Radni analizowali wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

Radni analizowali wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

W dniu 5 października radni z komisji rewizyjnej przeprowadzili analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Wniosek: jest dobrze, prowadzona jest racjonalna gospodarka finansami miasta, miasto więcej realizuje dochodów niż wydatków.

Budżet na 2020 r. został przyjęty przez radnych uchwałą w dniu 20 grudnia 2019 r. Ustalono dochody w wysokości 85 mln 451 tys. 583 zł, a wydatki na poziomie 88 mln 984 tys. 310 zł 19 gr oraz deficyt w wysokości 3 mln 532 tys. zł. W trakcie półrocza budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał rady miasta i zarządzeń burmistrza, co spowodowało wzrost dochodów, wydatków oraz deficytu. I tak po zmianach dochody miasta wynosić maja ponad 88 mln zł, wydatki 96 mln, a zaplanowany deficyt ma sięgać blisko 7,5 ml zł.

Na dzień 30 czerwca dochody ogółem wykonano na poziomie 46.011.136,48 zł, czyli w 51,85%, a wydatki ogółem w wysokości 44.426.879,18 zł, tj. 46,23%. Deficytu nie ma, za to jest 1.584.257,30 zł nadwyżki budżetowej.

Należności wymagalne ogółem wynoszą blisko 22 mln zł. Z tytułu podatków i opłat należności wymagalne to przede wszystkim należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą one blisko 5,4 mln zł (w tym od przedsiębiorstw w upadłości 2,7 mln zł). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1.205.569,06 zł. Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 471 upomnień na łączną kwotę 669.164,16 zł oraz 103 tytuły wykonawcze – 196.717,60 zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne dotyczą w szczególności opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy i wyniosły one blisko 7,5 mln zł, z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości 454.944,99 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowiły kwotę ok. 9,5 tys. zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 40 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw oraz 347 sztuk z tyt. czynszów na łączną kwotę 4.646.259,00 zł.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę ok. 251 tys. zł. Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszę ponad 2,6 mln zł i dotyczą m.in. kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

Wydatki wykonano w kwocie 44,5 mln zł, tj. 46,23% zakładanego planu. Wydatki bieżące stanowiły 84,94% zakładanego planu (ok. 37,7 mln zł). Wydatki majątkowe, które zaplanowano na blisko 20 mln zł, zostały zrealizowane w wysokości ok. 6,7 mln zł, tj. 33,77% zakładanego planu i stanowiły 15,06% wydatków wykonanych ogółem. Największy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i rodzinę (13,5 mln zł), na oświatę i wychowanie (11,7 mln zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości ok. 20 mln zł, zostały zrealizowane w wysokości 6,7 mln zł i przedstawiały się następująco:

