Przewodniczący Maślanek obronił się sam

Przewodniczący Maślanek obronił się sam

Podczas XIV sesji Rady Miasta wprowadzono wniosek o odwołanie przewodniczącego Wojciecha Maślanka. 7 głosów za odwołaniem, 7 głosów przeciw, w tym głos samego przewodniczącego.

W dniu 26 września do biura rady wpłynął wniosek 5 radnych o odwołanie przewodniczącego Wojciecha Maślanka. Podczas poniedziałkowych obrad wniosek do porządku obrad wniósł w imieniu radnych Włodzimierz Szałabaj.

Potwierdzam – mówił Wojciech Maślanek. – Wpłynął wniosek dnia 26 września 2019 r. Wpłynął do Rady Miasta w dniu 27 września 2019 r., w piątek i odczytam go: „Przewodniczący Rady Miasta Pionki, Wojciech Maślanek. W związku ze zwołaniem przez przewodniczącego Rady Miasta Pionki sesji zwyczajnej na dzień 30 września 2019 r. uprzejmie prosimy o poddanie pod głosowanie rozszerzenia punktu 4 przy porządku obrad przedmiotowej sesji poprzez dodanie dwóch projektów uchwał: pkt. 1 w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Pionki i pkt. 2 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Pionki. Mając na uwadze ustawowy wymóg do złożenia wniosku przez co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miasta Pionki składamy takowy wniosek spełniający wymogi prawne, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie informujemy iż niniejszy wniosek przedstawimy również ustnie na sesji po przedstawieniu przez przewodniczącego porządku obrad”. W podpisie pan radny Włodzimierz Szałabaj, pan radny Paweł Abramowicz, pan radny Zbigniew Belowski, pan radny Kamil Panufnik i pan radny Kobylas Paweł. Szanowni państwo wpłynął wniosek, rozumiem, że za wnioskodawców wystarczy takie przedstawienie czy jeszcze w ciągu 2 minut wnioskodawcy chcą ewentualnie przedstawić, uzasadnić.

Do tego pisma, które pan przewodniczący przeczytał dołączony został wniosek z uzasadnieniem i chciałem go przedstawić – głos zabrał Włodzimierz Szałabaj.

Proszę, 2 minuty czasu panie radny – głosu radnemu Szałabajowi udzielił przewodniczący.

Wnioskodawcy niniejszy wniosek uzasadniają poniżej wskazanymi okolicznościami. Przewodniczący Rady Miasta Pionki, Wojciech Maślanek w ocenie wnioskodawców nie wywiązuje się należycie z powierzonych mu funkcji. Wskazać w tym miejscu wypada (…) iż przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Zachowanie przewodniczącego na sesjach Rady Miasta Pionki, a w szczególności na sesji w dniu 7 czerwca 2019 r. przejawiają brak kulturalnego wypowiadania się, szacunku dla drugiej osoby oraz nielicującego zachowania się z godnością i powagą pełnienia funkcji publicznej oraz reprezentacyjnej. Ponadto przewodniczący, zdaniem wnioskodawców, zachowuje się w sposób niegrzeczny, arogancki oraz wyniosły w stosunku do radnych mających odmienny pogląd na sprawy niż on reprezentuje i pozostających w mniejszości ugrupowania radnych. Kolejną przesłanką przemawiającą za odwołaniem pana Wojciecha Maślanka z funkcji przewodniczącego jest permanentne zaognianie sytuacji i tak już trudnej i skomplikowanej dotyczącej współpracy pomiędzy organem wykonawczym – burmistrz Miasta Pionki, a stanowiącym – Rada Miasta Pionki. Zdaniem składających przedmiotowy wniosek, radny Wojciech Maślanek, co zresztą widoczne było również w poprzedniej kadencji organów samorządowych, za wszelką cenę pozostać musi w opozycji do każdej osoby, która pełni funkcję organu wykonawczego. Oczywiście nie można kwestionować prawa radnego do krytyki oraz odmiennego zdania, jednakże z uwagi na pełnioną funkcję powinien on zachować umiar i takt przy swoich wypowiedziach, szczególnie publicznych, a także w swoim postępowaniu. Przypomnieć należy m.in. postawę radnego na sesji podczas której był dokonywany wybór przewodniczącego Rady Miasta Pionki, gdzie po dokonanym wyborze jego osoby na funkcję przewodniczącego w sposób nietaktowny, bezczelny, niekoleżeński i uszczypliwy poczynił uwagi swojemu kontrkandydatowi panu Tomaszowi Łyżwie. W tych okolicznościach, radni mając na uwadze chęć ograniczenia konfliktów i wprowadzanego chaosu, a także braku zaufania do działania radnego jako przewodniczącego Rady Miasta Pionki wnoszą jak wyżej.

Głos w sprawie wniosku zabrał Piotr Nowak:

Ja się wypowiem w imieniu klubu radnych PiS. Proszę państwa, startując w wyborach mieliśmy świadomość, że nasze działania podlegają ocenie. I są to oceny pozytywne, i negatywne, a ustrój w którym żyjemy mówi, że te oceny mogą być weryfikowane. I ta weryfikacja polega na głosowaniu nad daną osobą. Przedstawię stanowisko klubu PiS. Klub radnych PiS poprze ten wniosek o odwołanie żeby doszło do głosowania i żeby zamknąć temat, który został tu poruszony.

Ja szanowni państwo chciałbym poinformować wysoką radę i mieszkańców. Wniosek dotyczy mojej osoby, wobec powyższego nie będę brał udziału w głosowaniu – powiedział Wojciech Maślanek i powołana komisja skrutacyjna przygotowując karty do głosowania ostemplowała ich 13 – 14 radnych obecnych na sesji (nieobecna na XIV sesji RM była radna Wioletta Grzywacz).

