Radni piszą interpelacje

Radni piszą interpelacje

W sprawach ważnych i bardzo ważnych radni składają interpelacje o różnej tematyce. Oczywiście wszystkie dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. W tym roku pojawiło się na razie 11 interpelacji od radnych miejskich, choć spora ich część to raczej zapytania w sprawie.

Radny Włodzimierz Szałabaj w miesiącu styczniu pytał o możliwość przycięcia gałęzi drzew w pasie drogowym ul. Kozienickiej. Zadanie to zostało zlecone spółce miejskiej ekoPionki. W lutym radny skierował zapytanie o poprawność oznakowania skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kozienicką, które jest mało czytelne dla kierowców. Interpelacja została przekierowana do zarządcy drogi nr 787, tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Miasto w piśmie do zarządcy prosi o rozważenie wprowadzenia zmian w oznakowaniu np. poprzez przestawienie w kierunku drogi wojewódzkiej znaku A-7 z tabliczką obrazującą przebieg drogi z pierwszeństwem, bądź o montaż dodatkowej tabliczki określającej odległość tego znaku od drogi z pierwszeństwem.

W lutym interpelacje w imieniu mieszkańców złożył radny Wojciech Maślanek, motywując ją słowami: „Mieszkańcy wnoszą o dwa przejścia dla pieszych z oznakowaniem tj. na wysokości Urzędu Miasta Pionki i przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego. Mieszkańcy swój wniosek motywują tym, że na ulicy Orzeszkowej aktualnie nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Dodatkowo nadmieniają, że zaparkowane pojazdy od strony bloków na całej długości utrudniają bezpieczne przejście, widoczność, a co za tym idzie wpływają na ich bezpieczeństwo. Jedna z mieszkanek została potrąconą przez samochód (do tej pory odczuwa silny ból nogi) na ulicy Orzeszkowej oraz przekazała dodatkowo, że niewiele brakowało, aby jej 10-letnia wnuczka została również potrącona. Mieszkańcy podnieśli dodatkowy argument, że blok nr 3 przy ulicy Orzeszkowej korzysta ze śmietnika po drugiej stronie ulicy. W imieniu mieszkańców proszę Pana Burmistrza o przychylenie się do potrzeb mieszkańców, gdyż w tej sprawie chodzi przede wszystkim o ich bezpieczeństwo”. Burmistrz odpowiedział, że w sprawie wyznaczenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Orzeszkowej, uprzejmie informuje, że zmiany w oznakowaniu dróg wprowadza się na podstawie projektu stałej organizacji ruchu, który podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem. Przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ponieważ znajduje się ono w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową. Z informacji uzyskanych od tej jednostki szacowane jest iż jego realizacja nastąpi w II połowie bieżącego roku. Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obecnie nie będzie wykonywane, gdyż zostanie zrealizowane, gdy miasto przystąpi do przebudowy tej ulicy i dokona zmiany w posiadanym projekcie organizacji ruchu.

Radny Maślanek również w lutym złożył zapytanie: „w związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Miasta w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki składam interpelację dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Pionki. Wnoszę o wykaz zarządzeń Pana Burmistrza w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Pionki w okresie od 20.11.2018 r. do dnia 13.02.2020 r. Jednocześnie proszę o przekazanie dokumentów w przedmiotowej sprawie”. Burmistrz odpisał krótko – „w odpowiedzi na interpelację dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Pionki uprzejmie informuję, iż nie wydawałem zarządzeń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Pionki”.

Radny Tomasz Łyżwa, również kierując się „licznymi pytaniami Mieszkańców Miasta w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki złożył interpelację i prosił od odpowiedź: jaki był stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki na dzień 18.11.2018r.? jaki stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki na dzień 13.02.2020r.?” Stan zatrudnienia na dzień 18 listopada 2018 r. wynosił 121 osób, a na dzień 13 lutego 2020 r. – 120 osób.

Radny Grzegorz Wąsik złożył pilną interpelację w sprawie sprawdzenia toksyczności przyszkolnych boisk ze sztuczną nawierzchnią – wysypywanych granulatem w mieście Pionki (np. przy szkole podstawowej nr 5). Załączył artykuł prasowy na powyższy temat z opiniami i ekspertyzami nt. boisk znajdujących się na terenie kraju.

W odpowiedzi na te interpelację czytamy iż w naszym mieście znajdują się dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Jedno z boisk jest zlokalizowane przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, a jego zarządcą jest Dyrekcja tejże szkoły. Boisko to zostało wybudowane przy wsparciu środków finansowych z Fundacji PZU. Natomiast drugie boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało wybudowane w ramach rządowego Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych pod nazwą „Orlik 2012” i znajduje się ono przy ul. Leśnej 1, a jego administratorem jest Wydział Sportu i Rekreacji UM Pionki.