 • 430 tys. zł zaplanowano na zakup busa na potrzeby komunikacji miejskiej (w okresie od maja i czerwca ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do 30 lipca) – wydatek przeniesiony został na II półrocze,
 • 360 tys. zł na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – przebudowy ulic Kozienickiej i Mickiewicza. W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia związane z realizacją zadania, a środki zostaną przekazane po zakończeniu procedury odszkodowawczej,
 • 380 tys. zł na pomoc finansową dla powiatu w realizowanej na terenie miasta inwestycji „Przebudowa ul. Spacerowej i Polnej”, ale warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji jest pozyskanie przez starostę środków unijnych,
 • 649 tys. zł na budowę i przebudowę dróg i chodników miejskich, m.in. ul. Jagiellońskiej, Wiśniowej, Dziewiątego, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek i ul. Konopnickiej, chodnik ul. Sienkiewicza i ul. Ściegiennego – zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu. W I półroczu zaangażowano środki w wysokości 104.427,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej Al. Jagiellońskiej, ul. Wiśniowej i Dziewiątego oraz na wykonanie modernizacji chodnika na ul. Sienkiewicza,
 • 283 tys. zł na wykonanie termomodernizacji PSP nr 2; zadanie wykonane do 30 sierpnia 2020 r.,
 • 35 tys. zł na wykonanie monitoringu przy PSP nr 2; zadanie wykonane do połowy sierpnia 2020 r.,
 • 550 tys. zł pomocy dla powiatu na budowę szpitala i na dofinansowanie zakupu 17 zestawów łóżkowych na potrzeby szpitala; przekazanie w II półroczu,
 • 500 tys. zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy miasta Pionki,
 • 2 mln 623 zł wydatkowano na zagospodarowanie i odnowę terenów zieleni – Zielone Pionki park Al. J. Pawła II, wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych nad Stawem Górnym i Błoniach Miejskich oraz na obsługę projektu. Na 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości ponad 3,5 mln zł, w tym na wykonanie zagospodarowania Placu Konstytucji 3 Maja,
 • 200 tys. zł zaplanowano na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, zaangażowano 47,5 tys. zł na rozbudowę oświetlenia w ul. Fabrycznej,
 • 200 tys. zł na modernizację dachu na budynku CAL; wydatkowano 18 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu pokrycia dachowego i tarasów,
 • 116 tys. zł na budowę rowerowego placu zabaw (pumptrack); zadanie będzie zrealizowane w II półroczu,
 • 824 tys. zł na wykup nakładów poniesionych przez spółkę PWKC na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w pawilonie sportowym na stadionie; wydatki poniesione będą w II półroczu,
 • 5,5 mln zł na modernizację infrastruktury nad Stawem Górnym; w I półroczu wydatkowano ponad 2,8 mln zł, a zakończenie zadania – II półrocze.

Na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.360.000 zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 1.584.257 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 8.858.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 3.761.000 zł oraz kredytu w wysokości 5.097.000 zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu w wysokości ok. 3,6 mln zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości ok. 1,5 mln zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na obsługę kredytu w wysokości 4.097.000 zł (kredyt nie został uruchomiony). Rozchody zaplanowano w wysokości ok. 1,5 mln zł, a zrealizowano w kwocie 474 tys. zł, tj. 31,64% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów. Realizacja rozchodów przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych.

Przewodniczący komisji rewizyjnej stwierdził, że wykonanie dochodów jest zrealizowane na zadowalającym poziomie.

Tym bardziej, że mamy pandemię, a te dochody utrzymały się na zaplanowanym poziomie, a nawet były troszeczkę wyższe – mówił Grzegorz Wąsik. – Wydatki planowane na poziomie 46%. Trudno to oceniać, bo spływają faktury, większość rzeczy jest w toku i myślę, że to jest poziom zadowalający jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, bo to nigdy nie jest tak, że będzie równe 50% wydatków. Najciekawszy z tego wszystkiego jest całościowy wynik budżetu, bo w planie mamy 7 mln 360 tys. na minusie, a za I półrocze mamy 1,5 mln na plusie. Wiele samorządów może nam tego wyniku pozazdrościć. Rozchody trudno jest oceniać w trakcie roku, bo wiadomą rzeczą jest, że część wchodzi w I półrocze, część wejdzie zaraz po. Ja analizując to wykonanie skupiłem się na dwóch pozycjach: dochody ogółem, to jest bardzo dobry wskaźnik, powyżej 51% i w przychodach, gdzie mamy 56%, co dobrze wróży na całość wykonania budżetu.

Na pewno te wyniki, które są przedstawione, są bardzo dobre – mówił Piotr Nowak. – Jest taki punkt jak dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie na poziomie 45%. Dlaczego tylko na poziomie 45%?

Skarbnik wyjaśniła, że od kwietnia została wprowadzona zmiana w systemie pobierania opłat i wyłączone zostały nieruchomości niezamieszkałe, a to ma niewątpliwie wpływ na wielkość dochodów z tego tytułu.

Zaplanowano z tytułu opłat kwotę 3 mln 300 tys. zł, a wykonano 1 mln 455 tys. W pewnej części wynika to ze zmiany systemu oraz niedokonania zmian w planie finansowym – mówiła Beata Pietrus. – Są też zaległości, prowadzona jest windykacja.

