Radni podjęli decyzję na odległość

Radni podjęli decyzję na odległość

W dniu 23 października odbyła się pierwsza sesja na której nieobecni fizycznie byli radni miejscy. Głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie korespondencyjnym.

20 października burmistrz skierował wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie korespondencyjnym. Taką możliwość daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"W związku z panującą na terenie naszego kraju epidemią koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie i życie radnych, pracowników urzędu, jak i mieszkańców naszego miasta wnoszę o zwołanie sesji, w innym niż dotychczas, w trybie nadzwyczajnym korespondencyjnym. To w jakim zakresie epidemia nas dotknie zależy od codziennych ludzkich zachowań, od tego czy będziemy odpowiedzialni. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wdrożenie zasad profilaktyki przeciw COVID-19, to jedna ze strategii działania, która pozwoli ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności, a ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania w danym przedziale czasowym jest niewątpliwie działaniem w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażania koronawirusem" – napisała zastępca burmistrza Kamila Kaczorowska we wniosku o zwołanie sesji.

Zgodnie z przepisami, jak i ustawą i regulaminem rady miasta Pionki zwołałem XXVI nadzwyczajną sesję w trybie korespondencyjnym – rozpoczął przewodniczący rady i przystąpił do odczytania porządku obrad oraz sposób głosowania.

Radni oddawali swoje głosy imiennie poprzez pakiet do głosowania, który został im dostarczony. Podczas ogłoszonej przerwy w obradach, pracownik urzędu ze stosownym upoważnieniem musiał dotrzeć do radnych, by odebrać od nich pakiety, a następnie dostarczył je przewodniczącemu. Radni mogli telefonicznie bądź pisemnie zadać pytania dotyczące projektu uchwały bezpośrednio skarbnik miasta lub poprzez biuro obsługi rady. Mogli również zgłaszać do przewodniczącego wszelkie poprawki do projektu uchwały w formie wniosków. Poprawek nie było, dwoje radnych zadało pytania.

Przedłożony projekt uchwały był przede wszystkim podyktowany brakiem środków do zrealizowania zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Wiśniowej i Dziewiątego. Zabezpieczone środki na te zadania były niewystarczające i stąd konieczność zwiększenia tych środków o kwotę 100 tys. zł – wyjaśniała skarbnik miasta obecna na sali konferencyjnej urzędu skąd transmitowane było posiedzenie. – Przy okazji, biorąc pod uwagę sytuację jaka panuje i kiedy kolejny raz będzie mogła odbyć się sesja, przeanalizowano budżet i w rozdziale z którego realizowane są zadnia POSiR znaleziono niedoszacowanie finansowe na realizację zadań w dwóch paragrafach – wynagrodzenia bezosobowe, czyli, tzw. umowy zlecenia i w paragrafie 4300 w którym mieści się cały katalog różnych wydatków realizowanych przez POSiR. Jeśli chodzi o środki na realizację tych zadań zostały wygospodarowane, a właściwie znalezione w wydatkach w szkołach podstawowych. Po dokonaniu analizy, po konsultacji z dyrektorami, ustalono, że te środki nie będą w pełni wykorzystane. Projektując budżet zgłaszane są tzw. urlopy dla poratowania zdrowia. W tym roku zaplanowane na tym poziomie, nie zostały wykorzystane i stąd powstały oszczędności.

Kamil Panufnik zadał pytanie Beacie Pietrus: Dlaczego następuje przesunięcie środków w wysokości 150 tys. zł z wynagrodzeń osobowych i ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych? Czy jest to pokłosie tego, że mamy taką możliwość z uwagi na fakt iż większa kwota została tam wyznaczona i teraz zakładając upływ czasu w roku 2020 widać, że tam, w tym paragrafie ich nie zabraknie?

Skarbnik miasta wyjaśniła, że środków na wynagrodzenia nie zabraknie, a wszelkie wydatki na wynagrodzenia zostały zabezpieczone do końca roku. Zaoszczędzone pieniądze, to efekt tego, że mniej nauczycieli zdecydowało się na wykorzystanie urlopu dla poratowania zdrowia.

Wioletta Grzywacz zapytała: Jaką kwotą dysponował POSiR na zadanie pn. wykonanie awaryjnego oświetlenia hali sportowej? Jaka jest całkowita kwota do zapłaty wykonawcy? Proszę o przedstawienie zakresu wykonanych prac. Na jakiej podstawie został wyłoniony wykonawca do realizacji tego zadania? Jakie obecnie umowy zlecenia są realizowane przez POSiR?

Skarbnik miasta nie udało się uzyskać pełnych informacji na tak zadane pytania, gdyż u jednego z pracowników POSiR stwierdzono koronawirusa i część pracowników przebywa w związku z tym w kwarantannie.

Mogę odpowiedzieć, że to zadanie kosztowało 20 tys. zł. Co do zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel, to nie mamy budżetu zadaniowego w wydatkach bieżących, po prostu mieściło się to w całym katalogu zadań paragrafu 4300 – odpowiedziała skarbnik. – Jeśli chodzi o umowy zlecenia, to POSiR miał zaplanowane 68 tys. zł, jak widać w załączniku do uchwały, i znaczna część tych środków została przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Staw Górny: na zabezpieczenie ratowników, obsługi sprzętu sportowego, prace gospodarcze na terenie, a Ośrodek musi nadal funkcjonować i uważamy, że należy zabezpieczyć środki w takiej wysokości.

Po przerwie Wojciech Maślanek poinformował, że „obecnych” jest 13 radnych i odczytał wyniki głosowania w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Za przesunięciem środków na budowę ul. Wiśniowej i Dziewiątego oraz wykonaniem oświetlenia awaryjnego na hali sportowej głosowali: Dawid Jaroszek, Piotr Nowak, Paweł Abramowicz, Włodzimierz Szałabaj, Kamil Panufnik, Grzegorz Wąsik, Anna Wierzycka, Paweł Kobylas, Zbigniew Belowski, Stanisław Pacan i Wojciech Maślanek. Od głosu wstrzymała się jedynie Wioletta Grzywacz. Radni Tomasz Łyżwa i Krzysztof Bińkowski byli nieobecni, czyli w tym przypadku nie mogli oddać pakietu do głosowania pracownikowi urzędu.

Na tym zakończono posiedzenie pierwszej takiej w historii naszego samorządu, nadzwyczajnej sesji.

Przeczytaj również

Komentarze