Przełącz się na gaz – BOK PGNiG w mieście Pionki

Przełącz się na gaz – BOK PGNiG w mieście Pionki

W dniu 30 października zostało zwarte porozumienie pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. a Gminą Miasta Pionki w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście Pionki. Oprócz informacji i edukacji, przede wszystkim pomoc w realizacji inwestycji polegających na zastępowaniu palenisk opalanych paliwem stałym na piece zasilane paliwem gazowym.

Jest nam niezmiernie miło, że jako firma PGNiG Obrót Detaliczny mogliśmy podpisać porozumienie z miastem Pionki – mówił Jakub Belle, Dyrektor Sieci Sprzedaży Wschód. – Jest to program Przełącz się na gaz, który umożliwi mieszkańcom obsługę kompleksową tutaj właśnie, na terenie miasta. W zasadzie dyżury będą odbywały się raz w miesiącu i na każdym takim dyżurze będzie można załatwić wszystkie sprawy związane z przyłączeniem się do gazu, związane z całą naszą ofertą, czyli wszystkie produkty okołogazowe, również energia elektryczna. Jest to taki ukłon w stronę mieszkańców ze względu na to, że nie będą musieli jeździć do najbliższego biura obsługi klienta, który jest w Radomiu, będą mogli wszystkie sprawy załatwić tutaj, na miejscu.

Bardzo się cieszę, że na mapie PGNiG znalazły się Pionki – podpisanie porozumienia skomentował Robert Kowalczyk. – W Pionkach firma otwiera biuro i będzie to właściwie biuro na całą okolicę, bo najbliższe firmy PGNiG jest w Radomiu, więc nawet mieszkańcy Zwolenia, Kozienic mogą do Pionek przyjeżdżać i będą obsłużeni. Mam nadzieję, że przede wszystkim z tego biura skorzystają mieszkańcy Pionek, bo wiemy jak ważne jest dla nas powietrze, wiemy jak chcielibyśmy dbać o to powietrze i mam nadzieję, że dzięki otwarciu biura najbardziej skorzystają mieszkańcy naszego miasta.

Preambuła zawartego porozumienia wyjaśnia wiele: Mając na uwadze potrzebę trwałej poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Pionkach stanowiącej warunek konieczny do ograniczenia chorób wywoływanych zanieczyszczeniami pyłowymi, a także praktyczną realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Sygnatariusze postanawiają nawiązać współpracę na zasadach i warunkach zapisanych w Porozumieniu.

Celem zawartej umowy jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Pionkach poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym, koncentrując się na poniższych działaniach:

  1. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych zachęcających mieszkańców Miasta oraz działających na terenie Miasta przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowania ich piecami zasilanymi paliwem gazowym (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej),
  2. udzielanie formalnego lub merytorycznego wsparcia na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na zastępowaniu palenisk opalanych paliwem stałym na piece zasilane paliwem gazowym (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej).

PGNiG w miarę możliwości ekonomicznych, w granicach obowiązującego prawa i przy uwzględnieniu zasady równego traktowania odbiorców paliwa gazowego, zobowiązuje się m.in. do prowadzenia programów sprzedaży promocyjnej w celu zachęcenia odbiorców do likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym na rzecz zasilanych paliwem gazowym. Dodatkowo pracownicy PGNiG będą pełnili dyżury w celach informacyjnych, udzielania merytorycznego wsparcia i zawierania umów.

Biuro Obsługi Klienta PGNiG mieścić się będzie w budynku przy Placu Konstytucji 3 maja 3.

Przeczytaj również

Komentarze