Radni uchwalili budżet

Radni uchwalili budżet

19 grudnia podczas III sesji Rady Miasta radni uchwalili w sumie 12 uchwał, w tym najważniejszą – budżet miasta na 2019 r.

Sesja obyła się w Centrum Aktywności Lokalnej w odświeżonej Sali Kina za Rogiem. Niestety radni musieli głosować imiennie bez użycia nowego systemu do głosowania. Sprzęt już jest gotowy, system działa, ale radni nie przeszli jeszcze odpowiedniego szkolenia.

Po przegłosowaniu porządku obrad zawierającego 24 punkty, jako pierwszy głos zabrał burmistrz omawiając prace urzędu w okresie pomiędzy sesjami.

Zacznijmy od spraw związanych z promocją – mówił Robert Kowalczyk. – 3 grudnia odbyło się spotkanie w urzędzie z pionkowskimi przedsiębiorcami z którymi umówiliśmy współpracę na najbliższe lata oraz doszliśmy do wniosku, że warto w mieście Pionki powołać radę przedsiębiorców, która mogłaby doradzać zarówno burmistrzowi, jak i radzie miejskiej w jakiś decyzjach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w naszym mieście. Warto powiedzieć, że rozmawialiśmy na temat wigilii miejskiej i odzew przedsiębiorców co do tego żeby to oni byli współorganizatorami, przekroczył nasze oczekiwania. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że Pionkowscy przedsiębiorcy są tak hojni i chcą w różnych przedsięwzięciach wspólnie z samorządem uczestniczyć. 21 grudnia w piątek może się okazać, że ta nasza wigilia będzie dość bogata.

W dalszej części burmistrz mówił o realizacji budowy multimedialnej Ławki Niepodległości przed budynkiem Legionówki. Przygotowany został przez telewizję urzędową program świąteczny, który będzie emitowany od 21 grudnia. Robert Kowalczyk odbył spotkanie ze stowarzyszeniami, które działają na terenie miasta, po to żeby posłuchać jakie mają propozycje, czym się zajmują, jak chcieliby być finansowani, ale rozmawiali także o okrojonym aż o 150 tys. zł budżecie dla organizacji pozarządowych.

W międzyczasie sprzedaliśmy dwie działki na terenie Pronitu. Jedna za 111 tys. zł, a druga za 11 tys. zł. W końcu podpisaliśmy umowę notarialną na nabycie gruntu pod cmentarz komunalny i miasto zapłaciło 310 tys. zł. Trwa remont i jednocześnie rozbudowa budynku PSP nr 2, jest drobne opóźnienie, ale mam nadzieję, że wykonawca nadrobi prace z początkiem przyszłego roku i wszystko zostanie zgodnie z terminami wykonane. Zakończono remont chodnika na Alejach Lipowych 13. Na prośbę mieszkańców dobudowaliśmy oświetlenie uliczne na 4 istniejących słupach przy ul. Polnej. Zakończono remont dachu na OSP. Myślę, że czas pomyśleć o wnętrzu tego budynku, bo niewielu z nas zdaje sobie sprawę jak ważną rolę i funkcję pełnią ochotnicze straże pożarne i nawet nie wiemy, że mobilność państwowej straży by się zmniejszyła, gdyby nie OSP. Zamontowaliśmy tablicę granitową na cmentarzu komunalnym, postawiliśmy krzyż i biskup poświęcił teren cmentarza komunalnego. Ruszyło lodowisko miejskie, wszystkich zapraszam do korzystania z tego lodowiska, zaplecze fantastyczne. Najwyższy czas pomyśleć o tym, jak to lodowisko wykorzystać w godzinach dopołudniowych tak żeby uczniowie naszych szkół mogli z tego lodowiska korzystać. Spółka ekoPionki zakończyła malowanie klatek schodowych i części korytarzy w bloku Al. Lipowe 13. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie oświatowe dotyczące planów pracy czy organizacji pracy w naszych placówkach oświatowych od 1 września 2019 r. Mogliśmy wysłuchać propozycji, uwag nie tylko dyrektorów placówek, ale również rodziców. Myślę, że spotkanie było bardzo owocne i mam nadzieję, że wypracujemy do końca stycznia takie rozwiązanie z którego będą zadowoleni zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Odbyło się spotkanie zarządu PWKC i moje z przedstawicielami PGE na temat ewentualnej współpracy dot. rozwiązywania problemów ciepłowniczych w Pionkach. Mam nadzieję, że to spotkanie zapoczątkowało pewien proces, który zbliża się nieubłagalnie, bo niestety moim zdaniem jednym z większych problemów miasta tj. w ciągu najbliższych 2 lat rozwiązanie problemu ciepłowniczego, bo zarówno nasza kotłownia, jak i linie przesyłowe wymagają niestety gruntownych remontów, przebudowy czy wręcz nawet budowy po to żeby zabezpieczyć ciepło naszym mieszkańcom.