Obrady od momentu głosowania nad wprowadzonym wnioskiem o odwołanie przewodniczącego (projekt uchwały nr 4) poprowadził wiceprzewodniczący Stanisław Pacan. Głosowanie odbyło się w sposób tajny z wyłączeniem urządzeń do głosowania.

Komisja skrutacyjna w osobach: Anna Wierzycka, Iwona Wydmuch, Paweł Kobylas i Tomasz Łyżwa opuściła salę obrad w celu ukonstytuowania się oraz przygotowania materiałów do tajnego głosowania.

Podczas przerwy komisja ukonstytuowała się i wybrała przewodniczącego – odczytała Anna Wierzycka. – Przewodniczącą zostałam ja, Anna Wierzycka. W skład komisji skrutacyjnej zostali jeszcze wybrani członkowie: pani radna Iwona Wydmuch, pan radny Paweł Kobylas i pan radny Tomasz Łyżwa. Mamy do czynienia teraz z głosowaniem tajnym. Chciałabym przedstawić teraz zasady głosowania (…). W glosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart ostemplowanych pieczęcią rady. W głosowaniu tajnym głosem „za” jest znak X, „przeciw” jest znak minus, „wstrzymującym” jest znak zero. Pozostałe głosy są nieważne. Odwołanie przewodniczącego następuję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu w głosowaniu tajnym. Chcieliśmy zaznaczyć, że urna jest pusta i przechodzimy do głosowania.

Chciałem jeszcze nadmienić, że obecnych radnych jest 14 – dopowiedział Tomasz Łyżwa. – Pan Maślanek się wyłączył z głosowania i kart do głosowania jest przygotowanych 13.

Panie Tomaszu, ja się wyłączyłem z głosowania wniosku – powiedział przewodniczący. – Wniosku o wprowadzenie do obrad.

No to jakieś niedomówienie było. Przepraszamy. Zrozumieliśmy, że pan wyłączył się z głosowania – powiedział Tomasz Łyżwa, a radny Krzysztof Bińkowski dodał, że jeden głos ma czasem znaczenie. I faktycznie ten jeden głos miał znaczenie, gdyż 7 radnych głosowało za odwołaniem Wojciecha Maślanka z funkcji przewodniczącego, a 7 głosowało za jego pozostawieniem. W wyniku „remisu” uchwała nie została podjęta, a Wojciech Maślanek pozostał nadal przewodniczącym rady.

W związku z przeprowadzonym tajnym głosowaniem stwierdzam, że Rada Miasta Pionki nie odwołała pana Wojciecha Maślanka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta i w związku z tym nie będzie procedowana uchwała nr 4 – oznajmił prowadzący tę część obrad Stanisław Pacan, a Włodzimierz Szałabaj dodał, że w związku z uzyskanym wynikiem i niepodjęciem uchwały wnioskodawcy wycofują projekt uchwały.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Radzie Miasta, wnioskodawcom za chęć poprawy kontaktu między organem uchwałodawczym, a organem wykonawczym – dodał radny Szałabaj. – Mam nadzieję, że ta chwila w której się teraz znajdujemy, wyciągnie pan przewodniczący refleksję i zmieni sposób postępowania oraz informowania radnych.

Chciałem po głosowaniu tajnym, chciałem złożyć krótkie oświadczenie – głos zabrał Wojciech Maślanek. – Dziękuję wysokiej radzie za okazane zaufanie. Wnioskodawców zapraszam do pełnej współpracy, którą deklarowałem w listopadzie 2019 r. Myślę, że wszyscy powinniśmy pracować dla dobra mieszkańców i miasta i jeszcze raz serdecznie dziękuję radzie miasta za okazanie ponownie zaufanie.

Przypomnijmy, że w dniu 19 listopada 2018 r. na Wojciecha Maślanka w wyborze przewodniczącego rady głosowało (również w głosowaniu tajnym) ośmiu radnych. Wtedy dziękując pozostałym radnym za zaufanie użył słów:

Chciałem na wstępie podziękować Tomkowi Łyżwie, mojemu kontrkandydatowi w wyborach. Tomek, dziękuję jeszcze raz za to, że stanąłeś do walki uczciwej. Nota bene nie wiem czy był partyjny instruktaż z Radomia, nie zadziałał panie Tomaszu. Także tu chciałbym przestrzec szanowni radni przed partyjniactwem, bo nam w Pionkach, w lokalnym samorządzie partyjniactwo nie jest w ogóle potrzebne. Ja będę chciał ze swojej strony łączyć, połączyć całą radę. Wszystkich w tym momencie chciałbym zaprosić do współpracy z panem burmistrzem oczywiście na czele. Myślę, że każdy radny zgodnie ze złożonym ślubowaniem ma obowiązek pracować dla miasta i dla jego mieszkańców. Myślę, że wszyscy musimy pomóc panu burmistrzowi zrealizować jego program, za którym opowiedziało się 4 500 naszych mieszkańców. W tym momencie chciałbym zapewnić, że wszystko co uczynię jako przewodniczący rady miasta będę starał się jak najlepiej swoim działaniem pracować dla miasta i jego mieszkańców.

Blisko rok od wyboru na przewodniczącego Wojciech Maślanek użył podobnych słów podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta choć pominął kwestię łączenia radnych, ale zaprosił ich do współpracy. Jak będzie przebiegała przekonamy się już wkrótce, bo wnioskodawcy odwołania przewodniczącego mówili przecież o utraconym zaufaniu, chaosie i konfliktach. Wkrótce radni rozpoczną prace nad projektem budżetu na 2020 r. i wtedy niewątpliwie mieszkańcy przekonają się jak przebiega współpraca pomiędzy samymi radnymi oraz burmistrzem.

Przeczytaj również

Komentarze