Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym

Niewielka działka na terenie Pronitu o powierzchni 1000 m² ze zdewastowanym budynkiem na którą chętny jest przedsiębiorca z Pionek spowodowała dyskusję radnych z pracownikami wydziału gospodarowania mieniem i na komisji w dniu 28 października, i na wtorkowej sesji.

Podczas posiedzenia komisji radni mieli zaopiniować projekt uchwały na najbliższą sesję w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej.

Przywołany artykuł w tej uchwale daje możliwość uzyskania pierwszeństwa w sprzedaży budynku jeżeli jest w całości przedmiotem dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z tego budynku – mówiła Danuta Zygadło podczas posiedzenia komisji w dniu 28 października. – Tutaj działka już została wydzielona z zachowaniem odległości od granic z działkami sąsiednimi, czyli w zasadzie został przygotowany teren i mógłby być sprzedany bez przetargu, oczywiście za zgodą rady w przypadku uzyskania pozytywnej uchwały. Dzierżawa w tej chwili zawarta jest na okres 3 lat i dzierżawca przystosowuje obiekt do swoich potrzeb, a chce tam prowadzić dom pogrzebowy. Działka to mały teren na którym znajduje się budynek po dawnej portierni. Dzierżawca doprowadził budynek do użyteczności. Myślę, że gdyby nie zainteresowanie tego przedsiębiorcy, to trudno byłoby aby ten budynek kiedykolwiek znalazł nabywcę dlatego, że jest blisko ulicy, ma niewielki teren, bo zaraz w pobliżu jest budynek administracyjny, który wydzierżawia ktoś inny, więc w sytuacji takiej jeżeli ktoś się zainteresował, zakupi go, to nie ulegnie dalszemu niszczeniu, będzie wykorzystany i będzie ładniej na pewno, bo widzę, że doprowadził już ten obiekt i otoczenie.

Stanisław Pacan chciał wiedzieć czy miasto Pionki już wyceniło tę działkę.

Nie, ponieważ nie wydatkujemy pieniędzy dopóki nie wiemy jaki będzie finał – odpowiedziała Danuta Zygadło. Działka nie może być sprzedana za cenę niższą niż jej wartość, której wyliczenia dokona rzeczoznawca majątkowy.

Dzierżawca już nakłady jakieś poniósł? – pytał Grzegorz Wąsik i w odpowiedzi usłyszał, że cały czas ponosi nakłady przystosowując budynek, który był w złym stanie technicznym oraz oczyszczając działkę. Piotr Nowak stwierdził, że skoro jest to miejscowy przedsiębiorca, który zamierza rozwijać swoją działalność na terenie Pionek, to działkę należy mu sprzedać.

Radni wchodzący w skład komisji infrastruktury pozytywnie ocenili projekt uchwały, od głosu wstrzymała się jedynie radna Wioletta Grzywacz.

Następnego dnia podczas XV sesji Rady Miasta Danuta Zygadło mówiła:

Projekt tej uchwały mówi o przyznaniu pierwszeństwa sprzedaży budynku użytkowego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Tylko wtedy możemy sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość dzierżawcy, jeżeli będzie podjęta uchwała w tej sprawie. Nieruchomość ta, to jest mały budynek, były budynek portierni na terenie Pronitu i działka, która jest niezbędna do obsługi tego budynku oraz udziałem w drogach w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zbigniew Belowski dopytywał o dokładną lokalizację przedmiotowej działki ponieważ otrzymał informację od mieszkańca, że działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie produkcji pirotechnicznej.

Nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Działka 488, to jest budynek administracyjny, gdzie mieści się biuro, działka 379, to budynek socjalny, działka przez drogę 433 – produkcja naklejek, etykiet itp.

Chciałam zadać takie pytanie czy, bo widzę tutaj, że dzierżawca dzierżawi budynek razem z gruntem od 3 lat. Jakie dzierżawca poniósł nakłady? Czy mamy takie informacje jakie dzierżawca poniósł nakłady na ten budynek? – pytała Wioletta Grzywacz.

Nie dzierżawi od 3 lat, tylko ma zawartą umowę na 3 lata – odpowiedziała Danuta Zygadło. – W tej chwili przystąpił w pierwszej kolejności do naprawy dachu ponieważ budynek był nieużytkowany, dach przeciekał w wielu miejscach. Uprzątnął teren wokół i sąsiedni, uprzątnął budynek w środku, wymienił okna. Mamy porobione zdjęcia sprzed oddania w dzierżawę, pełną dokumentację i to będzie uwzględnione przy wycenie. Przy czym chcę dodać, że tutaj nie będą ujęte wyliczone dokładnie poniesione koszty przez niego, tylko rzeczoznawca będzie miał za zadanie wyliczyć wzrost wartości nieruchomości, czyli jaką wartość miała nieruchomość przed poniesionymi nakładami i po.

Rozumiem. I jeszcze mam takie pytanie, to jest pierwsza umowa dzierżawy tej firmy? – dopytywała radna Grzywacz.

On już ma umowę przedłużoną, bo zgodnie z przepisami najpierw najczęściej zawiera się umowy 3-miesięczne. My mamy też obowiązek ogłoszenia i podania informacji w prasie o przeznaczeniu do dzierżawy i po 21 dniach burmistrz może podpisać umowę 3-letnią.

Moje kolejne pytanie to jest takie, bo nie wiem czy się dobrze orientuję, możecie mnie tu państwo poprawić, ponieważ art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, no dopiero po 10 latach można ewentualnie – kontynuowała radna Grzywacz, a Danuta Zygadło odpowiedziała: – To mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś wydzierżawia od gminy działkę i ją zabudowuje. I wtedy to jest tych 10 lat. Jeżeli wydzierżawia budynek w całości, to ma zastosowanie art. 34 ust. 6a i 6b.

Ja też dopytam pani kierownik – głos w dyskusji zabrał Wojciech Maślanek. – Czyli nie ma obowiązku przez najemcę czy też dzierżawcę jakby tych 3 lat jako pierwszą dzierżawę żeby ona została jakby zakończona, tylko pan burmistrz ma takie prerogatywy?

Musi być budynek w całości przedmiotem dzierżawy i o tym mówi ustawa – odpowiedziała Danuta Zygadło.

Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały nr 6 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu działki dotychczasowemu dzierżawcy. Na 14 obecnych radnych wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Przeczytaj również

Komentarze