Radna Grzywacz odkrywa karty. Czyta przez ponad 50 minut informacje z protokołów pokontrolnych

Radna Grzywacz odkrywa karty. Czyta przez ponad 50 minut informacje z protokołów pokontrolnych

Wioletta Grzywacz mówi o sobie, że interesują ją „jako radną, która dba o to, co się w tym mieście dzieje, jak zostały, jak zostają wydatkowane środki z budżetu naszych mieszkańców”. Dlatego dopytuje co jakiś czas jakie instytucje kontrolowały urząd miasta.

A ponieważ burmistrz podobno uchyla się od odpowiedzi, to radna przyniosła na ostatnią sesję stos raportów pokontrolnych oraz przedstawiła jakie instytucje kontrolowały miasto w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak zanim przeszła do wyliczanek i odczytywania odpowiedzi na swoją interpelację w tej sprawie zapytała Roberta Kowalczyka jeszcze raz:

Jakie instytucje kontrolowały urząd miasta Pionki w okresie ostatnich 2 lat i w jakim zakresie?

To nie wie pani? Dziwne – skomentował radny Belowski. – Przecież pani to powinna wiedzieć najlepiej.

Burmistrz odpowiedział, że miasto Pionki było kontrolowane przez całą kadencję przez wszelkie możliwe instytucje.

Po raz kolejny mamy przykład jak burmistrz nie przekazuje radnym oraz opinii publicznej istotnych spraw, które mają znaczący na funkcjonowanie oraz budżet miasta Pionki. Powiem, dlaczego. W dniu 23 listopada 2022 roku zwróciłam się do burmistrza z pismem o przedstawienie informacji jakie instytucje prowadziły lub prowadzą czynności kontrolne w urzędzie miasta Pionki. Prosiłam również o udostępnienie protokołów i innych dokumentów kontrolnych i pokontrolnych z wykonywanych czynności kontrolnych na terenie naszego miasta od dnia 1 stycznia 2022 r. I teraz odczytam państwu, postaram się to zrobić szybko pismo, które otrzymałam od pana burmistrza – mówiła radna Grzywacz, choć jej cała wypowiedź zajęła ponad 50 minut i tym samym przeszła do historii jako najdłuższy monolog wygłoszony na sesji rady w Pionkach. – W odpowiedzi na pani interpelację informuję, iż od początku mojej kadencji grupa mieszkańców, a w szczególności grupa niektórych radnych, o czym zapewne pani doskonale wie, zamiast wspierać inicjatywy ważne dla mieszkańców zajmuje się intrygami i gierkami politycznymi. Grupa tych osób utrudnia, wręcz dąży do paraliżu pracy urzędu składając różnego typu donosy i zawiadomienia. Dla tej grupy osób sukces miasta jest ich porażką. Widać wprost, iż nie wszystkich zadowala fakt, iż miasto się rozwija i wciąż pozyskiwane są nowe środki, które służą poprawie życia mieszkańców miasta. Niejednokrotnie byliśmy świadkami pani wypowiedzi, działań, które nie przyczyniają się do rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców, a mają na celu sparaliżować prace naszych mieszkańców miasta. To pani występowała o udostępnienie dokumentów do spraw, które były wynikiem wielokrotnych kontroli. Tak chociażby działo się w sprawie projektu Zielone Pionki czy innych miejskich inwestycji. Z obserwacji i licznych sygnałów od mieszkańców wiemy kto jest inicjatorem tych zawiadomień. Warto tu chociażby przytoczyć zawiadomienie jakie pani ostatnio składała chociażby funkcjonariuszom CBA będąc w urzędzie miasta. Chcę tutaj dopowiedzieć, że składałam, ponieważ panowie mnie o to poprosili, żeby przyjść i pewne rzeczy wyjaśnić. Przykry jest fakt, że nie walczy pani z taką za, że nie walczy pani z taką zawziętością na rzecz rozwoju miasta. Przez całą obecną kadencję zamiast konstruktywnej pracy na rzecz miasta, jesteśmy świadkami wyłącznie ataków z pani strony na władze miasta i pracowników samorządowych czy miejskich spółek. Nie jest tajemnicą, że w szczególności krytykuje pani inwestycje, które realizują lokalni wykonawcy. Informuję, iż postępowania kontrolno-sprawdzające toczą się przed różnymi instytucjami, w tym Urząd Zamówień Publicznych, Policję, RIO, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WJWPU, będę czytać skrótami, czy też ostatnio NIK. Prowadzone czynności nie są skutkiem protestów odwoławczych do postępowań o zamówienia publiczne leczy wynikają z zawiadomień i donosów grupy osób o których mowa. Warto w tym miejscy by przypomnieć sobie art. 23 a ustawa o samorządzie gminnym, tekst ślubowania radnego: wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Co też to czynię. Pan oczywiście tutaj przy pierwszym projekcie uchwały, która została wprowadzona na tej sesji mówił, nawet sobie zapisałam to zdanie: my z panią skarbnik nie mamy nic do ukrycia. Kilka razy to pan powtarzał. Jako przykład pańskiej uczciwości zapoznam państwa z dokumentami, które pozyskałam we własnym zakresie. Za chwilę państwu odczytam, bo pewnie państwo nie wiecie, ale skoro pan burmistrz w informacjach swoich nie raczył państwa powiadomić, to ja państwa poinformuję jakie były kontrole w urzędzie miasta Pionki i czego dotyczyły, proszę nie przeszkadzać, ja teraz mam głos.

