.077,60 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Wydatki zaplanowano w wysokości 90.372.241,61 zł, co stanowi 88,11% zaplanowanych na rok bieżący wydatków (wg. stanu na III kwartał 2021). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 19.689.762,65 zł, tj. 21,78% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 1.992.405,95 zł i konieczne jest dążenie do minimalizowania tej różnicy i ciągłe monitorowanie budżetu pod kątem relacji.

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada deficyt w wysokości 6.237.091 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.107.570 zł, wolnych środków w wysokości 1.259.500 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych. Sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z ustawą o finansach publicznych.

W projekcie zaplanowane zostały rozchody w wysokości 1.803.000 zł wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na ich spłatę przeznacza się przychody pochodzące z kredytu.

RIO nie stwierdziło nieprawidłowości w zakresie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Na podstawie ustaleń Skład Orzekający uznał, że przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu może stanowić podstawę do jego uchwalenia.

„Pierwsze czytanie” projektu budżetu, czyli posiedzenie komisji budżetowej odbędzie się 29 grudnia i choć radni już poinformowali o zmianach jakie chcą wnieść do planu, to zapewne jeszcze nie wszystkie nowości którymi zaskoczą. Znając „tradycję” uchwalania budżetu w mieście Pionki z góry można założyć, że część radnych znów pominie opinię RIO i wniesie swoje poprawki pod groźbą nieprzegłosowania projektu na rok następny, czym skomplikuje funkcjonowanie jednostkom podległym miastu.

Przeczytaj również

Komentarze