Problem dotyczący toksyczności i szkodliwości granulatu i podłoża z którego te boiska są zbudowane jest bardzo ważny, gdyż dotyczy on osób, które na co dzień z nich korzystają )w dużej większości są to dzieci i młodzież z terenu miasta Pionki) i jest on znany kierownictwu Wydziału Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym poczynione zostały kroki zmierzające do znalezienia wykonawcy badań szkodliwości i toksyczności granulatu obu boisk. Najbliższe nam laboratorium (Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie) oświadczyło, że może wykonać dwa rodzaje badań na: 1) uwalnianie (migrację, wymywanie) metali ciężkich: chrom, rtęć, kadm, ołów, cynk i arsen metodą GC-MS i metodą PB LFS-023/1/09-2012. 2) oznaczenie zawartości WWA (Wielkopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, mające własności rakotwórcze) metodą GC-MS i metodą PB LFS-023/1/09-2012.

Na podstawie wyników tych badań i tak nie będzie można ocenić toksyczności granulatu i nawierzchni boisk, a jedynie określić ilość metali ciężkich i WWA w badanej próbce. Podmiotem, który może wydać, a nie musi, opinię w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Zakład Higieny, który może zlecić dodatkowe badania próbek na koszt miasta Pionki. Koszt wykonania badań to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a cała procedura trwa kilka miesięcy.

Ponad to kierownik Pracowni Chemii Środowiska ITB w Warszawie oświadczył, że jego laboratorium wykonywało w przeszłości wiele tego typu badań na zlecenie instytucji z całej Polski, a po przesłaniu ich wyników do PZH, instytucja ta wydawała zawsze opinię negatywną co do toksyczności stosowanych granulatów i podłoży z których wykonane zostały boiska ze sztuczną nawierzchnią z uwagi na to, że wszystkie granulaty i nawierzchnie boisk posiadają już certyfikaty PZH.

Aktualnie Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi dogłębne badania mające na celu określenie stopnia toksyczności granulatów i podłoży z których zostały wykonane boiska ze sztuczną nawierzchnią. W przypadku gdy okaże się, że są one szkodliwe dla zdrowia użytkowników boisk, rząd zabezpieczy środki finansowe na wymianę nawierzchni. W tej sprawie zostanie ogłoszony stosowny komunikat Ministerstwa, a o możliwości dofinansowania wymiany nawierzchni boisk zostaną poinformowane te samorządy, które otrzymały wcześniej dofinansowanie w ramach programów rządowych.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty niniejszej sprawy burmistrz stwierdził iż w tej chwili nie ma potrzeby zlecania badań przez miasto Pionki podmiotom zewnętrznym, ale jednocześnie w trosce o użytkowników tych boisk podjął tymczasowe kroki związane z ograniczeniem zajęć dzieci i młodzieży na obu boiskach, aż do uzyskania stosownej decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki, i wydał w tej sprawie zalecenia dla jednostek zarządzających obiektami sportowymi.

Radna Wioletta Grzywacz złożyła interpelację o treści: „Flagę państwową umieszcza się na budynku w celu podkreślenia faktu, że mieści się w nim urząd państwowy. Polskie przepisy tj. ustawa o godle, barwach i hymnie RP określają m.in. jak powinna wyglądać flaga. Niestety flagi na budynku Urzędu Miasta po okresie zimowym wymagają wymiany na nowe, czyste. Proszę zatem o podjęcie działań w celu wymiany flag”. Zgodnie z zacytowana ustawą: Art.6.1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. 2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust.1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wzory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3 (do ustawy). W odpowiedzi na interpelacje radnej czytamy iż flagi są systematycznie prane, ale materiał z którego są wykonane nie pozwala na utrzymanie ich w idealnym stanie przez dłuższy czas, a poza tym miasto planuje zakup nowych flag ponieważ częste pranie nie przynosi zadowalających efektów.

Radna złożyła jeszcze interpelację w sprawie wniosku o wycinkę drzew przez firmę Soudal Sp. z o. o. Kierownik wydziału ochrony środowiska odpowiedział iż zaplanowano do usunięcia 290 sztuk, jednak nie wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki wymagają stosownego zezwolenia. Dodatkowo na tym terenie nie stwierdzono występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Wnioskodawca wycinki uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat ochrony obszarów Natura 2002 na tym terenie. Z uzasadnienia postanowienia RDOŚ wynika, że w obszarze oddziaływania inwestycji, jak i na jej terenie nie występują gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Kozienicka, a sama wycinka drzew prowadzona jest pod nadzorem ornitologa.