I Wioletta Grzywacz odczytała listę kontroli:

  • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, termin czynności kontrolnych 24 luty 2022 do nadal, stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, zaciąganie zobowiązań oraz ponoszenie wydatków dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych w latach 2018-2020,
  • Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Radomiu kontrola wydatków pochodzących z dotacji przekazanych przez dysponenta III stopnia dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • Regionalna Izba Obrachunkową w Warszawie, termin czynności kontrolnych 12 maj 2022 do nadal, stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 pierwszy 2004 Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, zaciąganie zobowiązań oraz ponoszenie wydatków dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych, a w szczególności związanych z modernizacjami i remontami lub budowami dróg, chodników i zatok parkingowych w latach 2018-2020,
  • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 23.06.2022, kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych zaliczanych do kategorii dróg powiatowych i gminnych,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne 12.07.2022 kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie zamówień publicznych przez gminę miasto Pionki – przy tej kontroli radna Grzywacz składała zawiadomienie funkcjonariuszom CBA „ponieważ panowie mnie o to poprosili, żeby przyjść i pewne rzeczy wyjaśnić”,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, kontrola prawidłowości bieżącej działalności placówki 2021,
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych termin 1 grudnia 2022 - 1 marzec 2023, kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów, zakończenie postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zasadę konkurencyjności,
  • Najwyższa Izba Kontroli 1.12.2022 - 31.12.2022 gospodarowanie nieruchomościami oraz udzielenie zamówień publicznych przez wybrane gminy województwa mazowieckiego w latach 2018-2022, zakres przedmiotowy kontroli: gospodarowanie nieruchomościami gminy, udzielanie zamówień publicznych.

I teraz przejdę dalej, żeby nie było tak kolorowo proszę państwa – kontynuowała radna i jak stwierdziła, nie będzie czytała wszystkiego z protokołów pokontrolnych, a jedynie tylko „poszczególne rzeczy, które nas interesują”.

Instytucje, które pieczołowicie wyczytywała radna, przeprowadzają takie kontrole wyrywkowo i dość często. Do tego zestawu brakuje jeszcze chociażby kontroli Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej. Była też chociażby kontrola windy w budynku MOK, o której radna nie wspomniała, ale może to „akurat mniej istotna sprawa”. Większość wymienionych przez radną kontroli prowadziły instytucje podane w odpowiedzi na interpelację radnej, którą zresztą odczytała na głos wszystkim, choć faktycznie zabrakło w piśmie burmistrza Powiatowego Zarządu Dróg, który kontrolował stan znaków drogowych umieszczonych na terenie miasta. Ale przecież kolorowo nie jest, zdaniem radnej Grzywacz, więc odczytała informacje pokontrolne NIK, która prowadziła kontrolę w wybranych przez siebie gminach na terenie województwa mazowieckiego. Takie kontrole mają na celu przede wszystkim zweryfikowanie przestrzegania przepisów i wskazanie do opracowania czynności, które należałoby wdrożyć by usprawnić pracę jednostek samorządu terytorialnego.

Radna przez 30 minut odczytywała punkt po punkcie informacje z protokołów i tak np., że w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymieniono wszystkich załączników do protokołu, księgi rachunkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 nie zostały wydrukowane, program komputerowy wykorzystywany do prowadzenia ksiąg rachunkowych skompensował ze sobą saldo kosztów i saldo przychodów wynikających z kont szczegółowych wprowadzonych do konta syntetycznego 909 rozliczenia międzyokresowe prezentując saldo konta syntetycznego w postaci tzw. per salda (na działanie programu do rachunkowości raczej nie mają wpływu ani burmistrz, ani skarbnik), nie egzekwowano obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych, informacji o gruntach oraz informacji o lasach przez podatników będących osobami fizycznymi, nieterminowo uregulowano zobowiązanie wobec kontrahenta (wobec tego, że radni nie podjęli zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 takich nieterminowych uregulowań może być znacznie więcej niż tylko jedno), w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nie zamieszczono oznaczenia nieruchomości wyżej wymienionej księgi wieczystej, terminu wnoszenia opłat, wysokości tych opłat oraz zasad aktualizacji opłat, Miasto Pionki nie posiada wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (bo wolnych zasobów miasto nie posiada, ale jest wymóg sporządzenia takiego programu nawet tylko po to żeby był), zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej do dochodów z tytułu czynszu, najmu lokali mieszkalnych, które klasyfikowano do rozdziału 70095 pozostała działalność, zamiast do rozdziału 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (czasem radni podejmują uchwały w których są zmiany dotyczące klasyfikacji budżetowej, bo np. zmieniły się przepisy dotyczące prowadzenia pełnej rachunkowości, a program automatycznie wpisuje dane według dotychczasowych norm), nie wywiązywano się również z obowiązku każdorazowego sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę bądź najem itd. Czasem niektóre informacje zawarte w protokołach różnych instytucji dotyczyły dokładnie tego samego, gdyż żadną tajemnicą nie jest, że miasto Pionki było lustrowane przez wszelkie możliwe instytucje.