Piotra Nowaka niepokoją małe wydatki na zadania inwestycyjne, które w porównaniu do planu są na poziomie 33,77%. Jak mówił – jest małe wykonanie zadań inwestycyjnych i stąd nadwyżka w budżecie. Radny nie chce być złym prorokiem, ale jeśli zostaną wykonane wszystkie zadania inwestycyjne, to sytuacja budżetowa ulegnie pogorszeniu.

Czy tutaj są szanse żebyśmy się zbliżyli do 100% tego co mamy zaplanowane? – dopytywał także radny Wąsik.

Skarbnik wyjaśniała, że na początku roku wykonanie zadań inwestycyjnych dopiero się rozkręca, jest dopiero przygotowywane i nie ma większych wydatków. Część zaplanowanych zadań nie będzie zrealizowana, jak np. modernizacja ul. Spacerowej, którą ma wykonać starostwo z wkładem z budżetu miasta. Inwestycja przesunięta została na kolejny rok. Wykonanie inwestycji nie zawsze zależne jest od miasta, szczególnie, że część zadań realizowanych jest przez powiat lub województwo. Skarbnik mówiła również o tym, że w rozliczeniu budżetu znajdują się dane na dzień 30 czerwca, a już wiadomo, że część inwestycji rozpoczęła się, a niektóre już nawet zostały zakończone i to wykonanie będzie o wiele wyższe niż wynika z pierwszego półrocza.

Nie wiem czy wykonamy zadanie inwestycyjne Likwidacja bomby ekologicznej. Cały czas trwają uzgodnienia do złożonego wniosku o dofinansowanie. W tym półroczu są realizowane wydatki w ramach Zielonych Pionek. To samo dotyczy Stawu Górnego. Wiadomo, że budżet na koniec roku będzie inny – tłumaczyła Beata Pietrus. – Dobrze by było, żeby deficyt, który mamy zaplanowany był niższy, żeby dochody były na wyższym poziomie, ale jeśli będziemy realizowali wszystkie zadania, bo są potrzebne, to wiadomo, że będziemy musieli realizować budżet zgodnie z jego założeniami, o ile nie pojawią nam się jakieś niespodziewane dochody. Jeśli ich nie będzie, to wiadomo, że będziemy musieli zaciągnąć kredyt na realizację zadań, czy kredyt na spłatę zobowiązań, bo tak mówiła uchwała.

Radny Nowak stwierdził, że życzy sobie aby wykonanie budżetu za cały rok było takie, jak wykonanie za pierwsze półrocze i żeby też była nadwyżka, nie było deficytu. A skarbnik dodała, że wykonane przychody, to są przychody związane z wolnymi środkami i nie ma zaciągniętych kredytów.

Pokusiłem się o wyliczenia i nawet jeśli wydatki inwestycyjne mielibyśmy zrealizowane na poziomie 50%, to i tak deficyt byłby mniejszy niż ten zakładany w budżecie, czyli te 7 mln 360 tys. – stwierdził przewodniczący komisji Grzegorz Wąsik. – Bylibyśmy gdzieś na poziomie 1,5 mln zł, a teoretycznie powinniśmy być na poziomie deficytu powyżej 3,5 mln zł. Ładnie to wygląda za pierwsze półrocze i chyba wszyscy byśmy sobie życzyli żeby to końcowe wykonanie było na plus, nie było deficytu. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze należy ocenić wysoko jeżeli chodzi o dochody, wydatki i ogółem trzymamy się planu. Te dochody nie spadły, tak jak w wielu samorządach, gdzie wiele samorządów ma duże problemy właśnie przez pandemię.

Piotr Nowak w imieniu członków komisji powiedział, że w mieście prowadzona jest racjonalna gospodarka finansowa, a dowodem na to są wyższe dochody i niższe wydatki.

Nie wydaje się pieniędzy w tym trudnym okresie, bo można było wykonać wydatki na poziomie 51%, bo dochody były na takim poziomie – mówił radny Nowak. – Wydatki są na poziomie 46% i to jest plus dla realizacji zadań budżetowych.

Przeczytaj również

Komentarze