Radny Stanisław Pacan napisał: „Mieszkańcy ul. P. Ściegiennego w Pionkach pismem z dnia 18.02.2019 r. zwracali się do Pana Burmistrza z prośbą o realizację inwestycji polegającej na wyprofilowaniu oraz budowie odcinka ulicy. W odpowiedzi otrzymali pismo z dnia 05.03.2019 r. w którym Pan Burmistrz deklaruje, że w bieżącym roku, czyli 2019 zgłosi do budżetu miasta zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego ul. P. Ściegiennego. Należy stwierdzić, że w 2019 r. Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Pionki wykonał dokumentację techniczną, jest również aktualne zgłoszenie dla wykonania tych prac oraz zapytanie o cenę, czyli kosztorys ofertowy, tak wynika z pisma z dnia 21.102019 r., jakie otrzymali mieszkańcy w odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2019 r. Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Pionki mając przygotowaną dokumentację do realizacji tego zadania zgłosił w swoich propozycjach to zadanie do budżetu na 2020 r. Propozycja ta nie została wpisana do budżetu na 2020 r. Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie wykonania tego zadania z wolnych środków finansowych w 2020 r.”. Burmistrz odpowiedział radnemu iż realizacja tego zadani inwestycyjnego wymaga wprowadzenia go do budżetu miasta i zapewnienia środków na jego realizację. W związku z powyższym , jeżeli Rada Miasta uzna za stosowną rozbudowę przedmiotowej ulicy, to powinna zabezpieczyć w bieżącym budżecie miasta środki finansowe na ten cel.

Radny Włodzimierz Szałabaj zwrócił się o naprawę studzienki telekomunikacyjnej w pasie chodnika ul, Niepodległości w związku z jej obniżeniem. Powstała nierówność stanowi zagrożenie dla pieszych. 23 marca miasto zgłosiło do firmy Orange uszkodzenie pokrywy tej studzienki, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo budowlane utrzymanie przedmiotowej studzienki we właściwym stanie technicznym należy do jej właściciela lub zarządcy. Na chwilę obecną studzienka została doraźnie zabezpieczona, a firma zobowiązała się do jej naprawy uzależnionej od dostępności materiałów zamiennych.

Radna Wioletta Grzywacz pytała jeszcze o przystąpienie do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XIII/86/2019) dla działki nr 1461/217 – w chwili obecnej Gmina Miasto Pionki jest w trakcie opracowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki, ponadto zostały wszczęte cztery procedury opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego i dwie procedury dotyczące częściowej zmiany istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwalonych wcześniej i przyjętych przez poprzednie rady). Z uwagi na brak zabezpieczonych środków na ten cel w budżecie na 2020 r. procedura sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1461/217 nie została rozpoczęta. Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiciel firmy Soudal Manufacturing Sp. z o.o. został poinformowany ustnie przez komisję przeprowadzającą przetarg o podjętej przez Radę Miasta Pionki w/w uchwały przed rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż nieruchomości, czyli działki nr 1461/217.

Radna złożyła również interpelację dot. naprawy nawierzchni ul. Kościuszki oraz uliczek bocznych od tej ulicy. Burmistrz odpowiedział, że w związku z zakończeniem sezonu zimowego naprawy gwarancyjne rozpoczną się pod koniec marca 2020 r. Pozostałe uliczki i ulice gruntowe będą naprawiane cyklicznie począwszy od końca marca. Koszt utwardzenia w 2019 r. ul. Kościuszki wyniósł 60 092,88 zł, a jeśli chodzi o projekt w/w ulicy, to trwają rozmowy z Wójtem Gminy Pionki w celu zawarcia porozumienia i zakłada się projekt budowlany w trybie specustawy drogowej.

Wioletta Grzywacz pytała jeszcze o kwotę dofinansowania stowarzyszenia Kontrast w związku z organizacją Dnia Kobiet w CAL. Dyrektor CAL poinformował, iż Stowarzyszenie Seniorów „Kontrast” było głównym organizatorem uroczystości i złożyło Uproszczoną Ofertę Realizacji Zadania Publicznego w ramach której otrzymało 5 tys. zł (dokumenty dot. oferty znajdują się na stronie BIP UM).

Kolejne zapytanie radnej dot. przeglądu i podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego kanału sanitarnego, nawierzchni drogi i chodnika znajdujących się na dolnym odcinku ul. Zwycięstwa. Urząd zapewnił iż dokona przeglądu tej ulicy i w oparciu o ten przegląd zostaną wykonane niezbędne prace remontowe. Zakres tych prac jednak jest uzależniony od możliwości wykonania modernizacji kanału sanitarnego przez PWKC, które dokonując oględzin stwierdziło iż kilkoro mieszkańców tejże ulicy zrzuca swoje ścieki bytowe wprost do rzeki Zagożdżonki.

źródło: BIP, fot. spasibokras

Przeczytaj również

Komentarze