Dziękuję bardzo pani radna, 50 minut chyba rekord, ale szanowni państwo, ja bardzo bym chciał, żeby państwo radni, bo te dokumenty będą jutro w biurze rady miasta Pionki, zachęcam do przestudiowania, przeczytania i zapoznania się takiego dogłębnego z tym materiałem, bo materiał, przyznacie państwo porażający, „po-ra-ża-ją-cy” – mówił radny Wojciech Maślanek, lecz chyba poraził tylko osoby, które nie wiedzą na czym polegają kontrole instytucji powołanych do…kontrolowania. Jakie były wnioski lub kary z tytułu błędów? Tego radna nie odczytała, bo... chyba ich nie było. Podkreśliła za to, że za wszystko odpowiada skarbnik miasta i burmistrz, ale to zrozumiałe, gdyż są to władze miasta. Krzysztof Bińkowski stwierdził, że burmistrz tak w zasadzie, jako kierownik urzędu, odpowiada za wszystko co robią pracownicy, a nawet za to, że od zasłony w oknie sali konferencyjnej odpięła się klamerka. Te liczne kontrole skojarzyły mu się z systemem działającym w PRL: – Kontrolujemy i atakujemy, i jedziemy, jak nie z nami, to żeś wróg.

Dobrze, że mogłem wyjść skorzystać z możliwości mojego nałogu, bo nie wytrzymałbym tak długo. Pani radna Grzywacz, mnie interesuje jeden aspekt tego całego pani przedsięwzięcia. Mianowicie szczególne zainteresowanie tym tematem, bo proszę mi nie odpowiadać, że jest pani przewodniczącą komisji infrastruktury, ponieważ jak patrzę dosyć szeroko na wszystkie tego typu zdarzenia – głos zabrał radny Zbigniew Belowski, który powiązał zainteresowanie radnej w temacie kontroli z brakiem odpowiedzi na pytanie, które jej zadał dotyczące tego czy to prawda, że radna lub firma, którą reprezentuje ma zaległości podatkowe w stosunku do miasta i nie uiszcza opłat za odpady komunalne. Wioletta Grzywacz nie chciała na to odpowiedzieć, gdyż uznała, że są to jej sprawy prywatne, choć pytano radną jako osobę publiczną, stojącą na straży finansów miasta (tak mówiła o sobie podczas wystąpienia) o należności w stosunku do miasta. Szybko i konkretnie odpowiedziała za to na pytanie o toczący się spór sądowy ze spółką PWKC – była przesłuchiwana ok. 8 miesięcy tematu przez policję i „prawdopodobnie sprawę umorzono”. Za poinformowanie mieszkańców o nielegalnych przyłączach ciepła i wody, redaktor pionkowskiej gazety internetowej ma podobno zostać pociągnięty do odpowiedzialności – tak przynajmniej zasugerowała Wioletta Grzywacz, gdyż uważa, że w ostatnim czasie rozpoczęła się „perfidna nagonka na jej osobę” i „wchodzenie z buciorami w jej prywatne sprawy”.

Mam pewne doświadczenie i wielokrotnie w życiu byłem kontrolowany przez różne nadrzędne instytucje. Kontrola, która jest wezwana, zaproszona, doniesiona, kontrola odbywa się w jednym celu, w jednym podstawowym celu – w celu wyeliminowania błędów. Błędy zdarzają się we wszystkich działaniach, we wszystkich działalnościach. Jeżeli takowe błędy istnieją, to po prostu protokół pokontrolny opisuje je i domaga się wyeliminowania. A teraz mnie zastanawia jedna rzecz, że cały ten cykl kontroli narastał i narastał – ponownie głos zabrał Zbigniew Belowski.Nie spotkałem się w życiu z taką sytuacją, która niestymulowana miałaby, że tak powiem rozmach taki wręcz monstrualny, teatralny, widowiskowy czasami. Może to ma czemuś służyć, ja chyba wiem czemu.

I uznał, że te stale nasyłane kontrole, które w ostatnim czasie przycichły oraz zachowanie radnych w stosunku do burmistrza, szczególnie radnego Maślanka, mają na celu zdyskredytowanie Roberta Kowalczyka na wypadek, gdyby zechciał kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych.

W trybie pilnym uważam, że rada miasta powinna zmienić sobie przewodniczącego, po dzisiejszym dniu co do tego nie mam cienia wątpliwości – dodał na zakończenie.

Przeczytaj również

Komentarze