Radni z Pionek z okrojonymi dietami. „Troska o stan finansów” przewodniczącego będzie miała swój ciąg dalszy

Radni z Pionek z okrojonymi dietami. „Troska o stan finansów” przewodniczącego będzie miała swój ciąg dalszy

Wojciech Maślanek „wyrażając swoje zaniepokojenie stanem finansów miasta” złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo z prośbą „o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, wszczęcie procedury kontrolnej i zajęcie stanowiska”. Oczywiście wszystko „w trosce o finanse publiczne”, czyli brak wypłat diet za listopad i grudzień 2023 r. dla ośmiu radnych miejskich. Inne okrojone wydatki miejskie przewodniczącego rady nie interesują aż tak bardzo, jak właśnie pomniejszone wypłaty diet.

RIO oczywiście na pismo radnego Wojciecha Maślanka zareagowała, ale nie wszczęła żadnej procedury kontrolnej. Zajęła za to stanowisko oświadczając, że jeżeli przewodniczący ma jakieś zastrzeżenia co do wypłaty diet radnych może zgłosić ten fakt do komisji rewizyjnej, która została powołana właśnie po to, by kontrolować podobne kwestie.

Pismo z RIO nie rozwiązało jednak problemu, więc 15 stycznia 2024 r. przewodniczący rady miasta w „trosce o stan finansów” radnych skierował do burmistrza pismo w sprawie pomniejszenia diet, ale tylko dla ośmiu radnych:

Panie burmistrzu wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Pionki tj. z niewiadomych mi przyczyn ośmiu radnych: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Wierzycka Anna, Wydmuch Iwona – otrzymało przelewy na wskazane konta za grudzień 2023, które nie odpowiadają wysokości diet zgodnych z Uchwałą Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych. Informuje Pana, że nieobecność w/w radnych na komisjach i sesjach rady po złożeniu wyjaśnień i usprawiedliwień przez radnych zostały usprawiedliwione przez Przewodniczącego. Wobec powyższego, wzywam Pana do złożenia wyjaśnień w terminie trzech dni Radzie Miasta Pionki w przedmiotowej sprawie, podania kto wydał i podstaw decyzji oraz przesłanie dokumentacji w sprawie – zarządzenia, decyzji administracyjnej. Przedmiotową sprawę proszę traktować jako pilną”.

Znów pojawiło się zjawisko wyznaczania terminu w jakim burmistrz ma przygotować wszelkie dokumenty oraz odnieść się do pisma przewodniczącego. Przypominamy, że obie strony obowiązuje Kodeks postępowania administracyjnego, który określa terminy administracyjne. Jednak w tej kadencji propagowane jest właśnie wyznaczanie terminów i np. burmistrz miał do wyznaczonej przez kilku radnych daty przekazać pieniądze na rzecz starostwa, co zostało uznane za jawne naruszenie prawa, w ciągu 3 dni wydziały mają przygotować całe pakiety dokumentów dla radnych, teraz znów pojawia się termin ostateczny 3 dni na wyjaśnienie sprawy, gdzie się podziały pieniądze dla radnych, które „im się po prostu należały”.

19 stycznia 2024 r. na stronie BIP pojawiła się informacja, że w najbliższy wtorek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta, która swoim zakresem obejmie:

  • informację burmistrza i skarbnik miasta w obszarze zawiadomień rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz wezwań do złożenia informacji i dokumentów,
  • informację burmistrza i skarbnik miasta w wyniku kontroli w urzędzie miasta przeprowadzonych przez jednostki państwowe w świetle wystąpień pokontrolnych,
  • i najważniejsza, ta „w trosce o stan finansów” radnych – informację burmistrza i skarbnik miasta w sprawie diet radnych za listopad i grudzień 2023 r.

Porządek obrad obejmuje tylko te trzy punkty, a więc radni nie będą procedować żadnych projektów (chyba, że zostaną wniesione na sesji), co bez wątpienia jest dowodem na to, że można zwołać i przeprowadzić posiedzenie bez konieczności podejmowania uchwał. Jest to precedens w samorządzie pionkowskim, gdzie do tej pory utrzymywane było, że sesje zwoływane są jedynie, gdy zachodzi potrzeba podjęcia ważnych uchwał.

Wtorkowe popołudnie zapowiada się dość intrygująco i na pewno obfitować będzie w dyskusje oraz ważne informacje. Być może społeczność pionkowska wreszcie dowie się co (a może kto) spowodowało tak liczne kontrole w tej kadencji wszystkich możliwych instytucji państwowych. Ale i tak najważniejszym punktem będzie bez wątpienia debata na temat braku wypłaty 100% należnych diet.

Przeczytaj również

Komentarze