Radni złożyli swoje interpelacje i zapytania. Zbigniew Belowski poinformował o parkującym na terenie wspólnoty przy ul. Radomskiej autobusie, który zanieczyszcza środowisko i żadne prośby do kierowcy pojazdu nie trafiają. Stanisław Pacan zainteresował burmistrza sprawą opuszczonego i zdewastowanego prywatnego budynku przy ul. Kolejowej. Robert Kowalczyk obiecał, że budynek zostanie zabezpieczony jeszcze przed świętami.

Skarbik miasta przedstawiła projekt uchwały budżetowej oraz omówiła zapisy w WPF. Wiceprzewodniczący Łyżwa oraz Pacan odczytali pozytywne opinie RIO w sprawie obydwu uchwał. Komisje stałe przedstawiły swoje opinie na temat projektu budżetu. Nie wniesiono żadnych zmian. W dalszej części radni podjęli uchwały:

 • budżetową na 2019 r.,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030,
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w północnej części miasta Pionki – ul. Wrzosowa,
 • w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2030,
 • w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pionki,
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.,
 • w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2023,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
 • w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili zakres prac w okresie pomiędzy sesjami. Wszystkie komisje spotkały się aby omówić i przedyskutować projekty uchwał na III sesję. Paweł Kobylas, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji poinformował iż do komisji wpłynęła skarga na nauczycieli PSP nr 5, która w tej chwili nadal jest rozpatrywana.

W punkcie Sprawy różne radni poruszyli kilka drobniejszych tematów. Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Łyżwa:

Chciałem panu burmistrzowi podziękować za spotkanie z przedsiębiorcami z miasta, bo o takowym nam tu na początku opowiadał. Ja z poprzednim burmistrzem rozmawiałem na ten temat i próbowałem go nakłonić do takiego spotkania, że jest to potrzebne. No nie widział akurat takiej potrzeby i tutaj panie burmistrzu dziękuję w imieniu własnym i myślę, że przedsiębiorców, naszym wspólnym, że takie spotkanie się odbyło i mam nadzieję, że w sumie przyniesie jakieś dobre skutki dla miasta.

Radny mówił również o utwardzeniu ul. Wiśniowej. Droga była wpisywana do poprzednich budżetów, ale nie została wykonana. Prosił o to, aby burmistrz pochylił się nad problemem mieszkańców. Poruszył również temat wykupu działek za kościołem NMP na potrzeby wyznaczenia drogi, która ułatwiłaby nie tylko poruszanie się mieszkańcom, ale przede wszystkim przyczyniłaby się do rozbudowy miasta – chodzi o budowę domów jednorodzinnych.

W poprzedniej kadencji to się dość długo wałkowało i tam sporo działek zostało wykupione, ale żeby doszło to do skutku, to zostały nam trzy działki i żeby w miarę możliwości finansowych przy tym skromnym naszym budżecie, przynajmniej ta jedna działka przy Alei Jagiellońskiej, przedłużenie Armii Krajowej, została wykupiona i zrobić to przebicie na zachód od ul. Chemicznej – mówił radny.

Na ostatnim dyżurze przyszedł do mnie mieszkaniec ul. Kozienickiej – mówił radny Piotr Nowak. – Jest kwestia lokalizacji przystanku autobusowego od strony budynku 28. Od strony chodnika jest przystanek, warunki są przyzwoite. Z drugiej strony, od strony lasu, starsze osoby, niepełnosprawne mają problem ze wsiadaniem do naszego autobusu. Ten temat był zgłaszany chyba do ekoPionki, tak mi przedstawiono. To jest teren Lasów Państwowych i wiem, że trudno będzie coś tam zorganizować rozsądnego, ale trzeba pomyśleć nad czymś żeby ludziom udogodnić wsiadanie do autobusu.

Radna Iwona Wydmuch po raz kolejny prosiła o utwardzenie drogi pomiędzy blokami Aleje Lipowe 1 do 9 oraz o dokonanie utwardzenia drogi dojazdowej do prywatnej posesji w której mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Stan drogi jest fatalny i trudno tamtędy przejść osobie sprawnej fizycznie.

Chciałbym wyjaśnić, żeby ktoś z oglądających nie stwierdził, że pełnimy role jakiś tam semaforów, bo to jest mylne spojrzenie – mówił Grzegorz Wąsik odnośnie wyliczanki Zbigniewa Belowskiego, że podczas trzeciego posiedzenia rady oddano 164 głosy za i tylko jeden był wstrzymujący. – Praca nad podjętymi uchwałami była i była merytoryczna, odbyła się w komisjach. Wszystkie uchwały, przedstawione sprawy były tam wypracowane i tutaj prezentujemy tylko i wyłącznie esencję, natomiast cała dyskusja odbywa się w komisjach. Jeżeli mieszkańcy są zainteresowani, to proszę przychodzić na te komisje i będą widzieć jak ta praca w rzeczywistości wygląda.

Przeczytaj również

Komentarze